Glavni sadržaj

Pregled

Glavni grad: Stockholm

Službeni jezik EU-a: švedski

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1995.

Valuta: švedska kruna (SEK). Švedska se obvezala da će uvesti euro nakon što ispuni potrebne uvjete.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 25. ožujka 2001.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Švedska je ustavna monarhija i parlamentarna demokracija, kojoj je na čelu vlade premijer, a na čelu države kralj. Vlada ima izvršnu vlast. Zakonodavna vlast povjerena je jednodomnom parlamentu. Švedska je unitarna država podijeljena na 20 okruga i 290 općina.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori švedskoga gospodarstva 2020. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (21,6 %), industrija (17,1 %) te veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (16,6 %).

U zemlje EU-a odlazi 52 % švedskog izvoza (od čega 11 % u Njemačku, 8 % u Dansku i 7 % u Finsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 11 % izvozi se u Norvešku i 8 % u SAD.

Kad je riječ o uvozu, 68 % činio je uvoz iz država članica EU-a (18 % iz Njemačke, 10 % iz Nizozemske i 7 % iz Danske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 9 % uvozi se iz Norveške te 6 % iz Kine.

Švedska u EU-u

Europski parlament

Švedska ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Švedskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici švedske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi švedskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2001. | srpanj – prosinac 2009. | siječanj – lipanj 2023.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Ylva Johansson povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Švedska, a nadležna je za unutarnje poslove.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Švedskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Švedska ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Švedska ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Švedska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća švedskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Švedska plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.

Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Švedskoj financira EU

Novcem koji Švedska uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Švedsku.