Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Παρίσι

Επίσημη/-ες γλώσσα/-ες της ΕΕ: γαλλικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 1958

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 1999

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 26 Μαρτίου 1995

Αριθμητικά στοιχείαέκτασηπληθυσμόςκατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Γαλλία είναι ημιπροεδρική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης —τον πρωθυπουργό— ο οποίος διορίζεται από τον άμεσα εκλεγόμενο αρχηγό του κράτους —τον πρόεδρο. Η επικράτεια της Γαλλίας υποδιαιρείται σε 18 διοικητικές περιφέρειες: 13 μητροπολιτικές περιοχές (στην ευρωπαϊκή Γαλλία) και 5 υπερπόντια διαμερίσματα. Και τα 5 υπερπόντια διαμερίσματα, καθώς και ο Άγιος Μαρτίνος (γαλλικό έδαφος στην Καραϊβική) θεωρούνται τμήμα της ΕΕ (με καθεστώς εξόχως απόκεντρης περιοχής). Η γαλλική πόλη του Στρασβούργου είναι μία από τις τρεις επίσημες έδρες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Οι άλλες έδρες είναι οι πόλεις των Βρυξελλών και του Λουξεμβούργου.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2020 οι σημαντικότεροι τομείς της γαλλικής οικονομίας ήταν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (23,4 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης (16,4 %), καθώς και οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες· διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (14,2 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 54 % των γαλλικών εξαγωγών (15 % στη Γερμανία, 8 % στην Ιταλία και από 7 % στην Ισπανία και στο Βέλγιο αντίστοιχα), ενώ εκτός ΕΕ το 8 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 6 % στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 66 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (17 % από τη Γερμανία, 10 % από το Βέλγιο και 9 % από τις Κάτω Χώρες), ενώ εκτός ΕΕ το 7 % προέρχεται από την Κίνα και το 5 % από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

H Γαλλία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Γαλλία έχει 79 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Γαλλία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της γαλλικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Γαλλία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1959 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1962 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1965 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1968 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1971 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1974 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1979 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1984 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1989 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1995 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2000 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2008 | Ιανουάριος - Ιούνιος 2022

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο κ. Τιερί Μπρετόν, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Εσωτερικής Αγοράς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Γαλλία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Γαλλία έχει 24 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Γαλλία έχει 24 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Γαλλία επικοινωνεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Η γαλλική μόνιμη αντιπροσωπεία, ως η «πρεσβεία της Γαλλίας στην ΕΕ», έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Γαλλία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Γαλλία 

Τα ποσά που συνεισφέρει η Γαλλία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Γαλλία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.