Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επισκόπηση

Πρωτεύουσα: Μπρατισλάβα

Επίσημη/-ες γλώσσα/-ες της ΕΕ: σλοβακικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Μαΐου 2004

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2009

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007

Αριθμητικά στοιχείαέκταση - πληθυσμός - κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Σλοβακία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης —τον πρωθυπουργό— ο οποίος ασκεί κυρίως την εκτελεστική εξουσία, και αρχηγό κράτους —τον πρόεδρο— ο οποίος επισήμως είναι επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά στην πράξη έχει πολύ περιορισμένες εξουσίες. Η χώρα υποδιαιρείται σε 8 περιφέρειες, καθεμία από τις οποίες φέρει το όνομά της από την κύρια πόλη της. Οι περιφέρειες αυτές διαθέτουν έναν ορισμένο βαθμό αυτονομίας από το 2002.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2020 οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας της Σλοβακίας ήταν η βιομηχανία (24,1 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και οι υπηρεσίες εστίασης (18,4 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση και οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (16,8 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 79 % των σλοβακικών εξαγωγών (22 % στη Γερμανία, 11 % στην Τσεχία και 8 % στην Πολωνία), ενώ εκτός ΕΕ τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατευθύνεται αντίστοιχα 4 % των εξαγωγών, και 3 % κατευθύνεται στην Κίνα.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 80 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (20 % από τη Γερμανία, 18 % από την Τσεχία και 9 % από την Αυστρία), ενώ εκτός ΕΕ το 4 % προέρχεται από τη Νότια Κορέα και την Κίνα και το 3 % από τη Ρωσία.

Η Σλοβακία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Σλοβακία έχει 14 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Σλοβακία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της σλοβακικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Σλοβακία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Σλοβακία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Μάρος Σέφτσοβιτς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σλοβακία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Σλοβακία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Σλοβακία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Σλοβακία επικοινωνεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Σλοβακίας στην ΕΕ», η σλοβακική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Σλοβακία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Σλοβακία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Σλοβακία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Σλοβακία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.