Skip to main content
European Data Protection Supervisor - Logo

Přehled

 • Úloha: Dohlíží na to, aby orgány a instituce EU dodržovaly při zpracovávání osobních údajů právo občanů na soukromí
 • Inspektor: Wojciech Wiewiórowski
 • Rok zřízení: 2004
 • Sídlo: Brusel
 • Internetové stránkyEvropský inspektor ochrany údajů

Orgány a instituce EU někdy v rámci svých povinností zpracovávají osobní údaje občanů, a to v elektronické, písemné či vizuální podobě. Zpracování dat obnáší shromažďování, zaznamenávání, uchovávání, zpětné vyhledávání, zasílání, ale i jejich blokování nebo výmaz. Úkolem Evropského inspektora ochrany údajů je dohlížet na to, aby byla při těchto činnostech dodržena přísná pravidla ochrany soukromí.

Náplň činnosti

 • Dohlíží na zpracování osobních údajů ze strany orgánů EU a kontroluje, zda jsou dodržovány příslušné předpisy týkající se ochrany soukromí.
 • Orgánům a institucím EU poskytuje poradenství ke všem aspektům zpracování osobních údajů, souvisejících politických oblastí a právních předpisů.
 • Vyřizuje stížnosti a provádí šetření.
 • Spolupracuje s vnitrostátními orgány zemí EU a zajišťuje tak jednotný přístup k ochraně údajů.
 • Sleduje nové technologie, které mohou mít na ochranu údajů dopad.

Způsob fungování

Inspektor je jmenován na funkční období 5 let s možností prodloužení. Každodenní činnosti zajišťují dvě hlavní oddělení.

Přínos činnosti EIOÚ pro širokou veřejnost

Orgány a instituce EU nesmí zpracovávat osobní údaje týkající se

 • rasového či etnického původu
 • politických názorů
 • náboženského vyznání či filosofických postojů
 • členství v odborech

Nesmí zpracovávat ani údaje o vašem zdraví či sexuální orientaci, pokud jsou takové údaje vyžadovány pro účely zdravotní péče. A i v takovém případě smí být takové informace vedeny pouze odbornými zdravotnickými pracovníky nebo jinou osobou vázanou slibem zachovávat lékařské tajemství.

Pokud se domníváte, že bylo vaše právo na soukromí některým orgánem nebo institucí EU porušeno, obraťte se nejprve na pracovníky orgánu EU, kteří odpovídají za daný konkrétní případ zpracování dat, během kterého podle vás problém nastal. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů toho orgánu nebo instituce EU, o kterém se domníváte, že se dopustil protiprávního jednání.

Pokud se ani tam nepodaří věc vyřešit, můžete podat stížnost k evropskému inspektorovi ochrany údajů prostřednictvím formuláře stížnosti. Evropský inspektor ochrany údajů věc prošetří a oznámí vám, zda se stížností souhlasí, a pokud ano, jak situaci řeší.

Pokud s jeho rozhodnutím nebudete souhlasit, můžete věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.

Další informace

Kdo je kdo

Stanoviska

Publikace

Referenční knihovna

Pracovní místa

Kontakt

Jméno/Název
Evropský inspektor ochrany údajů
Internetové stránky
https://edps.europa.eu/_en
Telefonní číslo
+32 2 283 19 00
Číslo faxu
+32 2 283 19 50
Poštovní adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média