Põhisisu juurde
Euroopa Liidu juriidiline isik

Euroopa Andmekaitsenõukogu

The European Data Protection Board - Logo

Ülevaade

 • Ülesanded: tagada isikuandmete kaitse üldmääruse ja isikuandmete kaitset õiguskaitse valdkonnas käsitleva direktiivi ühetaoline kohaldamine ELi riikides ning Norras, Liechtensteinis ja Islandil.
 • Eesistuja: Anu Talus
 • Asutamisaasta: 2018
 • Töötajate arv: 21
 • Asukoht: Brüssel
 • VeebisaitEuroopa Andmekaitsenõukogu

Euroopa Andmekaitsenõukogu on sõltumatu organ, mis:

 • tagab liidu asjaomase valdkonna õigusaktide – eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruse ja isikuandmete kaitset õiguskaitse valdkonnas käsitleva direktiivi – ühetaolise kohaldamise kõigis riikides, kus liidu õigust kohaldatakse
 • edendab koostööd riiklike andmekaitseasutuste vahel.

Millega andmekaitsenõukogu tegeleb?

 • jagab üldiseid juhiseid (sealhulgas suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid) isikuandmete kaitse üldmääruse selgitamiseks;
 • võtab vastu järeldusi ühetaolisuse kohta, mille eesmärk on tagada, et kõik riiklikud reguleerivad asutused tõlgendavad isikuandmete kaitse üldmäärust ühetaoliselt, näiteks kui juhtumiga on seotud kaks või enam riiki;
 • nõustab Euroopa Komisjoni andmekaitseküsimustes ja seoses kõigi uute kavandatavate ELi õigusaktidega, mis on isikuandmete kaitse seisukohast eriti olulised
 • innustab riiklikke andmekaitseasutusi tegema koostööd ning jagama omavahel teavet ja parimaid tavasid.

Kui arvate, et teie andmed ei ole kaitstud, on teil kolm võimalust:

 • võtta ühendust teie andmeid säilitava asutusega;
 • võtta ühendust oma riigi andmekaitseasutusega;
 • pöörduda siseriiklikule kohtu poole.

Riiklikud andmekaitseasutused võivad vajaduse korral korraldada uurimisi ja määrata karistusi.

Kes on Euroopa Andmekaitsenõukogus?

 • Eesistuja ja kaks asetäitjat, kes nimetatakse ametisse viieaastaseks ametiajaks, mida võib pikendada.
 • Kõigi liikmesriikide andmekaitseasutused ja Euroopa Andmekaitseinspektor.

Euroopa Andmekaitsenõukogu saab igapäevase töö tegemiseks analüüsi-, haldus- ja logistilist tuge Euroopa Andmekaitseinspektori sekretariaadilt. Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaadi töötajad täidavad Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja juhiseid.

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektori koostöö tingimused

Kuidas Euroopa Andmekaitsenõukogu töötab?

Andmekaitsenõukogul on Brüsselis korrapärased koosolekud, et arutada andmekaitsega seotud küsimusi ja teha nende kohta otsuseid.

Otsused tehakse plenaaristungitel, kus osalevad riiklike ametiasutuste juhid. Otsuste tegemisel tuginetakse ekspertide alarühmade koosolekute ja Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaadi ettevalmistavale tööle.

Euroopa Andmekaitsenõukogu ja teie

Euroopa Andmekaitsenõukogu töö tagab, et ELi eeskirju teie andmete kaitsmise kohta kohaldatakse ühetaoliselt kõigis ELi liikmesriikides, nii et igaühel on samad õigused, olenemata sellest, kus nad elavad.

Selleks teeb ta järgmist:

 •  annab suuniseid riiklikele ametiasutustele ja sidusrühmadele, et tagada isikuandmete kaitse üldmääruse ühetaoline tõlgendamine;
 • võtab vastu ühetaolisust käsitlevaid järeldusi riiklike reguleerivate asutuste kohta tagamaks, et nad jõustaksid asjaomaseid seaduslikke õigusi ja kohustusi ühetaoliselt igas riigis;
 • pakub andmekaitseküsimustes eksperditeadmisi ja nõustab Euroopa Komisjoni. Sellega tagatakse, et kõigis uutes ELi õigusaktides, millel on isikuandmete kaitsele eriline mõju, austatakse isikuandmete kaitse põhiõigust

Lisateave

Euroopa Andmekaitsenõukogu uudised

Euroopa Andmekaitsenõukogu aruanded, arvamused ja soovitused

Euroopa Andmekaitsenõukogu tööprogramm

Euroopa Andmekaitsenõukogu töökohad

Kontaktandmed

Euroopa Andmekaitsenõukogu

Nimi
Euroopa Andmekaitsenõukogu
Veebisait
https://edpb.europa.eu/edpb_et
E-post
edpbatedpb [dot] europa [dot] eu
Postiaadress

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Brüssel
Belgia

Sotsiaalmeedia