Skip to main content

Euroopan unionin tärkeimmät saavutukset ja konkreettiset hyödyt

Tärkeimmät saavutukset

Euroopan unioni on vuodesta 1957 lähtien saavuttanut merkittäviä asioita kansalaistensa ja koko maailman hyväksi:

 • koko maanosan kattava rauha
 • kansalaisten vapaus asua, opiskella ja työskennellä kaikkialla EU:ssa
 • maailman suurimmat yhtenäismarkkinat
 • tukea ja kehitysapua miljoonille ihmisille eri puolilla maailmaa.

Rauha ja vakaus

EU on saanut aikaan rauhan, vakauden ja vaurauden ajan, jota on kestänyt jo yli puoli vuosisataa. EU:lla on myös tärkeä diplomaattinen rooli, ja se pyrkii edistämään rauhaa, vakautta ja vaurautta sekä demokratiaa, perusvapauksia ja oikeusvaltioperiaatetta kaikkialla maailmassa.

70 vuotta kestävää rauhaa

Tilanne Euroopassa vuosina 1500–2000: monien pitkien sotien jälkeen alkaa 1950-luvulla rauhan kausi.

 

 • EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on auttaa ratkaisemaan konflikteja ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä diplomatian keinoin. Politiikan keskiössä on kansainvälisten sääntöjen noudattaminen.

Sisämarkkinat

EU:n talouden keskeinen voimatekijä ovat sisämarkkinat. Niiden ansiosta useimmat tavarat, palvelut, raha ja ihmiset voivat liikkua vapaasti suurimmassa osassa Eurooppaa.

Muuttaminen maasta toiseen EU:n sisällä on helpottunut selvästi – kaikilla EU-kansalaisilla on oikeus opiskella, työskennellä ja viettää eläkepäiviään missä tahansa EU-maassa. Jokaisen EU-maan on kohdeltava muiden EU-maiden kansalaisia täsmälleen samalla tavalla kuin omia kansalaisiaan työllisyyttä, sosiaaliturvaa ja verotusta koskevissa asioissa.

 • Euro – euroa käyttää yli 340 miljoonaa EU-kansalaista. Yhteinen raha on poistanut valuuttakurssivaihtelujen riskin sekä valuutanvaihtokulut ja vahvistanut sisämarkkinoita, mikä hyödyttää meitä kaikkia.
 • Matkapuhelu- ja digitaalipalvelut – EU:n kansalaiset voivat käyttää puhelintaan ja verkkopalveluja ilman ylimääräisiä kustannuksia kaikkialla EU:ssa verkkovierailua koskevien sääntöjen ansiosta.
341 miljoonaa
euron käyttäjää
Euroa päivittäin 20 maassa käyttävien ihmisten määrä
17 miljoonaa
asuu tai työskentelee toisessa EU-maassa
17 miljoonaa EU-kansalaista asuu tai työskentelee toisessa EU-maassa
Ei
ylimääräisiä kustannuksia
Puhelin- ja verkkopalvelut ilman ylimääräisiä kustannuksia koko EU:ssa

Kansalaisten oikeudet ja suojelu

Euroopan unionista tehty sopimus antaa EU-kansalaisille ja EU:ssa laillisesti asuville runsaasti eri oikeuksia, joista säädetään eri alojen EU-lainsäädännössä.

Perusoikeuskirja

Euroopan unionin perusoikeuskirjaan on koottu yhteen kaikki EU-kansalaisten henkilökohtaiset, kansalaisuuteen liittyvät, poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset oikeudet.

EU:n perusoikeuskirja

Nolla-
toleranssi
Nollatoleranssi syrjinnälle
Sananvapaus
kaikille
Jokaisella on oikeus sananvapauteen

Työntekijän oikeudet

Jokaisella EU:ssa työskentelevällä on tiettyjä vähimmäisoikeuksia, jotka liittyvät työterveyteen ja -turvallisuuteen, yhtäläisiin mahdollisuuksiin, suojeluun kaikenlaiselta syrjinnältä ja työlainsäädäntöön.

Eläkkeellä ulkomailla

48
tuntia
Enimmäistuntimäärä, jonka työntekijä voi työskennellä EU:ssa millään 7 päivän jaksolla
4
viikkoa
Kullekin työntekijälle taatun palkallisen vuosiloman vähimmäispituus

Digitaaliset oikeudet

EU on ottanut voimakkaan kannan yksilön oikeuksien ja henkilökohtaisten tietojen suojeluun tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevassa lainsäädännössään varmistaakseen, että EU-kansalaiset voivat valvoa paremmin henkilötietojensa käyttöä.

