Prejsť na hlavný obsah
Inštitúcia EÚ

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ)

European Court of Justice - Logo

Prehľad

Súdny dvor Európskej únie vykladá právne predpisy EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa uplatňovali rovnako vo všetkých krajinách EÚ a urovnáva právne spory medzi vnútroštátnymi vládami a inštitúciami EÚ.

Za určitých okolností ho môžu takisto využiť jednotlivci, spoločnosti alebo organizácie v prípade, že chcú podniknúť právne kroky proti inštitúcii EÚ, ak majú pocit, že nejakým spôsobom porušila ich práva.

Čo robí Súdny dvor EÚ?

Súdny dvor vynáša rozhodnutia v prípadoch, ktoré mu boli predložené. Najbežnejšími typmi prípadov sú:

 • Výklad právnych predpisov (prejudiciálne rozhodnutia) – vnútroštátne súdy krajín EÚ majú zabezpečovať, aby sa právne predpisy EÚ riadne uplatňovali, avšak súdy jednotlivých krajín ich môžu vykladať rôzne. V prípade pochybností vnútroštátneho súdu o výklade alebo platnosti právneho predpisu EÚ sa tento súd môže obrátiť na Súdny dvor so žiadosťou o objasnenie. Rovnaký mechanizmus možno použiť na určenie, či sú vnútroštátne právo alebo prax zlučiteľné s právom EÚ.
 • Presadzovanie právnych predpisov (konania o porušení povinnosti) – takéto konanie sa vedie proti vnútroštátnym vládam pre nedodržanie právnych predpisov EÚ. Môže ho iniciovať Európska komisia alebo iná krajina EÚ. Ak sa zistí, že krajina porušuje svoje povinnosti, musí okamžite uskutočniť nápravu. V opačnom prípade jej hrozí, že bude podaný druhý návrh na začatie konania, ktorého výsledkom môže byť pokuta.
 • Zrušenie právnych aktov EÚ (žaloby o neplatnosti) – ak existuje podozrenie, že právny akt EÚ porušuje zmluvy EÚ alebo základné práva, je možné požiadať Súd o jeho zrušenie. Môžu tak urobiť vlády krajín EÚ, Rada EÚ, Európska komisia alebo v niektorých prípadoch Európsky parlament.
  Súkromné osoby môžu požiadať súd o zrušenie aktu EÚ, ktorý sa ich priamo týka.
 • Zabezpečenie konania EÚ (žaloby proti nečinnosti) – Parlament, Rada a Komisia musia za istých okolností urobiť určité rozhodnutia. V opačnom prípade môžu vlády krajín EÚ, ostatné európske inštitúcie a (za určitých podmienok) jednotlivci alebo spoločnosti podať sťažnosť Súdnemu dvoru.
 • Sankcionovanie inštitúcií EÚ (nárok na náhradu škody) – akákoľvek osoba alebo spoločnosť, ktorých záujmy boli poškodené v dôsledku konania alebo nekonania EÚ alebo jej pracovníkov, môžu podať návrh na začatie konania proti nim na Súde.

Zloženie

Súd tvoria dva súdy:

 • Súdny dvor – zaoberá sa žiadosťami vnútroštátnych súdov o prejudiciálne rozhodnutia, určitými návrhmi o zrušenie rozhodnutí a odvolaniami.
 • Všeobecný súd – rozhoduje o žalobách o neplatnosť, ktoré podali jednotlivci, spoločnosti a v niektorých prípadoch aj vlády krajín EÚ. V praxi to znamená, že tento súd sa zaoberá najmä právnymi predpismi z oblastí hospodárskej súťaže, štátnej pomoci, obchodu, poľnohospodárstva, obchodných značiek.

Vnútroštátne vlády spoločne vymenúvajú každého sudcu a generálneho advokáta na obnoviteľné obdobie šiestich rokov. Na každom súde vyberajú sudcovia predsedu na obnoviteľné obdobie troch rokov.

Ako funguje Súdny dvor EÚ?

Na Súdnom dvore je každý prípad pridelený jednému sudcovi (tzv. sudca spravodajca) a jednému generálnemu advokátovi. Konanie o prípadoch prebieha v dvoch častiach:

 • Písomná časť
  • Účastníci konania predložia písomné stanoviská Súdnemu dvoru – a pripomienky môžu podávať aj vnútroštátne orgány, inštitúcie EÚ a niekedy aj súkromné osoby.
  • Sudca spravodajca zhrnie všetky stanoviská a pripomienky a potom ich prediskutuje na všeobecnom zasadnutí Súdneho dvora, ktorý rozhodne:
   • koľko sudcov sa bude zaoberať prípadom: 3, 5 alebo 15 sudcovia (celý súd) v závislosti od dôležitosti a zložitosti prípadu. Väčšinu prípadov riešia piati sudcovia a je veľmi zriedkavé, aby o spore rozhodoval celý súd,
   • či sa musí uskutočniť vypočutie (ústna časť) a či je potrebné oficiálne stanovisko generálneho advokáta.
 • Ústna časťverejné vypočutie
  • Právni zástupcovia oboch strán sporu prezentujú svoje stanoviská sudcom a generálnemu advokátovi, ktorí im môžu klásť otázky.
  • Ak súd rozhodol, že je potrebné stanovisko generálneho advokáta, poskytne sa niekoľko týždňov po vypočutí.
  • Sudcovia sa potom poradia a vyhlásia rozsudok.
 • Postup Všeobecného súdu je podobný až na to, že väčšinu prípadov riešia traja sudcovia bez generálneho advokáta.

Súdny dvor Európskej únie a vy

Ak vám ako súkromnej osobe alebo spoločnosti vznikla škoda v dôsledku konania alebo nekonania inštitúcie EÚ alebo jej zamestnanca, môžete proti nej začať súdne konanie, a to dvomi spôsobmi:

 • nepriamo prostredníctvom vnútroštátneho súdu (ktorý môže postúpiť prípad Súdnemu dvoru),
 • priamo na Všeobecnom súde – ak malo na vás rozhodnutie inštitúcie EÚ priamy a individuálny dosah.

Ak si myslíte, že orgány v ktorejkoľvek krajine porušili právne predpisy EÚ, musíte postupovať podľa úradného postupu podania sťažnosti.

Viac o vašich právach

Prístup k dokumentom

Prístup k informáciám

Kalendár súdnych konaní podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie

Streamingová služba SDEÚ

Ďalšie informácie

Kto je kto

Výročná správa

Najnovšie rozsudky a stanoviská

Judikatúra

Publikácie

Knižnica SDEÚ

Navštívte Súdny dvor

Pracovné príležitosti

Kontakt

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ)

Meno/Názov
Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ)
Webové sídlo
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sk/
Telefónne číslo
+352 4303 1
Faxové číslo
+352 4303 2600
Poštová adresa
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxemburg, Luxembursko
Sociálne médiá