Skip to main content

Viktiga resultat och konkreta fördelar

Viktiga resultat

Sedan 1957 har EU åstadkommit stora saker för sina medborgare och resten av världen:

 • Fred i hela Europa
 • Frihet för medborgarna att bo, arbeta eller studera i vilket EU-land de vill
 • Världens största inre marknad
 • Stöd och utvecklingsbistånd till miljontals människor i hela världen

Fred och stabilitet

I över ett halvt sekel har EU lyckats bevara fred, stabilitet och välstånd. Det är också målen för EU:s diplomatiska och internationella arbete där man även främjar demokrati, grundläggande friheter och rättsstatsprincipen.

70 år av varaktig fred

Läget i Europa från 1500 till 2000 med långa perioder av krig fram till 1950-talet då en period av fred börjar.

 

Inre marknaden

EU:s främsta ekonomiska motor är den inre marknaden där varor, tjänster, kapital och människor kan röra sig fritt i större delen av Europa.

Det har blivit mycket lättare att resa och flytta i Europa – alla EU-medborgare har rätt att studera, arbeta eller bosätta sig som pensionär i vilket EU-land som helst. Medlemsländerna måste behandla alla EU-medborgare som sina egna när det gäller sysselsättning, sociala förmåner och skatter.

 • Euron – valutan som används av över 340 miljoner EU-invånare har undanröjt risken för valutafluktuationer och växlingskostnader och stärkt den inre marknaden, vilket har gynnat oss alla.
 • Telefoni och digitala tjänster – du kan använda din mobil och nättjänster utan extra kostnad i hela EU tack vare att roamingreglerna har slopats.
341 miljoner
Euron
Antalet människor som använder euron varje dag i 20 länder
17 miljoner
Bo eller arbeta i EU
17 miljoner EU-invånare bor eller arbetar i ett annat EU-land
Noll
Extra kostnad
Telefon- och nättjänster utan extra kostnad i hela EU

Medborgarnas rättigheter och skydd

EU-fördraget ger EU-medborgare och personer som är lagligen bosatta i EU en rad rättigheter som införlivats i EU-lagstiftningen på många områden.

Stadgan om de grundläggande rättigheterna

Stadgan omfattar alla de personliga, medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som människor i EU har.

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Noll
Tolerans
Nolltolerans mot diskriminering
Yttrandefrihet
För alla
Alla har rätt till yttrandefrihet

Arbetstagarnas rättigheter

Alla arbetstagare i EU har vissa grundläggande rättigheter i fråga om hälsa och arbetsmiljö, lika möjligheter, skydd mot alla former av diskriminering och arbetsrätt.

Flytta utomlands som pensionär

48
Timmar
Högsta antal timmar som en arbetstagare i EU får arbeta under en sjudagarsperiod
4
Veckor
Minsta antal betalda semesterveckor för varje arbetstagare per år

Digitala rättigheter

EU skyddar enskildas rättigheter och personuppgifter i sina lagar om uppgiftsskydd och integritet så att vi får bättre kontroll över våra personuppgifter.

Rätten att bli bortglömd

74 %
Näthandel
74 % av internetanvändarna mellan 16 och 74 år i EU handlar på nätet
100 %
Skydd av personuppgifter
Alla har rätt till skydd av sina personuppgifter

Konsumentskydd

Konsumenter i EU kan vara förvissade om att de får sina pengar tillbaka om de returnerar oönskade varor och att de får ersättning om de drabbas av onödiga förseningar eller inställda resor.

EU:s produktkrav är bland de strängaste i världen, både när det gäller kvalitet och säkerhet.

Rättigheter när du köper varor och tjänster

0 %
Avgifter
Köp med kredit- eller betalkort i EU
100 000 euro
Skyddade
Bankinsättningar på upp till 100 000 euro är alltid skyddade

Affärer, tillväxt och handel

EU är världens största handelsblock och exportör av varor och tjänster, och den största importmarknaden för över 100 länder.

Fri handel mellan medlemsländerna är en av EU: s grundprinciper och möjliggörs genom den inre marknaden. Internationellt arbetar EU också för att avreglera världshandeln.

Affärer

EU ser till att du skyddas mot globaliseringens negativa effekter genom stöd till småföretag och regler för att se till att storföretagen betalar sin skatteandel. EU kan också hjälpa företagare som har behandlats orättvist.

EU-program som Erasmus+ kan hjälpa dig att få den utbildning du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din karriär.

Större marknad
Fri rörlighet
Företag från ett EU-land får sälja varor och tjänster i ett annat EU-land utan att vara baserade där
640 000
Erasmus+
Nästan 640 000 personer studerade eller volontärarbetade utomlands 2020

Handel

EU har en stark position genom att medlemsländerna agerar tillsammans med en röst på världsscenen, i stället för med olika handelsstrategier.

