Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση 

Πολιτικό σύστημα

Η Τσεχία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης τον πρωθυπουργό και αρχηγό κράτους τον πρόεδρο. Η χώρα ιδρύθηκε το 1993, μετά τη διάσπαση της Τσεχοσλοβακίας στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Η χώρα υποδιαιρείται πλέον σε 14 περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και η περιφέρεια της πρωτεύουσας Πράγας. 

Εμπόριο και οικονομία

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Τσεχίας, ύψους 32 000 ευρώ, βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (35 500 ευρώ). Αντιπροσωπεύει το 1,6 % του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ.  

(Πηγή: Eurostat — αριθμητικά στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το ΑΕΠ)   

(Πηγή: Eurostat —αριθμητικά στοιχεία για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές)   

Η Τσεχία στην ΕΕ  

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Τσεχία και πόσα εισπράττει από την ΕΕ;  

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι το εργαλείο που διασφαλίζει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι μια δημοκρατική, ειρηνική, ευημερούσα και ανταγωνιστική δύναμη. Η ΕΕ το χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτήσει τις προτεραιότητές της, καθώς και μεγάλα έργα που οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν από μόνες τους.    

Πολλά είναι τα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι τα οφέλη που απορρέουν από την προσχώρηση στην ΕΕ υπερβαίνουν σημαντικά το μέγεθος των συνεισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Όλα τα κράτη μέλη επωφελούνται από το γεγονός ότι αποτελούν μέρος της ενιαίας αγοράς, από μια κοινή προσέγγιση για τις κοινές προκλήσεις της μετανάστευσης, της τρομοκρατίας και της κλιματικής αλλαγής, καθώς και απτά οφέλη, όπως καλύτερες υποδομές μεταφορών, εκσυγχρονισμένες και ψηφιοποιημένες δημόσιες υπηρεσίες και ιατρική περίθαλψη αιχμής.    

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον ενωσιακό προϋπολογισμό υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.  

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αφορά το δούναι και λαβείν, αλλά τη συλλογική συμβολή στο να καταστεί η Ευρώπη ένας καλύτερος κόσμος για όλους μας.    

Δαπάνες και έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ ανά έτος και χώρα  

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Τσεχία   

Τα ποσά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ — π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.   

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο η Τσεχία επωφελείται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ και για τα ταμεία ανάκαμψης στη χώρα ή την περιφέρειά σας.