Przejdź do treści głównej

Informacje ogólne

Stolica: Madryt

Język urzędowy: hiszpański

W UE: od 1 stycznia 1986 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 1999 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 26 marca 1995 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Hiszpania jest demokracją parlamentarną i monarchią konstytucyjną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − monarcha. Władzę wykonawczą sprawuje rada ministrów, na czele której stoi premier. Hiszpania jest państwem unitarnym. W jej skład wchodzi 17 wspólnot autonomicznych i dwa miasta autonomiczne o różnym poziomie autonomii.

Hiszpania na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów hiszpańskiej gospodarki w 2020 r. należały: działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (20,5%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (19,7%) oraz przemysł (16,1%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 61% hiszpańskiego eksportu (16% do Francji, 11% do Niemiec i 8% do Włoch). Eksport poza UE, do Wielkiej Brytanii wynosi 8%, a do Stanów Zjednoczonych – 5%.

Jeśli chodzi o import, 57% pochodzi z krajów UE (14% z Niemiec, 11% z Francji i 7% z Włoch). Import spoza UE, z Chin wynosi 9%, a ze Stanów Zjednoczonych – 4%.

Hiszpania w UE

Parlament Europejski

Parlamencie Europejskim zasiada 59 posłów z Hiszpanii. Więcej informacji o hiszpańskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Hiszpanii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele hiszpańskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty hiszpańskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1989 r., lipiec–grudzień 1995 r., styczeń–czerwiec 2002 r., styczeń–czerwiec 2010 r., lipiec–grudzień 2023 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Obecne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Hiszpańskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Josep Borrell Fontelles, który pełni funkcję Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Hiszpanii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Hiszpania ma 21 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Hiszpania ma 21 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Hiszpania utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Hiszpanii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Hiszpania, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.

Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Hiszpanii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Hiszpanię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Hiszpania się zmienia dzięki unijnym funduszom