Oikeus tulla unohdetuksi

74 %
Verkko-ostokset
74 % 16–74-vuotiaista internetin käyttäjistä tekee ostoksia verkossa
100-prosenttinen
henkilötietojen suoja
Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan

Kuluttajan oikeudet

Kuluttajat voivat EU:ssa luottaa siihen, että he saavat rahansa takaisin palauttaessaan tuotteita ja että he saavat korvauksen kaikista matkustamiseen liittyvistä vältettävissä olevista viivästyksistä ja peruutuksista.

Lisäksi EU:ssa kaupoissa myytävien tuotteiden on täytettävä maailman tiukimpiin kuuluvat laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Ostajan oikeudet

0 %
lisäkuluja
Luotto- tai pankkikorttiostoksiin EU:ssa
100 000 euron
suoja
Enintään 100 000 euron pankkitalletukset suojataan aina

Liiketoiminta, kasvu ja kauppa

Euroopan unioni on maailman suurin kauppaliittoutuma. Se on maailman suurin teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä ja yli sadan maan suurin tuontimarkkina-alue.

Jäsenmaiden välinen vapaakauppa oli yksi keskeisistä tavoitteista EU:ta perustettaessa. Tämä on nyt mahdollista sisämarkkinoiden ansiosta. EU on lisäksi rajojensa ulkopuolella sitoutunut edistämään maailmankaupan vapauttamista.

Yritystoiminta

EU on varmistanut, että sen kansalaisia suojellaan globalisaation haitoilta, tukemalla pienyrityksiä ja laatimalla sääntöjä, joilla varmistetaan, että suuret yritykset maksavat veronsa. EU voi auttaa myös, jos yrittäjää kohdellaan epäoikeudenmukaisesti.

Erasmus+ ja muut EU:n ohjelmat tukevat koulutusta ja urakehitystä.

Laajemmat markkinat
Vapaa liikkuvuus
Yhdessä EU-maassa toimivat yritykset voivat vapaasti myydä tavaroita ja palveluja toisessa EU-maassa sijoittautumatta sinne.
640 000 osallistujaa
Erasmus+
Lähes 640 000 henkilöä opiskeli, osallistui työharjoitteluun tai teki vapaaehtoistyötä ulkomailla vuonna 2020.

Kauppa

EU on saavuttanut vahvan aseman toimimalla yhtenä rintamana globaalilla areenalla sen sijaan, että kaikilla jäsenmailla olisi erilliset kauppastrategiat.

EU:lla on johtava asema maailmanlaajuisessa kaupassa. Kauppajärjestelmämme avoimuuden ansiosta EU on globaalin kauppaympäristön suurin toimija ja luotettava kauppakumppani.

Vuonna 2018 allekirjoitetun sopimuksen ansiosta EU:ssa toimivien yritysten on helpompi viedä tavaraa Singaporeen. Sopimus auttaa myös suojelemaan työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä ja avaa Singaporen palveluiden ja julkisten hankintojen markkinat EU:n yrityksille.

15 %
Maailmankauppa
EU:n osuus maailman tavarakaupasta on noin 15 %.
Maailmankauppa
EU, Kiina, Yhdysvallat
EU on yksi kolmesta maailmankaupan suurimmasta toimijasta Yhdysvaltojen ja Kiinan ohella.

Elintarvikkeiden laatu ja ympäristönormit

EU-maiden tiiviin yhteistyön ansiosta elintarvikkeisiin ja ympäristöön sovellettavat laatustandardit ovat maailman korkeimpia.

Elintarvikkeet

EU:n maatalous- ja elintarvikealan lainsäädännön ja standardien tavoitteena on terveyden suojelu. EU:n elintarvikkeiden tuotanto- ja jalostusketjua säännellään lukuisilla EU:n laajuisilla säädöksillä. Elintarvikealan EU-säädöksiä sovelletaan myös tuonti- ja vientituotteisiin.

Ei
kasvua edistäviä antibiootteja
Kasvua edistäviä antibiootteja ei ole käytetty EU:ssa vuoden 2006 jälkeen.
3 500
EU:n laatujärjestelmä
EU:n laatujärjestelmään on rekisteröity 3 500 tuotetta.

