Skip to main content

Euroopa Liidu prioriteedid aastateks 2019–2024

Otstarve

Pärast 2019. aasta mais toimunud Euroopa Parlamendi valimisi pani Euroopa Liit paika prioriteedid, mis kujundavad selle poliitilist tegevust kuni 2024. aastani. Nendega otsitakse lahendusi peamistele muredele, millega EL ja ELi kodanikud silmitsi seisavad.

Prioriteedid töötati välja ELi juhtide, liikmesriikide ministrite, ELi institutsioonide ja Euroopa Parlamendi fraktsioonide vahelise dialoogi põhjal. ELi juhid fikseerisid kõnealused prioriteedid 2019. aasta juunis ELi strateegilises tegevuskavas (2019–2024). Strateegiline tegevuskava on olnud aluseks ka Euroopa Komisjoni poliitilistele prioriteetidele, mis komisjon enne oma viieaastase ametiaja algust kindlaks määras.

ELi uus strateegiline tegevuskava aastateks 2019–2024

Euroopa Ülemkogu määras 2019.–2024. aasta strateegilises tegevuskavas kindlaks neli prioriteetset valdkonda, mille najal suunata ELi institutsioonide tööd järgmise viie aasta jooksul. Tegevusega nendes valdkondades üritatakse reageerida väljakutsetele ja võimalustele, mida praegune ülemaailmne olukord on loonud. Keskendudes just nendele valdkondadele, saab EL oma rolli praeguses keerulises keskkonnas tugevdada.

Strateegilises tegevuskavas on ette nähtud ka see, kuidas prioriteete ellu viia.

Neli prioriteeti

Kodanike ja vabaduste kaitse

Tagada ELi välispiiri tulemuslik kaitse ja rändepoliitika terviklikkus. Võidelda terrorismi ning piiriülese ja internetikuritegevusega ning suurendada ELi vastupanuvõimet nii loodusõnnetustele kui ka inimtegevusest tingitud õnnetustele.

Tugev ja elujõuline majanduslik baas

Ehitada üles vastupidav majandus, süvendades majandus- ja rahaliitu, et Euroopa oleks paremini valmis tulevasteks vapustusteks, viia lõpule pangandus- ja kapitaliturgude liidu loomine, tugevdada euro rahvusvahelist rolli, investeerida oskustesse ja haridusse, toetada Euroopa ettevõtlust, viia läbi üleminek digimajandusele ning töötada välja tugev tööstuspoliitika.

Kliimaneutraalse, keskkonnasõbraliku, õiglase ja sotsiaalse Euroopa rajamine

Investeerida rohealgatustesse, millega parandada õhu ja vee kvaliteeti, edendada säästvat põllumajandust ning säilitada keskkonnasüsteeme ja bioloogilist mitmekesisust. Luua tõhus ringmajandus (muutes tooted vastupidavamaks, korduskasutatavaks, parandatavaks, ringlussevõetavaks ja energiatõhusamaks) ning hästitoimiv energiaturg, mis tagab kestliku, turvalise ja taskukohase energia. Kiirendada üleminekut taastuvatele energiaallikatele ja suurendada energiatõhusust, vähendades samas ELi sõltuvust välistest energiaallikatest. Rakendada Euroopa sotsiaalõiguste sammast.

Euroopa huvide ja väärtuste edendamine ülemaailmsel tasandil

Kujundada välja jõuline välispoliitika, milles kesksel kohal tihedad suhted 16 lähima ida- ja lõunanaabriga ning ulatuslik partnerlus Aafrikaga. Edendada kogu maailmas rahu, stabiilsust, demokraatiat ja inimõigusi. Edendada jõulist kaubandustegevust kooskõlas mitmepoolsuse ja ülemaailmse reeglitel põhineva rahvusvahelise korraga. Võtta suurem vastutus julgeoleku ja kaitse eest, tehes sealjuures tihedat koostööd NATOga.

Lisateave ELi poliitilise tegevuskava kohta

ELi uus strateegiline tegevuskava aastateks 2019–2024

Komisjoni prioriteedid aastateks 2019–2024 (poliitilised suunised)

Komisjoni president määras oma viieaastaseks ametiajaks kindlaks kuus poliitilist prioriteeti. Need põhinevad ELi nõukogu strateegilisel tegevuskaval ning Euroopa Parlamendi poliitiliste fraktsioonidega peetud kõnelustel.

Kuus prioriteeti

Euroopa roheline kokkulepe

Kujundada EL tänapäevase, ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise majandusega kohaks, säilitades Euroopa looduskeskkonna, võttes käsile kliimamuutused ja muutes Euroopa 2050. aastaks süsinikuneutraalseks ja ressursitõhusaks.

Digiajastule vastav Euroopa

Viia läbi üleminek digimajandusele, investeerides ettevõtetesse, teadusuuringutesse ja innovatsiooni, kujundades ümber andmekaitse, andes inimestele uue põlvkonna tehnoloogia jaoks vajalikud oskused ning kujundades välja asjakohased reeglid.

Inimeste hüvanguks toimiv majandus

Tugevdada ELi majandust, kindlustades töökohad ja vähendades ebavõrdsust, toetades ettevõtteid, süvendades majandus- ja rahaliitu ning viies lõpule pangandus- ja kapitaliturgude liidu loomise.

Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine

Teha ELi hääl rahvusvahelisel areenil paremini kuuldavaks ning parandada ELi positsiooni tugeva, avatud ja õiglase kaubanduse, mitmepoolsuse ning reeglitel põhineva maailmakorra eestvedajana. Tihendada sidemeid naaberriikide ja partneritega ning suurendada tsiviil- ja sõjalise võimekuse kaudu ELi võimet kriise ohjata.

Euroopaliku eluviisi edendamine

Kaitsta põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtet kui võrdsuse, sallivuse ja sotsiaalse õigluse alustala. Võtta käsile julgeolekuohud, kaitstes ja võimestades tarbijaid, arendades seadusliku ja turvalise rände võimalusi koos ELi välispiiride tõhusa kaitsega, ajakohastades ELi varjupaigasüsteemi ja tehes tihedat koostööd partnerriikidega.

Uus hoog Euroopa demokraatiale

Tugevdada demokraatlikke protsesse Euroopas; tihendades sidemeid Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentidega, kaitstes ELi demokraatiat välise sekkumise eest, tagades läbipaistvuse ja aususe kogu õigusloome protsessis ning kaasates ELi kodanikud laialdasemalt ELi tuleviku kujundamisse.

Rohkem teavet Euroopa Komisjoni prioriteetide kohta

Rohkem teavet Euroopa Komisjoni tegevusvaldkondade kohta