Przejdź do treści głównej

Najważniejsze osiągnięcia Unii Europejskiej i korzyści z członkostwa w UE

Najważniejsze osiągnięcia

Od 1957 r. Unia Europejska osiągnęła wiele sukcesów, które przyniosły korzyści mieszkańcom Europy i całego świata. Te osiągnięcia to:

 • pokój na kontynencie
 • swoboda wyboru miejsca zamieszkania, nauki lub pracy w całej UE dla wszystkich Europejczyków
 • największy na świecie jednolity rynek
 • wsparcie i pomoc rozwojowa dla milionów ludzi na całym świecie.

Pokój i stabilność

Unii Europejskiej zawdzięczamy ponad pół wieku pokoju, stabilności i dobrobytu. Odgrywa ona także ważną rolę w dyplomacji i działa na rzecz promowania tych samych wartości – a także demokracji, podstawowych wolności i praworządności – na całym świecie.

70 lat trwałego pokoju

Sytuacja w Europie od 1500 r. do 2000 r. przeplatane długimi okresami wojen aż do lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczyna się okres pokoju.

 

Jednolity rynek

Główną siłą napędową gospodarki unijnej jest jednolity rynek. Umożliwia on swobodne przemieszczanie się ludzi, towarów, usług i kapitału na większej części kontynentu.

Dzięki temu podróżowanie po Europie niewątpliwie stało się łatwiejsze – każdy obywatel UE ma prawo wyboru, w którym państwie członkowskim chce pracować, studiować czy też zamieszkać na emeryturze. Każde państwo członkowskie musi traktować obywateli innego państwa UE pod względem zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i podatków w taki sam sposób, w jaki traktuje swoich własnych obywateli.

 • Wprowadzenie euro – waluty, z której korzysta ponad 340 milionów obywateli Unii – pozwoliło wyeliminować ryzyko wahania walutowego i koszty wymiany walut, a także wzmocniło jednolity rynek, z korzyścią dla wszystkich konsumentów.
 • Usługi telefoniczne i usługi cyfrowe – dzięki zniesieniu przepisów dotyczących roamingu mieszkańcy całej UE mogą korzystać z usług telefonicznych i usług online bez dodatkowych kosztów.
341 million
Euro
The number of people who use the euro every day in 20 countries
17 million
Live or work
17 million EU citizens live or work in another EU country
Zero
Extra cost
Phone and online services at no extra cost across the EU

Ochrona i prawa obywateli

Traktat o Unii Europejskiej zapewnia obywatelom Unii i osobom przebywającym legalnie na jej terytorium szeroki zakres praw zapisanych w prawodawstwie Unii dotyczącym wielu dziedzin.

Karta praw podstawowych

W Karcie zawarto wszystkie prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i socjalne, jakie przysługują obywatelom w całej UE.

Karta praw podstawowych UE

Zero
Tolerance
Zero tolerance for discrimination
Free speech
For all
Everyone has the right to freedom of expression

Prawa pracownicze

Każdemu pracownikowi w UE przysługują pewne minimalne prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, równych szans, ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz prawa pracy.

Emerytura za granicą

48
Hours
The maximum number of hours a worker in the EU can work in any 7-day period
4
Weeks
The minimum period of paid leave guaranteed for each worker per year

Prawa cyfrowe

W swoich przepisach dotyczących ochrony danych i prywatności UE przyjęła zdecydowane stanowisko, jeśli chodzi o ochronę praw indywidualnych i danych osobowych, aby zapewnić wszystkim obywatelom Unii większą kontrolę nad ich danymi osobowymi.

Prawo do bycia zapomnianym

74%
Online shopping
74% of internet users aged 16 to 74 in the EU shop online
100%
Protection of personal data
Everyone has the right to the protection of personal data

Prawa konsumentów

Konsumenci unijni mogą spać spokojnie – wiedzą, że w przypadku zwrotu zakupionych produktów otrzymają zwrot pieniędzy. Podróżni są spokojni o to, że zostaną im zwrócone koszty biletów kolejowych lub lotniczych, jeśli ich podróż będzie opóźniona lub zostanie odwołana.

Ponadto normy, jakie muszą spełniać towary w sklepach w UE, są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie pod względem zarówno jakości, jak i bezpieczeństwa.

Prawa konsumentów

0%
Added fees
For credit or debit card purchases in the EU
€100 000
Protected
Bank deposits of up to €100 000 are always protected

Działalność gospodarcza, rozwój i handel

UE jest największym blokiem handlowym na świecie. Jest największym na świecie eksporterem towarów i usług oraz głównym rynkiem importowym dla ponad 100 krajów.

Wolny handel między członkami UE to jedna z zasad, które leżą u podstaw UE. Jest on możliwy dzięki sprawnemu funkcjonowaniu jednolitego rynku. Poza swoimi granicami UE działa również na rzecz liberalizacji handlu światowego.

Przedsiębiorstwa

UE zapewnia wszystkim swoim obywatelom ochronę przed negatywnymi skutkami globalizacji dzięki unijnemu wsparciu dla małych przedsiębiorstw oraz przepisom, które gwarantują, że duże przedsiębiorstwa płacą należne podatki. UE może też pomóc każdemu właścicielowi firmy, który został niesprawiedliwie potraktowany.

Dzięki udanym programom UE, takim jak Erasmus+, można korzystać ze szkoleń umożliwiających rozwój zawodowy.