Ympäristö

EU:n ympäristövaatimukset kuuluvat maailman tiukimpiin. EU:n politiikalla pyritään minimoimaan ilmastolle, terveydelle ja biologiselle monimuotoisuudelle aiheutuvat riskit.

2050
Ilmastoneutraaliustavoite
EU pyrkii ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.
20 %
Kasvihuonekaasupäästöt
EU vähensi kasvihuonekaasupäästöjään 20 %:lla jo vuoteen 2014 mennessä eikä vasta vuonna 2020.

Kansainvälinen diplomatia ja kehitysasiat

Yhteisymmärryksessä toimivat EU-maat saavat äänensä paremmin kuuluviin maailmassa kuin 27 erikseen toimivaa kansakuntaa, jotka ovat kooltaan hyvin erilaisia. EU:n toimielimet ja jäsenmaat ovat yhdessä maailman johtava kehitysavun antaja, ja ne toimivat yhdessä edistääkseen hyvää hallintoa, torjuakseen nälänhätää ja säilyttääkseen luonnonvaroja.

Diplomatia ja turvallisuus

EU:lla on ollut Jugoslavian sotien jälkeen merkittävä rooli Länsi-Balkanin rauhan rakentamisessa poliittisen ja taloudellisen sekä käytännön tuen avulla. Yhtenä esimerkkinä on EU:n edistämä vuoropuhelu Serbian ja Kosovon välillä, mikä johti huhtikuussa 2013 uraauurtavaan sopimukseen, jota pannaan tällä hetkellä täytäntöön EU:n tuella.

Ihmisoikeudet

EU on laatinut myös ihmisoikeuspolitiikan suuntaviivat, joissa käsitellään muun muassa kuolemanrangaistusta ja kidutusta sekä sananvapautta verkossa ja sen ulkopuolella. Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä (EIDHR) annetaan tukea ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen parantamiseen maissa ja alueilla, joilla ne ovat eniten uhattuina.

Humanitaarinen apu

EU tarjoaa apua maille ja kansoille niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin suuronnettomuuksien ja humanitaaristen hätätilanteiden sattuessa. EU ja sen jäsenmaat ovat yhdessä maailman johtava humanitaarisen avun antaja. EU tarjoaa joka vuosi ruokaa, suojaa, suojelua, terveydenhoitoa ja puhdasta vettä yli 120 miljoonalle suuronnettomuuksien ja konfliktien uhrille yli 80 maassa.

120 miljoonaa
humanitaarisen avun saajaa
Humanitaarista apua EU:lta vuosittain saavien henkilöiden määrä
2,4 miljardia euroa
Humanitaarisen avun budjetti vuonna 2021
Euroopan komission humanitaarisen avun määrärahat

Apu, kehitys ja diplomatia käytännössä

EU tekee yhteistyötä 150 kumppanimaan hallituksen kanssa eri puolilla kehittyvää maailmaa. Lisäksi EU tekee yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Esimerkiksi Haitissa EU tarjoaa erilaista tukea ja kehitysapua, joilla autetaan maata lisäämään selviytymiskykyään, poistamaan rakenteellisia heikkouksia ja toimittamaan lyhyen aikavälin apua kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Vuoden 1994 jälkeen EU on antanut Haitille 419 miljoonaa euroa tukea, jolla pyritään

 • varmistamaan kriittisen tärkeiden terveyspalvelujen saatavuus
 • tarjoamaan hätämajoitusta leireillä ja isäntäperheissä
 • varmistamaan veden saanti ja sanitaatio
 • jakamaan elintarvikkeita
 • torjumaan aliravitsemusta, epidemioiden puhkeamista ja mahdollisia yhteiskunnallisia levottomuuksia
 • parantamaan olosuhteita leireillä
 • perustamaan varhaisvaroitusjärjestelmiä ja vahvistamaan suojia ja infrastruktuuria toistuvien hurrikaanien, tulvien ja muiden luonnonuhkien varalta.

EU:n kehitysapu Haitissa

21 maata
Humanitaarinen ilmasilta
EU:n humanitaarisen ilmasillan kautta toimitettiin apua 21 maahan vuosina 2020 ja 2021.
54,51 %
Maailman suurin avunantaja
EU antoi 54,51 % kehitysavusta maailmassa vuonna 2020.