Gå til hovedindholdet

Overblik

Hovedstad: Zagreb

EU-sprog: kroatisk

EU-medlemsland: siden 1. juli 2013

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet fra og med den 1. januar 2023

Schengen: Medlem af Schengenområdet fra og med den 1. januar 2023

Nøgletal: Geografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Kroatien er en parlamentarisk republik, hvor regeringschefen (premierministeren) og statsoverhovedet (præsidenten) har den udøvende magt og repræsenterer staten både hjemme og i udlandet. Magtfordelingen i landet bygger på adskillelse af den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Parlamentet har den lovgivende magt og fører kontrol med den udøvende magt. Medlemmerne af parlamentet vælges for 4 år.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den kroatiske økonomi i 2020 var engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (20,1 %), industri (19,2 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (18,1 %).

67 % af Kroatiens eksport går til andre EU-lande (13 % til Tyskland, 12 % til Italien og 10 % til Slovenien), mens eksporten til lande uden for EU især går til Bosnien-Hercegovina (9 %) og Serbien (5 %).

For importens vedkommende stammer 77 % fra andre EU-lande (15 % fra Tyskland, 12 % fra Italien og 11 % fra Slovenien), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (5 %) og Bosnien-Hercegovina (3 %).

Kroatien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 12 kroatiske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Kroatien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. I rådsmøderne deltager repræsentanter for den kroatiske regering regelmæssigt, idét det afhænger af det berørte politikområde, hvilken minister der møder op.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for kroatiske formandskaber:

Januar-juni 2020

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Kroatien har udpeget Dubravka Šuica som medlem af Europa-Kommissionen. Hun er næstformand med ansvar for demografi og demokrati.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Europa-Kommissionens repræsentation i Kroatien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Kroatien har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Kroatien har 9 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Kroatien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Kroatiens "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Kroatien?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi: jo større den er, desto mere betaler landet – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Kroatien 

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Kroatien.