Skip to main content

Priority Evropské unie na období 2019–2024

Účel

Po volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019 stanovila Evropská unie řadu priorit, které utvářejí politický a strategický program do roku 2024. Jejich účelem je řešit hlavní problémy, s nimiž se Unie a její občané v současné době potýkají.

Priority vyplývají z dialogu vedoucích představitelů Unie, ministrů členských států, orgánů EU a politických skupin zvolených do Evropského parlamentu. V červnu 2019 stanovili vedoucí představitelé Unie své priority ve strategické agendě EU na období 2019‑2024. Ta je zdrojem inspirace pro politické priority Evropské komise, které se připravují ještě předtím, než se členové Komise ujmou svého pětiletého mandátu.

Nová strategická agenda EU na období 2019–2024

Evropská rada ve své strategické agendě na období 2019-2024 stanovila čtyři prioritní oblasti, podle nichž se bude řídit činnost orgánů EU v příštích pěti letech. Tyto oblasti mají odrážet globální výzvy a příležitosti současnosti. Zaměřením se na tyto priority chce EU posílit svou úlohu v dnešním komplexním světě.

Strategická agenda rovněž stanoví, jak tyto priority realizovat.

4 prioritní oblasti

Ochrana občanů a svobod

Zajištění účinné kontroly vnějších hranic Unie a další rozvoj komplexní migrační politiky. Boj proti terorismu, přeshraniční a online trestné činnosti, zvyšování odolnosti Unie vůči přírodním i člověkem způsobeným katastrofám.

Budování silné a dynamické hospodářské základny

Vytvoření odolné ekonomiky prohloubením hospodářské a měnové unie k zajištění lepší připravenosti Evropy na případné budoucí otřesy, dále dokončením bankovní a kapitálové unie, posílením mezinárodní úlohy eura, investováním do dovedností a vzdělávání, podporou evropských podniků, provedením digitální transformace a rozvojem silné průmyslové politiky.

Budování klimaticky neutrální, ekologické, spravedlivé a sociální Evropy

Investice do ekologických iniciativ, které zlepšují kvalitu ovzduší a vody, podporují udržitelné zemědělství a zachovávají environmentální systémy a biologickou rozmanitost. Vytvoření účinného oběhového hospodářství (kde se při koncipování výrobků dbá na jejich vyšší trvanlivost, opětovnou použitelnost, opravitelnost, recyklovatelnost a energetickou účinnost) a dobře fungujícího trhu EU s energií, který dodává udržitelnou, bezpečnou a cenově dostupnou energii. Rychlejší přechod k obnovitelným zdrojům energie a zvýšení energetické účinnosti při současném snížení závislosti EU na vnějších zdrojích energie. Provádění evropského pilíře sociálních práv.

Prosazování evropských zájmů a hodnot ve světě

Vytvoření silné zahraniční politiky s ambiciózní politikou sousedství s 16 nejbližšími východními a jižními sousedy EU a komplexním partnerstvím s Afrikou. Prosazování celosvětového míru, stability, demokracie a lidských práv. Provádění důrazné obchodní politiky v souladu s multilateralismem a celosvětovým mezinárodním řádem založeným na jasných pravidlech. Přijetí větší odpovědnosti za bezpečnost a obranu při úzké spolupráci s NATO.

Další informace o politické agendě EU

Nová strategická agenda EU na období 2019–2024

Priority Evropské komise na období 2019–2024 (politické směry)

Předsedkyně Komise stanovila na následující pětileté funkční období 6 politických priorit. Ty vycházejí ze strategické agendy Rady a z diskusí s politickými skupinami Evropského parlamentu.

6 politických priorit

Zelená dohoda pro Evropu

Transformace Unie v moderní a konkurenceschopnou ekonomiku účinně využívající zdroje a současné zachování životního prostředí Evropy, boj proti změně klimatu a do roku 2050 přeměna Evropy v uhlíkově neutrální kontinent účinně využívající zdroje.

Evropa připravená na digitální věk

Digitální transformace prostřednictvím investic do podniků, výzkumu a inovací, reformy ochrany údajů, posílení schopnosti lidí získávat dovednosti nezbytné pro novou generaci technologií a navržení pravidel, která budou držet krok s tímto vývojem.

Hospodářství ve prospěch lidí

Posílení ekonomiky EU při současném zajištění pracovních míst a snižování nerovností, podpoře podniků, prohloubení hospodářské a měnové unie a dokončení unie kapitálových trhů.

Silnější Evropa ve světě

Posílení vlivu Unie na světové scéně upevněním jejího postavení jakožto zastánkyně silného, otevřeného a spravedlivého obchodu, multilateralismu a celosvětového pořádku založeného na pravidlech. Rozšíření vztahů se sousedními zeměmi a partnery a zvýšení schopnosti EU řešit krize prostřednictvím civilních a vojenských kapacit.

Podpora evropského způsobu života

Dohled nad dodržováním základních práv a zásad právního státu jakožto bašty rovnosti, tolerance a sociální spravedlnosti. Řešení bezpečnostních rizik, ochrana a posílení postavení spotřebitele, zkvalitnění systému legální a bezpečné migrace při účinné správě vnějších hranic EU, modernizaci azylového systému EU a úzké spolupráci s partnerskými zeměmi.

Nový impuls pro evropskou demokracii

Upevnění evropských demokratických postupů rozšířením vztahů s Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty, ochranou demokracie EU před vnějšími zásahy, zajištěním transparentnosti a integrity v průběhu celého legislativního procesu, jakož i intenzivnějším zapojením občanů EU do utváření budoucnosti EU.

Další informace o prioritách Evropské komise

Další informace o opatřeních Evropské komise podle témat