Przejdź do treści głównej
Osoba prawna należąca do Unii Europejskiej

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD)

The European Data Protection Board - Logo

Informacje ogólne

 • Zadania: Zapewnienie spójnego stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów o ochronie danych w krajach UE oraz w Norwegii, Liechtensteinie i Islandii
 • Przewodnicząca: Anu Talus
 • Rok powstania: 2018
 • Liczba pracowników: 21
 • Siedziba: Bruksela
 • Strona internetowaEuropejska Rada Ochrony Danych

Europejska Rada Ochrony Danych jest niezależnym organem, który:

 • dba o to, by unijne prawo UE w tej dziedzinie – zwłaszcza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i dyrektywa w sprawie egzekwowania przepisów o ochronie danych – było spójnie stosowane we wszystkich krajach objętych tymi przepisami oraz promuje współpracę pomiędzy krajowymi organami ochrony danych.

Czym zajmuje się EROD?

 • Tworzy ogólne wskazówki (w tym wytyczne, zalecenia i opisy najlepszych praktyk) w celu wyjaśnienia przepisów RODO.
 • Przyjmuje spójne ustalenia z myślą o zapewnieniu jednolitej interpretacji RODO przez wszystkie krajowe organy regulacyjne, na przykład w sprawach dotyczących dwóch lub więcej krajów.
 • Doradza Komisji Europejskiej w kwestiach związanych z ochroną danych i wszelkich nowych proponowanych przepisów prawa UE mających szczególne znaczenie dla ochrony danych osobowych
 • zachęca krajowe organy ochrony danych do współpracy oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk.

W przypadku obaw co do braku ochrony danych osobowych można wybrać jedną z trzech opcji poniżej:

 • skontaktować się z organizacją gromadzącą odnośne dane osobowe
 • skontaktować się z krajowym urzędem ochrony danych osobowych
 • wnieść sprawę do sądu krajowego.

Krajowe organy ochrony danych mogą prowadzić postępowania i w razie konieczności nakładać kary.

Kto jest członkiem EROD?

W zakresie bieżących działań EROD otrzymuje wsparcie analityczne, administracyjne i logistyczne od sekretariatu zapewnianego przez EIOD. Pracownicy Sekretariatu EROD wykonują pracę wyłącznie na podstawie instrukcji otrzymanych od przewodniczącej EROD.

Warunki współpracy EROD-EIOD

W jaki sposób działa EROD?

Rada regularnie organizuje posiedzenia w Brukseli w celu omówienia i podjęcia decyzji w kwestiach związanych z ochroną danych.

Decyzje są podejmowane na posiedzeniach plenarnych, w których uczestniczą szefowie organów krajowych, na podstawie prac przygotowawczych będących wynikiem posiedzeń grup ekspertów i prac sekretariatu EROD.

To warto wiedzieć

Europejska Rada Ochrony Danych dba o to, by unijne przepisy chroniące dane obywateli były jednolicie stosowane we wszystkich krajach UE, tak by każdy miał te same prawa, niezależnie od miejsca zamieszkania.

W tym celu:

 •  opracowuje wskazówki dla organów krajowych i zainteresowanych stron w celu promowania wspólnej interpretacji przepisów RODO
 • przyjmuje spójne ustalenia dla krajowych organów regulacyjnych mające zapewnić egzekwowanie przez te organy odpowiednich praw i obowiązków w każdym kraju w jednakowy sposób
 • jako źródło fachowej wiedzy na temat zagadnień związanych z ochroną danych doradza Komisji Europejskiej. Dzięki temu każdy nowy unijny akt prawny, który ma szczególnie istotny wpływ na ochronę danych osobowych, będzie zgodny z podstawowym prawem do ochrony danych osobowych.

Więcej informacji

EROD – Wiadomości

EROD – Sprawozdania, opinie i zalecenia

EROD – Program prac

EDPB – Oferty pracy

Kontakt

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD)

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD)
Strona internetowa
https://edpb.europa.eu/edpb_pl
E-mail
edpbatedpb [dot] europa [dot] eu
Adres pocztowy
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgia
Media społecznościowe