Põhisisu juurde

Euroopa Liidu prioriteedid aastateks 2019–2024

1 of 1

Eesmärk

Pärast 2019. aasta mais toimunud Euroopa Parlamendi valimisi pani Euroopa Liit paika prioriteedid, mis kujundavad selle poliitilist tegevust kuni 2024. aastani. Nendega otsitakse lahendusi peamistele muredele, millega EL ja ELi kodanikud silmitsi seisavad.

Prioriteedid töötati välja ELi juhtide, liikmesriikide ministrite, ELi institutsioonide ja Euroopa Parlamendi fraktsioonide vahelise dialoogi põhjal. ELi juhid fikseerisid kõnealused prioriteedid 2019. aasta juunis ELi strateegilises tegevuskavas (2019–2024). Strateegiline tegevuskava on olnud aluseks ka Euroopa Komisjoni poliitilistele prioriteetidele, mis komisjon enne oma viieaastase ametiaja algust kindlaks määras.

Strateegiline tegevuskava 2019–2024

Euroopa Ülemkogu määras 2019.–2024. aasta strateegilises tegevuskavas kindlaks neli prioriteetset valdkonda, mille najal suunata ELi institutsioonide tööd nende viie aasta jooksul. Tegevusega nendes valdkondades üritatakse reageerida väljakutsetele ja võimalustele, mida praegune ülemaailmne olukord on loonud. Keskendudes just nendele valdkondadele, saab EL oma rolli praeguses keerulises keskkonnas tugevdada.

Strateegilises tegevuskavas on ette nähtud ka see, kuidas prioriteete ellu viia.

Neli prioriteeti

Kodanike ja vabaduste kaitsmine

Tagada ELi välispiiri tulemuslik kaitse ja rändepoliitika terviklikkus. Võidelda terrorismi ning piiriülese ja internetikuritegevusega ning suurendada ELi vastupanuvõimet nii loodusõnnetustele kui ka inimtegevusest tingitud õnnetustele.

Tugeva ja elujõulise majandusliku baasi arendamine

Ehitada üles vastupidav majandus, süvendades majandus- ja rahaliitu, et Euroopa oleks paremini valmis tulevasteks vapustusteks, viia lõpule pangandus- ja kapitaliturgude liidu loomine, tugevdada euro rahvusvahelist rolli, investeerida oskustesse ja haridusse, toetada Euroopa ettevõtlust, viia läbi üleminek digimajandusele ning töötada välja tugev tööstuspoliitika.

Kliimaneutraalse, rohelise, õiglase ja sotsiaalse Euroopa rajamine

Investeerimine rohealgatustesse, et parandada õhu ja vee kvaliteeti, edendada säästvat põllumajandust ning säilitada keskkonnasüsteeme ja bioloogilist mitmekesisust. Tõhusa ringmajanduse (muutes tooted vastupidavamaks, korduskasutatavaks, parandatavaks, ringlussevõetavaks ja energiatõhusamaks) ning hästitoimiva energiaturu, mis tagab kestliku, turvalise ja taskukohase energia, loomine. Kiirem üleminek taastuvatele energiaallikatele ja energiatõhususele, mille käigus väheneks ELi sõltuvus välistest energiaallikatest. Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamine.

Euroopa huvide ja väärtuste edendamine ülemaailmsel tasandil

Jõulise välispoliitika kujundamine, milles kesksel kohal tihedad suhted 16 lähima ida- ja lõunanaabriga ning ulatuslik partnerlus Aafrikaga. Kogu maailmas rahu, stabiilsuse, demokraatia ja inimõiguste propageerimine. Jõulise kaubandustegevuse edendamine kooskõlas mitmepoolsuse ja ülemaailmse reeglitel põhineva rahvusvahelise korraga. Suurema vastutuse võtmine julgeoleku ja kaitse eest ning sealjuures tihe koostöö NATOga.

ELi uus strateegiline tegevuskava aastateks 2019–2024

Komisjoni prioriteedid aastateks 2019–2024

Komisjoni president määras oma viieaastaseks ametiajaks kindlaks kuus poliitilist prioriteeti. Need põhinevad ELi nõukogu strateegilisel tegevuskaval ning Euroopa Parlamendi poliitiliste fraktsioonidega peetud kõnelustel.

Kuus prioriteeti

Euroopa roheline kokkulepe

Kujundada EL tänapäevase, ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise majandusega kohaks, säilitades Euroopa looduskeskkonna, võttes käsile kliimamuutused ja muutes Euroopa 2050. aastaks süsinikuneutraalseks ja ressursitõhusaks.

Digiajastule vastav Euroopa

Viia läbi üleminek digimajandusele, investeerides ettevõtetesse, teadusuuringutesse ja innovatsiooni, kujundades ümber andmekaitse, andes inimestele uue põlvkonna tehnoloogia jaoks vajalikud oskused ning kujundades välja asjakohased reeglid.

Inimeste hüvanguks toimiv majandus

Tugevdada ELi majandust, kindlustades töökohad ja vähendades ebavõrdsust, toetades ettevõtteid, süvendades majandus- ja rahaliitu ning viies lõpule pangandus- ja kapitaliturgude liidu loomise.

Euroopa maailmapositsiooni tugevdamine

Teha ELi hääl rahvusvahelisel areenil paremini kuuldavaks ning parandada ELi positsiooni tugeva, avatud ja õiglase kaubanduse, mitmepoolsuse ning reeglitel põhineva maailmakorra eestvedajana. Tihendada sidemeid naaberriikide ja partneritega ning suurendada tsiviil- ja sõjalise võimekuse kaudu ELi võimet kriise ohjata.

Euroopaliku eluviisi edendamine

Kaitsta põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtet kui võrdsuse, sallivuse ja sotsiaalse õigluse alustala. Võtta käsile julgeolekuohud, kaitstes ja võimestades tarbijaid, arendades seadusliku ja turvalise rände võimalusi koos ELi välispiiride tõhusa kaitsega, ajakohastades ELi varjupaigasüsteemi ja tehes tihedat koostööd partnerriikidega.

Uus hoog Euroopa demokraatiale

Tugevdada demokraatlikke protsesse Euroopas; tihendades sidemeid Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentidega, kaitstes ELi demokraatiat välise sekkumise eest, tagades läbipaistvuse ja aususe kogu õigusloome protsessis ning kaasates ELi kodanikud laialdasemalt ELi tuleviku kujundamisse.

Komisjoni saavutused alates 2019. aastast

Komisjoni prioriteedid

Komisjoni meetmed teemade kaupa

ELi uus strateegiline tegevuskava aastateks 2024–2029

ELi juhid arutavad ühiselt ELi suuna ja eesmärkide üle järgmiseks viieks aastaks (kuni aastani 2029). Uus strateegiline tegevuskava on kavas vastu võtta 2024. aasta juunis.

Strateegiline tegevuskava 2024–2029