Prejsť na hlavný obsah
Právnická osoba Európskej únie

Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB)

The European Data Protection Board - Logo

Prehľad

 • Úloha: Dohliada na jednotné uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov a smernice o presadzovaní práva v oblasti ochrany údajov v krajinách EÚ, ako aj v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande.
 • Predsedníčka: Anu Talus
 • Rok založenia: 2018
 • Počet zamestnancov: 21
 • Sídlo: Brusel
 • Webové sídloEurópsky výbor pre ochranu údajov

EDPB je nezávislý orgán, ktorý:

 • zabezpečuje, aby sa právne predpisy EÚ v tejto oblasti, predovšetkým všeobecné nariadenie o ochrane údajov a smernica o presadzovaní práva v oblasti ochrany údajov, dôsledne uplatňovali vo všetkých krajinách, na ktoré sa vzťahujú, a podporuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu údajov

Čo robí EDPB?

 • poskytuje všeobecné usmernenia (vrátane pokynov, odporúčaní a najlepších postupov) na objasnenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • prijíma zistenia o konzistentnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby všetky národné regulačné orgány vykladali všeobecné nariadenie o ochrane údajov jednotne, napríklad v prípadoch týkajúcich sa dvoch alebo viacerých krajín,
 • poskytuje Európskej komisii poradenstvo v otázkach ochrany údajov a pri všetkých navrhovaných nových právnych predpisoch EÚ, ktoré majú osobitný význam pre ochranu osobných údajov
 • nabáda vnútroštátne orgány na ochranu údajov, aby spolupracovali a navzájom si vymieňali informácie a najlepšie postupy.

Ak sa domnievate, že vaše údaje neboli chránené, máte 3 možnosti:

 • obrátiť sa na organizáciu, ktorá má vaše údaje k dispozícii,
 • obrátiť sa na váš vnútroštátny orgán pre ochranu osobných údajov,
 • podať túto záležitosť na vnútroštátny súd.

Vnútroštátne orgány pre ochranu osobných údajov môžu viesť vyšetrovania a v prípade potreby ukladať sankcie.

Zloženie EDPB

Pri každodenných činnostiach dostáva Európsky výbor pre ochranu údajov analytickú, administratívnu a logistickú podporu zo strany sekretariátu, ktorú poskytuje EDPS. Pracovníci sekretariátu EDPB pracujú podľa pokynov predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov.

Podmienky spolupráce medzi EDPB a EDPS

Ako funguje EDPB?

Výbor má pravidelné zasadnutia v Bruseli kde diskutuje a prijíma rozhodnutia o otázkach súvisiacich s ochranou údajov.

Tieto rozhodnutia sa prijímajú na plenárnych zasadnutiach, na ktorých sa zúčastňujú vedúci vnútroštátnych orgánov, a to na základe prípravných prác zo zasadnutí podskupín odborníkov a práce sekretariátu EDPB.

EDPB a občania

Európsky výbor pre ochranu údajov dbá o to, aby sa pravidlá EÚ na ochranu vašich osobných údajov uplatňovali jednotne v každej krajine EÚ, tak, aby mali všetci rovnaké práva bez ohľadu na to, kde žijú.

Robí to týmito spôsobmi:

 •  vydáva usmernenia pre vnútroštátne orgány a zainteresované strany s cieľom zabezpečiť, aby sa všeobecné nariadenie o ochrane údajov vykladalo jednotne;
 • prijíma zistenia o konzistentnosti pre vnútroštátne regulačné orgány, čím sa snaží zabezpečiť, aby sa súvisiace zákonné práva a povinnosti uplatňovali rovnako v každej krajine;
 • je okrem toho zdrojom odborných poznatkov v otázkach ochrany údajov a poskytuje poradenstvo Európskej komisii. Vďaka tomu budú všetky nové právne predpisy EÚ, ktoré majú osobitný význam pre ochranu osobných údajov, rešpektovať základné právo na ochranu osobných údajov.

Ďalšie informácie

Aktuality EDPB

Správy, stanoviská a odporúčania EDPB

Pracovný program EDPB

Pracovné príležitosti v EDPB

Kontakt

Európsky výbor pre ochranu údajov

Meno/Názov
Európsky výbor pre ochranu údajov
Webové sídlo
https://edpb.europa.eu/edpb_sk
E-mailová adresa
edpbatedpb [dot] europa [dot] eu
Poštová adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Brusel, Belgicko
Sociálne médiá