Przejdź do treści głównej

Ustrój polityczny

Słowacja jest demokratyczną republiką parlamentarną. Szefem rządu jest premier, który posiada szerokie uprawnienia wykonawcze. Głową państwa jest prezydent, który jest oficjalnym zwierzchnikiem władzy wykonawczej, ale w rzeczywistości posiada bardzo ograniczone uprawnienia. Słowacja jest podzielona na 8 regionów (tzw. krajów). Nazwa każdego z nich pochodzi od nazwy głównego miasta danego regionu. Od 2002 r. regiony są w pewnym stopniu autonomiczne.

Handel i gospodarka

PKB na mieszkańca Słowacji wynosi 25 200 euro i jest niższy od średniej unijnej (35 500 euro). Udział Słowacji w całkowitym PKB UE wynosi 0,7 proc.

(Źródło: Eurostat - dane liczbowe dotyczące PKB na mieszkańca i PKB)

(Źródło: Eurostat - dane liczbowe dotyczące eksportu i importu) 

Słowacja w UE

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Słowacja wpłaca do budżetu UE, a ile z niego otrzymuje? 

Dzięki budżetowi UE Europa pozostaje demokratyczna i konkurencyjna oraz nadal cieszy się pokojem i dobrobytem. UE wykorzystuje budżet, by finansować swoje priorytety i duże projekty, których większość państw UE nie mogłaby sfinansować samodzielnie. 

Członkostwo w UE przynosi krajom wiele korzyści, których wartość jest dużo wyższa od składki wpłacanej przez nie do unijnego budżetu. Wszystkie państwa członkowskie zyskują również na tym, że są częścią jednolitego rynku oraz że razem stawiają czoło wyzwaniom związanym z migracją, terroryzmem i zmianą klimatu. Członkostwo w UE to także konkretne efekty, takie jak lepsza infrastruktura transportowa, zmodernizowane i cyfrowe usługi publiczne oraz najnowocześniejsze metody leczenia.  

Wysokość wpłaty, jaką każdy kraj wnosi do budżetu UE, jest obliczana sprawiedliwie. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. 

Budżet UE to coś więcej niż dochody i wydatki. To nasze wspólne pieniądze, które inwestujemy, aby w Europie i na świecie wszystkim żyło się lepiej.   

Wydatki z budżetu UE i jego dochody w podziale na kraje w ujęciu rocznym 

 

Projekty finansowane przez UE na Słowacji

Pieniądze z budżetu UE pomagają finansować programy i projekty – takie jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.  

Dowiedz się więcej o tym, jak Słowacja się zmienia dzięki unijnym funduszom, oraz o funduszach odbudowy w Twoim kraju lub regionie.