Gå direkt till innehållet
European Court of Justice - Logo

Översikt

EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Den löser också rättsliga tvister mellan EU-länderna och EU-institutionerna.

Även privatpersoner, företag och organisationer kan i vissa fall vända sig till domstolen om de anser att en EU-institution har kränkt deras rättigheter.

Vad gör EU-domstolen?

Domstolen avger domar i mål som hänvisas till den. Det här är de vanligaste typerna av mål:

 • Begäran om förhandsavgörande – de nationella domstolarna ska se till att EU-lagarna tillämpas korrekt, men kan tolka dem olika. Om en nationell domstol är osäker på hur en lag ska tolkas eller om den är giltig kan den be EU-domstolen om råd. EU-domstolen kan också avgöra om en nationell lag eller praxis är förenlig med EU-lagstiftningen.
 • Överträdelseförfarande – om ett EU-land inte följer EU-lagstiftningen kan EU-kommissionen eller ett annat EU-land inleda ett överträdelseförfarande. Om landet anses skyldigt måste det genast rätta till felet. Ett land som inte följer domen kan tvingas betala böter.
 • Talan om ogiltigförklaring – om ett EU-land, rådet, kommissionen eller (i vissa fall) Europaparlamentet anser att en rättsakt strider mot EU-fördragen eller någon grundläggande rättighet, kan de begära att domstolen ogiltigförklarar den.
  Även privatpersoner kan begära att domstolen ogiltigförklarar en rättsakt som påverkar dem personligen.
 • Passivitetstalan – parlamentet, rådet och kommissionen är skyldiga att fatta vissa beslut under vissa omständigheter. Om de inte gör det kan EU-länderna, övriga EU-institutioner och (på vissa villkor) privatpersoner eller företag väcka talan vid domstolen.
 • Skadeståndstalan – om du som privatperson eller företag har lidit skada av att EU eller någon EU-anställd vidtagit en åtgärd, eller underlåtit att vidta en åtgärd, kan du väcka talan.

Sammansättning

EU-domstolen består egentligen av två domstolar:

 • Domstolen – handlägger de nationella domstolarnas begäran om förhandsavgörande, vissa mål om ogiltigförklaring och överklaganden.
 • Tribunalen – avgör talan om ogiltigförklaring som väcks av privatpersoner, företag och, i vissa fall, EU-länder. Det betyder att tribunalen framförallt avgör mål om konkurrens, statligt stöd, handel, jordbruk och varumärken.

Domarna och generaladvokaterna utses av EU-länderna för en sexårsperiod, som kan förnyas. I varje domstol utser domarna en ordförande för en treårsperiod, som kan förnyas.

Hur prövas målen?

I domstolen utses en domare (”referent”) och en generaladvokat för varje mål. Målet behandlas i två steg.

 • Skriftlig del
  • Först lämnar parterna in skriftliga inlagor till domstolen. Nationella myndigheter, EU-institutioner och, i vissa fall, privatpersoner kan också yttra sig.
  • Domaren skriver sedan en sammanfattning som diskuteras vid domstolens allmänna sammanträde där man beslutar
   • hur många domare som ska handlägga målet (tre, fem eller femton) beroende på hur viktigt och komplicerat det är – de flesta mål handläggs av fem domare och det är mycket ovanligt att alla domare avgör ett mål
   • om det krävs ett muntligt förfarande och ett förslag till avgörande från generaladvokaten.
 • Muntlig del – den offentliga förhandlingen
  • Ombuden från båda sidor lägger fram sin sak för domarna och generaladvokaten som sedan kan ställa frågor.
  • Om domstolen har beslutat att det krävs ett förslag till avgörande från generaladvokaten kommer det efter några veckor.
  • Domarna överlägger därefter och avkunnar sin dom.
 • Målen i tribunalen avgörs på liknande sätt. De flesta mål handläggs dock av tre domare och det finns ingen generaladvokat.

Vänd dig till EU-domstolen

Om du som privatperson eller företag har lidit skada på grund av att en EU-institution eller en EU-anställd har vidtagit en åtgärd eller underlåtit att vidta en åtgärd kan du väcka talan på två sätt:

 • Indirekt genom nationella domstolar (som kan besluta att överlämna ärendet till EU-domstolen).
 • Direkt till tribunalen – om ett beslut från en EU-institution har påverkat dig direkt och personligen.

Om du anser att myndigheterna i något EU-land har brutit mot EU-lagstiftningen ska du använda dig av det officiella klagomålsförfarandet.

Läs mer om hur du hävdar dina rättigheter

Tillgång till handlingar

Tillgång till uppgifter

Rättspraxis – förhandlingskalender

Domstolens webbsändningar

Se också

Sök person

Årsrapport

Aktuella domar och förslag till avgörande

Rättspraxis

Publikationer

Domstolens bibliotek

Besök domstolen

Lediga jobb

Kontakt

EU-domstolen

Namn
EU-domstolen
Webbplats
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sv/
Telefon
+352 4303 1
Fax
+352 4303 2600
Postadress
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxemburg, Luxemburg
Sociala medier