Gå til hovedindholdet
EU-institution

Den Europæiske Unions Domstol

European Court of Justice - Logo

Oversigt

Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) fortolker EU's lovgivning for at sikre, at den anvendes på samme måde i alle EU-lande, og afgør retstvister mellem nationale regeringer og EU's institutioner.

I visse tilfælde kan den også anvendes af privatpersoner, virksomheder og organisationer til at anlægge sag mod en EU-institution, hvis de mener, den på den ene eller anden måde har tilsidesat deres rettigheder.

Hvad laver EU-Domstolen?

Domstolen træffer afgørelser i de sager, der indbringes for den. De mest almindelige typer sager er:

 • Fortolkning af love (præjudicielle afgørelser). De nationale domstole i EU-landene skal sikre, at EU-lovene anvendes korrekt, men domstolene i de forskellige lande kan fortolke reglerne forskellige. Hvis en national domstol er i tvivl om fortolkningen eller gyldigheden af en EU-lov, kan den spørge Domstolen til råds. De nationale domstole kan også bede EU-Domstolen om at afgøre, om deres lands love eller praksis er forenelige med EU-lovgivningen.
 • Håndhævelse af loven (overtrædelsesprocedurer). Denne form for sag føres mod et medlemsland, hvis det ikke overholder EU-reglerne. Den kan indledes af Europa-Kommissionen eller et andet EU-land. Hvis landet findes skyldigt, skal det straks bringe overtrædelsen til ophør, hvis det ikke vil risikere, at der anlægges endnu en sag, som kan medføre bødestraf.
 • Ophævelse af EU-retsakt (annullationssøgsmål). Hvis en EU-retsakt menes at være i strid med EU-traktaterne eller grundlæggende rettigheder, kan Domstolen blive bedt om at ophæve den - af et medlemsland, Rådet, Europa-Kommissionen eller (i visse tilfælde) Europa-Parlamentet.
  Privatpersoner kan også bede Domstolen om at ophæve en EU-retsakt, som berører dem direkte.
 • Sikring af, at EU træffer foranstaltninger (passivitetssøgsmål). Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen skal træffe visse afgørelser i bestemte situationer, og hvis de undlader dette, kan EU's institutioner eller (i visse tilfælde) enkeltpersoner eller virksomheder klage til Domstolen.
 • Sanktionering af EU-institutionerne (erstatningssøgsmål). Personer og virksomheder, hvis interesser er blevet skadet som følge af EU's eller dets medarbejderes handlinger eller mangel på handling, kan indbringe sagen for Domstolen.

Sammensætning

EU-Domstolen er inddelt i 2 organer:

 • Domstolen, som tager sig af anmodninger om præjudicielle afgørelser fra nationale domstole, visse annullationssøgsmål og appelsager.
 • Retten, som træffer afgørelse i annullationssøgsmål indbragt af enkeltpersoner, virksomheder og i visse tilfælde EU-landes regeringer. Det vil i praksis sige, at Retten primært beskæftiger sig med konkurrenceret, statsstøtte, handel, landbrug og varemærker.

Hver enkelt dommer og generaladvokat udnævnes i fællesskab af medlemslandene for en periode på 6 år, som kan fornyes. I hver domstol vælger dommerne en formand for en periode på 3 år, som kan forlænges.

Hvordan arbejder EU-Domstolen?

I Domstolen tildeles hver sag én dommer (refererende dommer) og én generaladvokat. Sagerne behandles i 2 faser:

 • Den skriftlige fase
  • Parterne afgiver skriftlige erklæringer til Domstolen, og nationale myndigheder, EU-institutionerne og i visse tilfælde enkeltpersoner kan også fremsætte bemærkninger.
  • Alt dette sammenfattes af den refererende dommer og drøftes på Domstolens almindelige møde, hvor det besluttes:
   • Hvor mange dommere, der skal behandle sagen – 3, 5 eller 15 dommere (hele Domstolen) afhængigt af sagens betydning og kompleksitet. De fleste sager behandles af 5 dommere, og det sker meget sjældent, at en sag høres af hele Domstolen.
   • Om det er nødvendigt med en høring (den mundtlige fase), og om der er behov for en officiel udtalelse fra generaladvokaten.
 • Den mundtlige fase – en offentlig høring
  • Parternes advokater forelægger deres sag for dommerne og generaladvokaten, som kan stille spørgsmål til dem.
  • Hvis Domstolen har besluttet, at der er behov for en udtalelse fra generaladvokaten, afgives denne nogle uger efter høringen.
  • Dommerne voterer så og kommer med deres afgørelse.
 • Rettens procedure er den samme bortset fra, at de fleste sager høres af 3 dommere, og at der ikke er nogen generaladvokat.

EU-Domstolen og dig

Hvis du – som privatperson eller virksomhed – har lidt skade som følge af handlinger eller mangel på handling fra EU's institutioners eller medarbejderes side, kan du indbringe en sag for Domstolen på to måder:

 • indirekte gennem en national domstol (som kan beslutte at henvise sagen til Domstolen)
 • direkte for Retten, hvis en afgørelse truffet af en EU-institution har berørt dig direkte og individuelt.

Hvis du mener, at myndighederne i et medlemsland har overtrådt EU-reglerne, skal du følge den officielle klageprocedure.

Mere om dine juridiske rettigheder

Adgang til dokumenter

Adgang til informationer

EU-Domstolens retspraksis - Retslisten

EU-Domstolens streamingtjeneste

Læs mere

Hvem er hvem?

Årsrapport

Seneste domme og forslag til afgørelse

Retspraksis

Publikationer

EU-Domstolens bibliotek

Besøg Domstolen

Job

Kontakt

Den Europæiske Unions Domstol

Navn
Den Europæiske Unions Domstol
Websted
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/da/
Telefonnummer
+352 4303 1
Faxnummer
+352 4303 2600
Postadresse
Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luxembourg, Luxembourg
Sociale medier