Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Λουξεμβούργο

Επίσημη/-ες γλώσσα/-ες της ΕΕ: γαλλικά, γερμανικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 1958

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 1999

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 26 Μαρτίου 1995

Αριθμητικά στοιχείαέκταση — πληθυσμός — κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου είναι κοινοβουλευτική συνταγματική μοναρχία (Μεγάλο Δουκάτο) με αρχηγό κυβέρνησης —τον πρωθυπουργό— και αρχηγό κράτους —τον Μεγάλο Δούκα— ο οποίος έχει μόνο τυπικά καθήκοντα. Η κυβέρνηση ασκεί την εκτελεστική εξουσία. Κάθε 5 χρόνια διεξάγονται βουλευτικές εκλογές, κατά τις οποίες εκλέγονται 60 μέλη για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία αποτελείται από ένα μόνο νομοθετικό σώμα. Η χώρα διαιρείται σε 4 εκλογικές περιφέρειες, 12 διοικητικά καντόνια και 105 δήμους. Από τους δήμους, οι 12 έχουν καθεστώς πόλης, και ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο δήμος της πόλης του Λουξεμβούργου. Η πόλη του Λουξεμβούργου, όπως και οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, είναι μία από τις τρεις επίσημες έδρες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το Λουξεμβούργο έχει τρεις επίσημες γλώσσες: γαλλικά, γερμανικά και λουξεμβουργιανά. Οι δύο πρώτες γλώσσες είναι επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2020 οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας του Λουξεμβούργου ήταν οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (25,1 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και οι υπηρεσίες εστίασης (14,9 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση και οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (17,5 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 80 % των εξαγωγών του Λουξεμβούργου (28 % στη Γερμανία, 16 % στη Γαλλία και 12 % στο Βέλγιο), ενώ εκτός ΕΕ το 3 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 89 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (34 % από το Βέλγιο, 27 % από τη Γερμανία και 11 % από τη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ το 3 % προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το 2 % από την Ιαπωνία.

Το Λουξεμβούργο στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Λουξεμβούργο έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες το Λουξεμβούργο άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1960 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1963 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1966 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1969 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1972 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1976 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1980 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1985 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1991 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1997 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2005 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε το Λουξεμβούργο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο κ. Νικολά Σμιτ, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λουξεμβούργο

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Το Λουξεμβούργο έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Το Λουξεμβούργο έχει 5 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Το Λουξεμβούργο επικοινωνεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας του στις Βρυξέλλες. Η λουξεμβουργιανή μόνιμη αντιπροσωπεία, ως η «πρεσβεία του Λουξεμβούργου στην ΕΕ», έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει το Λουξεμβούργο και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο Λουξεμβούργο

Τα ποσά που συνεισφέρει το Λουξεμβούργο στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται το Λουξεμβούργο από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.