När det gäller den globala handeln intar EU en ledande ställning. Öppenheten i vårt handelssystem innebär att EU är den största globala handelsaktören och en pålitlig handelspartner.

Avtalet från 2018 gör det lättare för EU-företag att exportera mer till Singapore, bidrar till att skydda arbetstagarnas rättigheter och miljön och öppnar Singapores marknader för EU-företag när det gäller tjänster och offentliga kontrakt.

15 %
Världshandel
EU står för ungefär 15 % av varuhandeln i världen
Global handel
EU, Kina och USA
EU, Kina och USA är de tre största globala aktörerna inom världshandeln

Bra mat och miljö i EU

Eftersom EU-länderna samarbetar så nära med varandra, uppfyller våra livsmedel och vår miljö några av världens strängaste kvalitetsstandarder.

Livsmedel

Att skydda hälsan är målet för alla EU:s lagar och standarder inom jordbruks- och livsmedelssektorn. EU:s regelverk omfattar hela livsmedelskedjan i EU och gäller även varor som importeras och exporteras.

Noll
Tillväxtfrämjande antibiotika
Tillväxtfrämjande antibiotika har inte använts i EU sedan 2006
3 500
EU-kvalitetssystem
3 500 produkter är registrerade i ett EU-kvalitetssystem

Miljö

EU har några av världens strängaste miljöstandarder som ska bidra till att minska riskerna för klimatet, hälsan och den biologiska mångfalden.

2050
Mål om klimatneutralitet
2050 – EU ska ha blivit klimatneutralt
20 %
Växthusgaser
2014 – året då EU nådde sitt 2020-mål om att minska växthusgaserna med 20 %

Internationell diplomati och utveckling

EU-länder som agerar i samförstånd har mycket större internationellt inflytande än 27 olika stora länder som agerar var för sig. Tillsammans är EU-institutionerna och medlemsländerna världens största givare av utvecklingsbistånd och arbetar för att främja god förvaltning, bekämpa svält och bevara naturresurserna.

Diplomati och säkerhet

Genom sitt politiska, praktiska och ekonomiska engagemang har EU spelat en avgörande roll i fredsarbetet på västra Balkan sedan krigen i f.d. Jugoslavien. Ett exempel är den EU-stödda dialogen mellan Serbien och Kosovo, som ledde till en banbrytande överenskommelse i april 2013. Överenskommelsen håller nu på att genomföras med EU:s hjälp.

Mänskliga rättigheter

EU har tagit fram politiska riktlinjer för mänskliga rättigheter på områden som dödsstraff, tortyr och yttrandefrihet. EU:s instrument för demokrati och mänskliga rättigheter stöder arbetet med att förbättra respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i de länder och regioner där fri- och rättigheterna är som svagast.

Humanitärt bistånd

EU hjälper till vid stora katastrofer och humanitära nödsituationer både i och utanför unionen. EU och medlemsländerna är tillsammans världens största givare av humanitärt bistånd. Varje år bidrar EU med mat, tillfälliga bostäder, skydd, hälso- och sjukvård och rent vatten till över 120 miljoner offer för katastrofer och konflikter i över 80 länder.

120 miljoner
Mottagare av humanitärt bistånd
Antal människor som får humanitärt bistånd från EU varje år
2,4 miljarder euro
Budget för humanitärt bistånd 2021
År 2021 översteg EU-kommissionens budget för humanitärt bistånd 2,4 miljarder euro

Bistånd, utveckling och diplomati

EU samarbetar med regeringar i 150 utvecklingsländer och med civilsamhället och internationella organisationer.

I till exempel Haiti erbjuder EU olika typer av stöd och utvecklingsbistånd för att hjälpa landet att utveckla sin resiliens, åtgärda strukturella svagheter och hjälpa de mest utsatta på kort sikt. Sedan 1994 har EU gett Haiti stöd på 419 miljoner euro för att

 • ge tillgång till livräddande hälso- och sjukvård
 • tillhandahålla tält och baracker i läger och hysa familjer
 • ge tillgång till vatten och sanitet
 • dela ut mat
 • förebygga undernäring, epidemiutbrott och oroligheter
 • minska utsattheten i lägren
 • inrätta system för tidig varning och utrusta de tillfälliga bostäderna och infrastrukturen så att de kan stå emot återkommande orkaner, översvämningar och andra naturkatastrofer.

EU:s utvecklingsbistånd i Haiti

21 länder
EU:s humanitära luftbro
År 2020 och 2021 hjälpte EU:s humanitära luftbro 21 länder
54,51 %
Världens största givare
År 2020 stod EU för 54,51 % av utvecklingsbiståndet i världen