Glavni sadržaj
European Court of Justice - Logo

Pregled

Sud Europske unije svojim tumačenjem prava EU-a osigurava da se ono na jednak način primjenjuje u svim državama članicama te rješava pravne sporove između njihovih vlada i institucija EU-a.

U određenim okolnostima mogu mu se obratiti i pojedinci, poduzeća ili organizacije kako bi pokrenuli postupak protiv neke od institucija EU-a ako smatraju da je povrijedila njihova prava.

Zadaće Suda EU-a

Sud donosi odluke u postupcima koji su pred njim pokrenuti. Najčešće vrste postupaka:

 • Tumačenje prava (odluke o prethodnim pitanjima) – sudovi država članica dužni su osigurati pravilnu primjenu prava EU-a, ali se može dogoditi da ga sudovi u različitim zemljama različito tumače. Ako nacionalni sud ima nedoumica u vezi s tumačenjem ili valjanošću određenog zakonodavnog akta EU-a, može zatražiti pojašnjenje od Suda Europske unije. Na isti se način može provjeriti je li zakon ili praksa države članice u skladu s pravom EU-a.
 • Provedba prava (postupci zbog povrede prava) – ti se postupci pokreću protiv država članica ako ne primjenjuju pravo EU-a. Može ih pokrenuti Europska komisija ili druga država članica EU-a. Ako Sud utvrdi povredu prava EU-a, država članica mora odmah poduzeti mjere da to ispravi; u protivnom Sud može pokrenuti drugi postupak i izreći joj novčanu kaznu.
 • Poništenje pravnih akata EU-a (tužba za poništenje) – ako smatraju da je određeni akt EU-a u suprotnosti s Ugovorima EU-a ili temeljnim pravima, vlade država članica EU-a, Vijeće EU-a, Europska komisija ili (u nekim slučajevima) Europski parlament od Suda mogu zatražiti da ga poništi.
  I fizičke osobe mogu od Suda zatražiti da poništi akt EU-a koji se na njih izravno odnosi.
 • Osiguravanje postupanja EU-a (tužbe zbog propusta) – u određenim okolnostima Parlament, Vijeće i Komisija dužni su donositi odluke. Ako ih ne donesu, vlade država članica EU-a, druge institucije EU-a ili (uz određene uvjete) pojedinci ili poduzeća mogu se obratiti Sudu.
 • Sankcioniranje institucija EU-a (tužbe za naknadu štete) – svaki pojedinac ili poduzeće koje pretrpi štetu zbog postupanja ili nepostupanja EU-a ili njegova osoblja mogu pokrenuti postupak protiv njih pred Sudom.

Sastav

Sud EU-a čine dva suda:

 • Sud – rješava zahtjeve za odluke o prethodnim pitanjima koje podnose nacionalni sudovi, određene tužbe za poništenje i žalbe.
 • Opći sud – donosi odluke u postupcima za poništenje koje su pokrenuli pojedinci, poduzeća i, u nekim slučajevima, vlade država članica EU-a. To u praksi znači da se uglavnom bavi predmetima povezanima s tržišnim natjecanjem, državnom potporom, trgovinom, poljoprivredom i žigovima.

Suce i nezavisne odvjetnike sporazumno imenuju vlade država članica. Njihov mandat traje šest godina i može se obnoviti. Za svaki sud suci izabiru predsjednika na mandat od tri godine, koji se može obnoviti.

Kako funkcionira Sud EU-a?

Na Sudu se u svakom postupku imenuje jedan sudac („sudac izvjestitelj”) i jedan nezavisni odvjetnik. Postupak se sastoji od dva dijela:

 • Pisani dio
  • Stranke u postupku podnose pisana očitovanja Sudu. Očitovanja mogu podnijeti i nacionalna tijela i institucije EU-a, a ponekad i fizičke osobe.
  • Sudac izvjestitelj sastavlja sažeto izvješće o tim očitovanjima. O izvješću se zatim raspravlja na općoj sjednici sudaca i nezavisnih odvjetnika te se odlučuje:
   • koliko će se sudaca baviti tim predmetom: tri, pet ili 15 sudaca (veliko vijeće), ovisno o važnosti i složenosti predmeta. Većinu predmeta razmatra pet sudaca, a vrlo rijetko se predmetom bavi Sud u punom sastavu.
   • treba li se održati rasprava (usmeni dio) i je li potrebno službeno mišljenje nezavisnog odvjetnika.
 • Usmeni diojavna rasprava
  • Zastupnici stranaka iznose predmet sucima i nezavisnom odvjetniku, koji im mogu postavljati pitanja.
  • Odluči li Sud da je potrebno mišljenje nezavisnog odvjetnika, on ga iznosi nekoliko tjedana nakon rasprave.
  • Suci zatim vijećaju o predmetu i donose presudu.
 • Sličan je i postupak pred Općim sudom, samo što većinu predmeta razmatraju tri suca, bez nezavisnih odvjetnika.

Sud EU-a i vi

Ako kao fizička osoba ili poduzeće smatrate da ste pretrpjeli štetu zbog postupanja ili nepostupanja neke institucije EU-a ili njezina osoblja, protiv njih možete pokrenuti postupak pred Sudom, i to na dva načina:

 • neizravno, pred nacionalnim sudovima (koji mogu uputiti predmet Sudu EU-a)
 • izravno pred Općim sudom ako se određena odluka institucije EU-a izravno i osobno odnosi na vas.

Smatrate li da su tijela u bilo kojoj državi prekršila pravo EU-a, morate se pridržavati službenog postupka podnošenja pritužbe.

Više o vašim zakonskim pravima

Pristup dokumentima

Pristup informacijama

Sudska praksa Suda EU-a – sudski kalendar

Internetski prijenos Suda EU-a

Više informacija

Tko je tko

Godišnje izvješće

Najnovije presude i mišljenja

Sudska praksa

Publikacije

Knjižnica Suda EU-a

Posjet Sudu

Poslovi

Kontakt

Sud Europske unije

Ime
Sud Europske unije
Internetska stranica
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/hr/
Broj telefona
+352 4303 1
Broj telefaksa
+352 4303 2600
Poštanska adresa

Palais de la Cour de Justice Boulevard Konrad Adenauer
2925 Luxembourg
Luksemburg

Društvene mreže