Skip to main content

Euroopan unionin tärkeimmät saavutukset ja konkreettiset hyödyt

Tärkeimmät saavutukset

Euroopan unioni on vuodesta 1957 lähtien saavuttanut merkittäviä asioita kansalaistensa ja koko maailman hyväksi:

 • koko maanosan kattava rauha
 • kansalaisten vapaus asua, opiskella ja työskennellä kaikkialla EU:ssa
 • maailman suurimmat yhtenäismarkkinat
 • tukea ja kehitysapua miljoonille ihmisille eri puolilla maailmaa.

Rauha ja vakaus

EU on saanut aikaan rauhan, vakauden ja vaurauden ajan, jota on kestänyt jo yli puoli vuosisataa. EU:lla on myös tärkeä diplomaattinen rooli, ja se pyrkii edistämään rauhaa, vakautta ja vaurautta sekä demokratiaa, perusvapauksia ja oikeusvaltioperiaatetta kaikkialla maailmassa.

70 vuotta pysyvää rauhaa

70 vuotta pysyvää rauhaa

 

 • EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on auttaa ratkaisemaan konflikteja ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä diplomatian keinoin. Politiikan keskiössä on kansainvälisten sääntöjen noudattaminen.

Sisämarkkinat

EU:n talouden keskeinen voimatekijä ovat sisämarkkinat. Niiden ansiosta useimmat tavarat, palvelut, raha ja ihmiset voivat liikkua vapaasti suurimmassa osassa Eurooppaa.

Muuttaminen maasta toiseen EU:n sisällä on helpottunut selvästi – kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus opiskella, työskennellä ja viettää eläkepäiviään missä tahansa EU-maassa. Jokaisen EU-maan on kohdeltava muiden EU-maiden kansalaisia täsmälleen samalla tavalla kuin omia kansalaisiaan työllisyyttä, sosiaaliturvaa ja verotusta koskevissa asioissa.

Kansalaisten oikeudet ja suojelu

Euroopan unionista tehty sopimus antaa EU-kansalaisille ja EU:ssa laillisesti asuville runsaasti eri oikeuksia, joista säädetään eri alojen EU-lainsäädännössä.

Perusoikeuskirja

Euroopan unionin perusoikeuskirjaan on koottu yhteen kaikki EU-kansalaisten henkilökohtaiset, kansalaisuuteen liittyvät, poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset oikeudet.

EU:n perusoikeuskirja

Työntekijän oikeudet

Jokaisella EU:ssa työskentelevällä on tiettyjä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä vähimmäisoikeuksia: yhtäläiset mahdollisuudet, suojelu kaikenlaiselta syrjinnältä ja työlainsäädäntö.

Digitaaliset oikeudet

EU on ottanut voimakkaan kannan yksilön oikeuksien ja henkilökohtaisten tietojen suojeluun tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevassa lainsäädännössään varmistaakseen, että EU-kansalaiset voivat valvoa paremmin henkilötietojensa käyttöä.

Kuluttajan oikeudet

Kuluttajat voivat EU:ssa luottaa siihen, että he saavat rahansa takaisin palauttaessaan tuotteita ja että he saavat korvauksen kaikista matkustamiseen liittyvistä vältettävissä olevista viivästyksistä ja peruutuksista.

Lisäksi EU:ssa kaupoissa myytävien tuotteiden on täytettävä maailman tiukimpiin kuuluvat laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Ostajan oikeudet

Liiketoiminta, kasvu ja kauppa

Euroopan unioni on maailman suurin kauppaliittoutuma. Se on maailman suurin teollisuustuotteiden ja palvelujen viejä ja yli sadan maan suurin tuontimarkkina-alue.

Jäsenmaiden välinen vapaakauppa oli yksi keskeisistä tavoitteista EU:ta perustettaessa. Tämä on nyt mahdollista sisämarkkinoiden ansiosta. EU on lisäksi rajojensa ulkopuolella sitoutunut edistämään maailmankaupan vapauttamista.

Yritystoiminta

EU on varmistanut, että sen kansalaisia suojellaan globalisaation haitoilta, tukemalla pienyrityksiä ja laatimalla sääntöjä, joilla varmistetaan, että suuret yritykset maksavat veronsa. EU voi auttaa myös, jos yrittäjää kohdellaan epäoikeudenmukaisesti.

Erasmus+ ja muut EU:n ohjelmat tukevat koulutusta ja urakehitystä.

Kauppa

EU on saavuttanut vahvan aseman toimimalla yhtenä rintamana globaalilla areenalla sen sijaan, että kaikilla jäsenmailla olisi erilliset kauppastrategiat.