Wider market
Free movement
Businesses from one EU country are free to offer goods and services in another EU country without being based there
640 000
Erasmus+
Almost 640 000 people studied, trained or volunteered abroad in 2020

Handel

UE nie zawdzięcza swojej ugruntowanej pozycji odrębnym strategiom handlowym – zdobyła ją dzięki jednomyślnym działaniom na arenie międzynarodowej.

Jeśli chodzi o handel światowy, Unia jest na uprzywilejowanej pozycji. Dzięki otwartemu systemowi handlu UE jest największym graczem na międzynarodowej arenie handlowej i niezawodnym partnerem biznesowym.

Umowa podpisana w 2018 r. ułatwia firmom z UE prowadzenie na większą skalę działalności eksportowej do Singapuru, pomaga chronić prawa pracowników oraz środowisko, a także otwiera możliwości świadczenia usług i realizacji zamówień rządowych przez przedsiębiorstwa unijne na rynkach w Singapurze.

15%
World trade
The EU accounts for around 15% of the world’s trade in goods
Global trade
EU, China, US
The EU, China and the United States are the three largest global players in international trade

Normy dotyczące jakości żywności i ochrony środowiska

Ponieważ kraje UE tak blisko ze sobą współpracują, żywność i środowisko naturalne w Europie spełniają normy jakości, które należą do najwyższych na świecie.

Żywność

Ochrona zdrowia jest celem wszystkich unijnych przepisów i norm w sektorze rolnictwa i żywności. Obszerny zbiór ogólnounijnych przepisów obejmuje cały łańcuch produkcji i przetwarzania żywności w Unii, jak również towary importowane i eksportowane.

Zero
Antibiotic growth promoters
Antibiotic growth promoters have not been used in the EU since 2006
3500
EU quality scheme
3500 products registered under an EU quality scheme

Środowisko

UE opracowała jedne z najbardziej rygorystycznych norm środowiskowych na świecie. Polityka unijna ma na celu zminimalizowanie zagrożeń dla klimatu, zdrowia i bioróżnorodności.

2050
Climate neutral target
2050 - EU aims to become climate neutral
20%
Greenhouse gas
2014 - The year the EU reached its 2020 target of cutting greenhouse gas emissions by 20%

Dyplomacja i rozwój na skalę międzynarodową

Działając w porozumieniu, państwa UE mają znacznie większą siłę przebicia na arenie międzynarodowej, niż każde z 27 państw różnej wielkości działające samodzielnie. Wszystkie instytucje i rządy państw UE razem są największym na świecie darczyńcą oferującym pomoc rozwojową. Podejmują wspólne działania na rzecz promowania dobrych rządów, zwalczania głodu i ochrony zasobów naturalnych.

Dyplomacja i bezpieczeństwo

Dzięki wsparciu politycznemu, praktycznemu i gospodarczemu UE odegrała zasadniczą rolę w osiągnięciu pokoju na Bałkanach Zachodnich po wojnie w Jugosławii. Jednym z przykładów działań w tym zakresie jest dialog między Serbią a Kosowem wspierany przez UE, którego owocem było podpisanie w kwietniu 2013 r. realizowanej obecnie przełomowej umowy przy wsparciu ze strony Unii.

Prawa człowieka

UE opracowała wytyczne w zakresie praw człowieka, które odnoszą się do kwestii, takich jak kara śmierci, tortury i wolność wypowiedzi w internecie i nie tylko. Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka zapewnia wsparcie w zakresie zwiększenia poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w krajach i regionach, w których są one najbardziej zagrożone.

Pomoc humanitarna

W przypadku wystąpienia poważnych klęsk żywiołowych lub nadzwyczajnych sytuacji humanitarnych UE udziela pomocy krajom i ludności zarówno w Europie, jak i poza jej granicami. Unia łącznie ze swoimi państwami członkowskimi jest największym dawcą pomocy humanitarnej na świecie. Co roku UE zapewnia żywność, schronienie, ochronę, opiekę zdrowotną i czystą wodę ponad 120 milionom ofiar katastrof i konfliktów w ponad 80 krajach.

120 million
Beneficiaries of humanitarian funding
Number of people who receive humanitarian funding each year from the EU
€2.4 billion
Humanitarian budget in 2021
In 2021, the humanitarian budget of the European Commission exceeded €2.4. billion

Pomoc, rozwój i dyplomacja w praktyce

UE współpracuje z rządami w 150 krajach partnerskich z całego rozwijającego się świata, a także z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami międzynarodowymi.

Na przykład na Haiti UE zapewnia wsparcie i pomoc rozwojową na wiele różnych sposobów, aby przyczynić się do zwiększenia odporności tego kraju, rozwiązania problemów strukturalnych i świadczenia pomocy doraźnej najbardziej potrzebującym. Od 1994 r. UE przekazała Haiti 419 mln euro w formie pomocy w celu:

 • zapewnienia dostępu do usług zdrowotnych ratujących życie
 • przygotowania tymczasowego schronienia w obozach i u rodzin
 • zapewnienia dostępu do wody i urządzeń sanitarnych
 • dystrybucji żywności
 • zapobiegania wzrostowi niedożywienia, wybuchom epidemii i potencjalnym konfliktom społecznym
 • poprawy sytuacji w obozach
 • ustanowienia systemów wczesnego ostrzegania i zabezpieczenia schronień i infrastruktury na wypadek nawracających huraganów, powodzi i innych zagrożeń naturalnych.

Pomoc rozwojowa UE dla Haiti

21 countries
Humanitarian air bridge
In 2020 and 2021, European Union Humanitarian Air Bridge assisted 21 countries
54,51%
World top donor
In 2020, the EU disbursed 54,51% in development assistance

Video gallery