Направо към основното съдържание
Юридическо лице на Европейския съюз

Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД)

The European Data Protection Board - Logo

Преглед

 • Роля: Гарантира, че Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните се прилагат последователно в държавите от ЕС, както и в Норвегия, Лихтенщайн и Исландия.
 • Председател: Anu Talus
 • Основан през: 2018 г.
 • Брой служители: 21
 • Местоположение: Брюксел
 • УебсайтЕвропейски комитет по защита на данните

Европейският комитет по защита на данните е независим орган, който:

 • гарантира, че правото на ЕС в тази област – по-специално Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните – се прилагат последователно във всички държави, които са обхванати от тях, и насърчава сътрудничеството между националните органи за защита на данните

Какво прави Комитетът?

 • предоставя общи насоки (включително ръководства, препоръки и добри практики) за изясняване на ОРЗД
 • приема констатации за съгласуваност, предназначени да гарантират, че ОРЗД се тълкува последователно от всички национални регулаторни органи, например в случаи, отнасящи се до 2 или повече държави
 • съветва Европейската комисия по въпроси в областта на защитата на данните и по всяко предложение за ново законодателство на ЕС от особено значение за защитата на личните данни
 • насърчава националните органи за защита на данните да работят съвместно и да обменят информация и добри практики.

Ако смятате, че вашите данните не са защитени, имате 3 възможности:

 • да се свържете се с организацията, която притежава ваши данни
 • да се свържете с националния орган за защита на данните във вашата страна
 • да отнесете въпроса до национален съд

Националният орган за защита на данните във вашата страна може да провежда разследвания и при необходимост да налага санкции.

Кой участва в Европейския комитет по защита на данните?

В ежедневната си работа ЕКЗД получава аналитична, административна и логистична подкрепа от секретариат, осигурен от ЕНОЗД. Служителите на секретариата на ЕКЗД работят под ръководството на председателя на Комитета.

Условия на сътрудничеството между ЕНОЗД и ЕКЗД

Как функционира ЕКЗД?

Комитетът има редовни заседания в Брюксел за обсъждане и вземане на решения по въпроси, свързани със защитата на данните.

Решенията се вземат на пленарни заседания, в които участват председателите на националните органи, въз основа на подготвителната работа на експертните подгрупи и на секретариата на ЕКЗД.

ЕКЗД и вие

Работата на ЕКЗД гарантира, че правилата на ЕС за защита на вашите данни се прилагат еднакво във всички страни от ЕС, така че всеки да има същите права, независимо къде живее.

Той осъществява това като:

 •  издава насоки за националните органи и заинтересованите лица за осигуряване на последователно интерпретиране на ОРЗД
 • приема констатации за съгласуваност за националните регулаторни органи, за да се гарантира, че те прилагат съответните законови права и задължения по еднакъв начин във всички държави.
 • Комитетът е също така източник на експертни знания по въпросите на защитата на данните и съветва Европейската комисия. По този начин се гарантира, че всяко ново законодателство на ЕС, което има отношение към личните данни, ще спазва основното право на тяхната защита.

За повече информация

Новини от ЕКЗД

Доклади, становища и препоръки на ЕКЗД

Работна програма на ЕКЗД

Работа в ЕКЗД

Контакт

Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД)

Име
Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД)
Уебсайт
https://edpb.europa.eu/edpb_bg
Електронен адрес
edpbatedpb [dot] europa [dot] eu
Пощенски адрес
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Брюксел, Бeлгия
Социални медии