EU:lla on johtava asema maailmanlaajuisessa kaupassa. Kauppajärjestelmämme avoimuuden ansiosta EU on globaalin kauppaympäristön suurin toimija ja luotettava kauppakumppani.

Vuonna 2018 allekirjoitetun sopimuksen ansiosta EU:ssa toimivien yritysten on helpompi viedä tavaraa Singaporeen, ja se auttaa suojelemaan työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä ja avaa Singaporen palveluiden ja julkisten hankintojen markkinat EU:n yrityksille.

Elintarvikkeiden laatu ja ympäristönormit

EU-maiden tiiviin yhteistyön ansiosta elintarvikkeisiin ja ympäristöön sovellettavat laatustandardit ovat maailman korkeimpia.

Elintarvikkeet

EU:n maatalous- ja elintarvikealan lainsäädännön ja standardien tavoitteena on terveyden suojelu. EU:n elintarvikkeiden tuotanto- ja jalostusketjua säännellään lukuisilla EU:n laajuisilla säädöksillä. Elintarvikealan EU-säädöksiä sovelletaan myös tuonti- ja vientituotteisiin.

Ympäristö

EU:n ympäristövaatimukset kuuluvat maailman tiukimpiin. EU:n politiikalla pyritään minimoimaan ilmastolle, terveydelle ja biologiselle monimuotoisuudelle aiheutuvat riskit.

Uusiutuva energia / energiasiirtymä (vuoden 2018 uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi)

Kansainvälinen diplomatia ja kehitysasiat

Yhteisymmärryksessä toimivat EU-maat saavat äänensä paremmin kuuluviin maailmassa kuin 27 erikseen toimivaa kansakuntaa, jotka ovat kooltaan hyvin erilaisia. EU:n toimielimet ja jäsenmaat ovat yhdessä maailman johtava kehitysavun antaja, ja ne toimivat yhdessä edistääkseen hyvää hallintoa, torjuakseen nälänhätää ja säilyttääkseen luonnonvaroja.

Diplomatia ja turvallisuus

EU:lla on ollut Jugoslavian sotien jälkeen merkittävä rooli Länsi-Balkanin rauhan rakentamisessa poliittisen ja taloudellisen sekä käytännön tuen avulla. Yhtenä esimerkkinä on EU:n edistämä vuoropuhelu Serbian ja Kosovon välillä, mikä johti huhtikuussa 2013 uraauurtavaan sopimukseen, jota pannaan tällä hetkellä täytäntöön EU:n tuella.

Ihmisoikeudet

EU on laatinut myös ihmisoikeuspolitiikan suuntaviivat, joissa käsitellään muun muassa kuolemanrangaistusta ja kidutusta sekä sananvapautta verkossa ja sen ulkopuolella. Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä (EIDHR) annetaan tukea ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen parantamiseen maissa ja alueilla, joilla ne ovat eniten uhattuina.

Humanitaarinen apu

EU tarjoaa apua maille ja kansoille niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin suuronnettomuuksien ja humanitaaristen hätätilanteiden sattuessa. EU ja sen jäsenmaat ovat yhdessä maailman johtava humanitaarisen avun antaja. EU tarjoaa ruokaa, suojaa, suojelua, terveydenhoitoa ja puhdasta vettä yli 120 miljoonalle suuronnettomuuksien ja konfliktien uhrille yli 80 maassa.

Apu, kehitys ja diplomatia käytännössä

EU tekee yhteistyötä 150 kumppanimaan hallituksen kanssa eri puolilla kehittyvää maailmaa. Lisäksi EU tekee yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Esimerkiksi Haitissa EU tarjoaa erilaista tukea ja kehitysapua, joilla autetaan maata lisäämään selviytymiskykyään, poistamaan rakenteellisia heikkouksia ja toimittamaan lyhyen aikavälin apua kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Vuoden 1994 jälkeen EU on antanut Haitille 419 miljoonaa euroa tukea, jolla pyritään

 • varmistamaan kriittisen tärkeiden terveyspalvelujen saatavuus
 • tarjoamaan hätämajoitusta leireillä ja isäntäperheissä
 • varmistamaan veden saanti ja sanitaatio
 • jakamaan elintarvikkeita
 • torjumaan aliravitsemusta, epidemioiden puhkeamista ja mahdollisia yhteiskunnallisia levottomuuksia
 • parantamaan olosuhteita leireillä
 • perustamaan varhaisvaroitusjärjestelmiä ja vahvistamaan suojia ja infrastruktuuria toistuvien hurrikaanien, tulvien ja muiden luonnonuhkien varalta.

EU:n kehitysapu Haitissa