Glavni sadržaj
Pravna osoba Europske unije

Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB)

The European Data Protection Board - Logo

Pregled

 • Uloga: osigurati dosljednu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) i Direktive o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva u državama članicama EU-a te Norveškoj, Lihtenštajnu i Islandu
 • Predsjednica: Anu Talus
 • Godina osnivanja: 2018.
 • Broj zaposlenih: 21
 • Lokacija: Bruxelles
 • Internetske straniceEuropski odbor za zaštitu podataka

EDPB je neovisno tijelo koje:

 • osigurava dosljednu primjenu prava EU-a u tom području –osobito primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) i Direktive o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva – u svim zemljama koje su njima obvezane | promiče suradnju među nacionalnim tijelima za zaštitu podataka.

Zadaće EDPB-a

 • pruža opće smjernice (uključujući smjernice, preporuke i najbolju praksu) za pojašnjenje OUZP-a
 • donosi zaključke o dosljednosti, kojima se osigurava da nacionalna regulatorna tijela dosljedno tumače OUZP, npr. u predmetima koji se odnose na dvije zemlje ili više njih
 • savjetuje Europsku komisiju o pitanjima zaštite podataka i predloženim pravnim aktima EU-a od osobite važnosti za zaštitu osobnih podataka 
 • potiče nacionalna tijela za zaštitu podataka da surađuju i dijele informacije i najbolju praksu.

Ako smatrate da vaši podaci nisu zaštićeni, na raspolaganju su vam tri mogućnosti:

 • obratite se organizaciji koja čuva vaše podatke
 • obratite se nacionalnom tijelu za zaštitu podataka
 • pokrenite postupak pred nacionalnim sudom.

Nacionalna tijela za zaštitu podataka mogu provoditi istrage i, prema potrebi, izricati kazne.

Sastav EDPB-a

EDPB se u svakodnevnom radu koristi analitičkom, administrativnom i logističkom podrškom tajništva koje mu na raspolaganje stavlja EDPS. Osoblje tajništva EDPB-a radi u skladu s uputama predsjednika EDPB-a.

Uvjeti suradnje EDPB-a i EDPS-a

Kako funkcionira EDPB?

Odbor se redovito sastaje u Bruxellesu kako bi raspravljao i odlučivao o pitanjima zaštite podataka.

Odluke se donose na plenarnim sastancima na kojima se okupljaju šefovi nacionalnih tijela te na temelju pripremnog rada podskupina stručnjaka i tajništva EDPB-a.

Europski odbor za zaštitu podataka i vi

Rad Europskog odbora za zaštitu podataka osigurava da se pravila EU-a o zaštiti vaših podataka primjenjuju ujednačeno u svakoj državi članici EU-a kako bi svi imali ista prava bez obzira na to gdje žive.

To čini:

 • donošenjem smjernica za nacionalna tijela i dionike kako bi osigurali dosljedno tumačenje OUZP-a
 • donošenjem zaključaka o dosljednosti za nacionalna regulatorna tijela kako bi se osiguralo da se povezana zakonska prava i obveze provode na isti način u svakoj zemlji
 • pružanjem stručnog znanja o pitanjima zaštite podataka i savjeta Europskoj komisiji. Na taj se način osigurava da će se svim novim propisima EU-a, koji imaju posebno važan učinak za zaštitu osobnih podataka, poštovati temeljno pravo na zaštitu osobnih podataka.

Više informacija

Novosti EDPB-a

Izvješća, mišljenja i preporuke EDPB-a

Program rada EDPB-a

Poslovi u EDPB-u

Kontakt

Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB)

Ime
Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB)
Internetska stranica
https://edpb.europa.eu/edpb_hr
E-adresa
edpbatedpb [dot] europa [dot] eu
Poštanska adresa

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
1047 Bruxelles/Brussel
Belgija

Društvene mreže