Přejít na hlavní obsah
Instituce EU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU)

European Court of Justice - Logo

Shrnutí

Soudní dvůr Evropské unie provádí výklad práva EU, aby bylo uplatňováno stejným způsobem ve všech státech EU, dále urovnává právní spory mezi jednotlivými státy a orgány EU.

V určitých případech se na něj jednotlivci, podniky nebo organizace mohou obrátit s žádostí, aby zasáhl, pokud se domnívají, že některý z orgánů EU porušil jejich práva.

Úkoly SDEU

Soudní dvůr EU rozhoduje ve věcech, které mu byly předloženy. Nejčastější typy případů jsou tyto:

 • výklad práva (rozhodnutí o předběžné otázce): Za řádné provádění práva EU v členských zemích odpovídají vnitrostátní soudy každého státu EU. Existuje tak možnost, že jeden právní předpis může být soudy v různých zemích vykládán různým způsobem. Má-li vnitrostátní soud pochybnosti ohledně výkladu nebo platnosti určitého právního předpisu EU, může požádat Soud o vysvětlení. Stejný mechanismus lze použít, je-li třeba rozhodnout, zda je vnitrostátní právní předpis nebo praxe v souladu s právem EU.
 • vymáhání práva (žaloba pro nesplnění povinnosti): Tento typ řízení je veden proti státu, který neplní své povinnosti, jež pro něj vyplývají z právních předpisů EU. Iniciovat jej může Evropská komise nebo jiný stát Unie. Pokud se zjistí, že stát své povinnosti skutečně neplní, je vyzván k okamžité nápravě situace. Pokud tak neučiní, může být proti němu zahájeno další řízení, které může vést až k uložení pokuty.
 • zrušení právního předpisu EU (žaloba na neplatnost): Pokud se kterýkoli z členských států, Rada EU, Komise nebo (za určitých okolností) Evropský parlament domnívá, že je určitý právní předpis EU v rozporu se Smlouvami EU nebo lidskými právy, může Soudní dvůr požádat o zrušení jeho platnosti.
  O zrušení platnosti určitého právního aktu EU mohou požádat i fyzické osoby, pokud se jich tento akt přímo dotýká.
 • zajištění toho, že orgány EU nebudou nečinné (žaloba na nečinnost): Evropský parlament, Rada a Komise musí za určitých okolností přijmout určitá rozhodnutí. Pokud tak neučiní, mohou členské státy, jiné orgány EU a (za určitých podmínek) jednotlivci nebo podniky podat stížnost k Soudnímu dvoru.
 • postihy orgánů EU (žaloby o náhradu škody): Jednotlivec nebo podnik, jehož zájmy byly poškozeny v důsledku činnosti nebo nečinnosti Unie nebo jejích zaměstnanců, na ně může u Soudu podat žalobu.

Složení

SDEU tvoří 2 soudy:

 • Soudní dvůr – zabývá se žádostmi o rozhodnutí v předběžné otázce, které mu zasílají vnitrostátní soudy, dále pak některými žalobami na neplatnost a odvoláními.
 • Tribunál – rozhoduje o žalobách na neplatnost podaných jednotlivci, podniky a v některých případech vládami států EU. V praxi to znamená, že tento soud projednává především případy v oblasti hospodářské soutěže, státní pomoci, obchodu, zemědělství a ochranných známek.

Každý soudce a generální advokát je jmenován společně členskými státy na funkční období 6 let s možností prodloužení. V každém z orgánů (tj. soudů) Soudního dvora Evropské unie soudci vybírají předsedu na funkční období 3 let s možností prodloužení.

Činnost SDEU

U Soudního dvora je ke každému případu přidělen jeden soudce (tzv. soudce zpravodaj) a jeden generální advokát. Případy se projednávají ve 2 fázích:

 • Písemná část
  • Smluvní strany předloží Soudu svá písemná vyjádření. Své připomínky mohou předložit také orgány jednotlivých států, orgány EU a někdy i fyzické osoby.
  • Ze všech těchto vyjádření a připomínek vypracuje soudce zpravodaj shrnutí, jež je poté projednáno na všeobecném zasedání Soudu, který rozhodne:
   • kolik soudců se bude případem zabývat: 3, 5 nebo 15 soudců (tj. všichni soudci), a to podle významu a složitosti případu). Většinu případů řeší 5 soudců a jen velmi zřídka je k rozhodnutí sporu zapotřebí všech soudců.
   • zda je nutné uspořádat slyšení (ústní část) a zda je nezbytné oficiální stanovisko generálního advokáta.
 • Ústní částveřejné slyšení
  • Právní zástupci obou stran předloží svůj případ soudcům a generálnímu advokátovi, kteří jim mohou pokládat otázky.
  • Pokud se Soud rozhodl, že je nezbytné stanovisko generálního advokáta, je toto stanovisko vydáno několik týdnů po slyšení.
  • Soudci poté případ projednají a vynesou rozsudek.
 • Řízení před Tribunálem probíhá podobným způsobem. Rozdíl je v tom, že většinu případů projednávají 3 soudci a neexistuje zde funkce generálního advokáta.

SDEU a vy

Pokud se jako soukromá fyzická osoba nebo podnik cítíte poškozeni v důsledku činnosti nebo nečinnosti orgánu EU nebo jeho zaměstnanců, existují dvě možnosti, jak se na soud obrátit:

 • nepřímo prostřednictvím vnitrostátních soudů (rozhodnou, zda věc předloží Soudnímu dvoru)
 • přímo u Tribunálu – pokud vás rozhodnutí některého z orgánů EU poškodilo bezprostředně a osobně.

Domníváte-li se, že orgány určitého státu porušily právo EU, musíte se při podání stížnosti řídit oficiálním postupem.

Další informace o vašich právech

Přístup k dokumentům

Přístup k informacím

Judikatura Soudního dvora Evropské unie – soudní kalendář

Streamingová služba SDEU

Další informace

Kdo je kdo

Výroční zpráva

Nejnovější rozsudky a stanoviska

Judikatura

Publikace

Knihovna SDEU

Soudní dvůr – návštěvy pro veřejnost

Pracovní místa

Kontakt

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU)

Jméno/Název
Soudní dvůr Evropské unie (SDEU)
Internetové stránky
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/cs/
Telefonní číslo
+352 4303 1
Číslo faxu
+352 4303 2600
Poštovní adresa
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, Lucembursko
Sociální média