Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
The European Data Protection Board - Logo

Επισκόπηση

 • Ρόλος: Να διασφαλίζει ότι ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ) και η οδηγία για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου εφαρμόζονται με συνέπεια στις χώρες της ΕΕ, καθώς και στη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την Ισλανδία.
 • Πρόεδρος: Anu Talus
 • Έτος σύστασης: 2018
 • Αριθμός υπαλλήλων: 21
 • Τόπος: Βρυξέλλες
 • ΙστότοποςΕυρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Το ΕΣΠΔ είναι ένα ανεξάρτητο όργανο το οποίο:

 • διασφαλίζει ότι η ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα αυτό – ειδικότερα, ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και η οδηγία για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου – εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλες τις χώρες που καλύπτει η εν λόγω νομοθεσία, και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων

Τι ακριβώς κάνει το ΕΣΠΔ;

 • παρέχει γενική καθοδήγηση (καθώς και κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές) για την αποσαφήνιση του ΓΚΠΔ
 • εγκρίνει πορίσματα συνεκτικότητας, μέσω των οποίων διασφαλίζεται ότι ο ΓΚΠΔ ερμηνεύεται με συνέπεια από όλους τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς, για παράδειγμα σε υποθέσεις που αφορούν 2 ή περισσότερες χώρες
 • συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα προστασίας δεδομένων και κάθε προτεινόμενη νέα ενωσιακή νομοθεσία ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές προστασίας των δεδομένων να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές.

Εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν έχουν προστατευθεί, έχετε 3 επιλογές:

 • να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό που διατηρεί τα δεδομένα σας
 • να επικοινωνήσετε με την εθνική αρχή προστασίας δεδομένων
 • να προσφύγετε ενώπιον εθνικού δικαστηρίου

Οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων μπορούν να διεξάγουν έρευνες και να επιβάλλουν κυρώσεις, όπου είναι αναγκαίο.

Ποιοι απαρτίζουν το ΕΣΠΔ;

Για τις καθημερινές λειτουργίες του, το ΕΣΠΔ λαμβάνει αναλυτική, διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη από γραμματεία που παρέχει ο ΕΕΠΔ. Τα μέλη του προσωπικού της γραμματείας του ΕΣΠΔ εργάζονται υπό τις εντολές του προέδρου του ΕΣΠΔ.

Όροι της συνεργασίας ΕΣΠΔ-ΕΕΠΔ

Πώς λειτουργεί το ΕΣΠΔ;

Το Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συζητά και να λαμβάνει αποφάσεις για θέματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις συνεδριάσεις ολομέλειας, στις οποίες συμμετέχουν οι επικεφαλής των εθνικών αρχών, με βάση τις προπαρασκευαστικές εργασίες των συνεδριάσεων των υποομάδων εμπειρογνωμόνων και της γραμματείας του ΕΣΠΔ.

Το ΕΣΠΔ και εσείς

Το ΕΣΠΔ διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων σας σε κάθε χώρα της ΕΕ, ώστε όλοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Για τον σκοπό αυτόν:

 • εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να διασφαλίζεται η συνεπής ερμηνεία του ΓΚΠΔ.
 • εγκρίνει πορίσματα συνεκτικότητας για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η επιβολή των σχετικών νομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με τον ίδιο τρόπο σε κάθε χώρα.
 • Αποτελεί επίσης πηγή εμπειρογνωσίας για θέματα προστασίας δεδομένων, παρέχοντας συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κάθε νέα νομοθεσία της ΕΕ ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα σέβεται το θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας αυτών των δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες

Νέα του ΕΣΠΔ

Εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις και συστάσεις του ΕΣΠΔ

Πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΠΔ

Θέσεις εργασίας στο ΕΣΠΔ

Επικοινωνία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)

Όνομα
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)
Ιστότοπος
https://edpb.europa.eu/edpb_el
E-mail
edpbatedpb [dot] europa [dot] eu
Ταχυδρομική διεύθυνση
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης