Skip to main content

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Βερολίνο

Επίσημη γλώσσα της ΕΕ: γερμανικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 1958

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου1999.

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 26 Μαρτίου1995.

Αριθμητικά στοιχεία: έκταση - πληθυσμός - κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Γερμανία είναι ομοσπονδιακή κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης - τον καγκελάριο - και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο - ο οποίος έχει κυρίως αρμοδιότητες εκπροσώπησης. Η χώρα αποτελείται από 16 κρατίδια, τα οποία έχουν το καθένα το δικό τους σύνταγμα και είναι σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα όσον αφορά την εσωτερική τους οργάνωση. Από αυτά, τα 3 είναι πόλεις-κρατίδια: Βρέμη, Βερολίνο και Αμβούργο.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2018 οι σημαντικότεροι τομείς της γερμανικής οικονομίας ήταν η βιομηχανία (25,8 %), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (18,2%), καθώς και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (16,3 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 59% των εξαγωγών της Γερμανίας (Γαλλία 8% και Κάτω Χώρες 7%), ενώ εκτός ΕΕ το 9% των εξαγωγών κατευθύνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 7 % στην Κίνα.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 66 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (Κάτω Χώρες 14 %, Γαλλία 6 % και Βέλγιο 6 %), ενώ εκτός ΕΕ το 7 % προέρχεται από την Κίνα και το 4 % από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Γερμανία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Γερμανία έχει 96 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Γερμανία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ, οι υπουργοί των κρατών μελών συνέρχονται τακτικά για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της γερμανικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, οι υπουργοί της κυβέρνησης αυτής της χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Γερμανία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1958 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1964 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1967 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1970 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1974 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1978 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1983 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1988 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1994 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2007 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ο παρακάτω σύνδεσμος σάς μεταφέρει σε εξωτερικό ιστότοπο Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τη Γερμανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γερμανία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Γερμανία έχει 24 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Γερμανία έχει 23 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Γερμανία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες Ως η «πρεσβεία της Γερμανίας στην ΕΕ», η γερμανική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Γερμανία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία του 2018 για τη Γερμανία:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Γερμανία: 12,054 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 0,35 % της γερμανικής οικονομίας)
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 25,267 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,73 % της γερμανικής οικονομίας)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Γερμανία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Γερμανία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. κατασκευή δρόμων, ενίσχυση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Γερμανία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.