Skip to main content
European Court of Auditors - Logo

Pregled

 • Vloga: preverjanje pravilnega zbiranja in porabe sredstev EU ter izboljšanje finančnega poslovodenja EU
 • Predsednik: Tony Murphy
 • Člani: po en član iz vsake države EU
 • Leto ustanovitve: 1977
 • Sedež: Luxembourg
 • SpletiščeEvropsko računsko sodišče

Evropsko računsko sodišče kot neodvisni zunanji revizor EU skrbi za interese davkoplačevalcev EU. Sodišče nima pravnih pooblastil, vendar si prizadeva izboljšati, kako Evropska komisija upravlja proračun EU. Sodišče tudi poroča o finančnem poslovodenju v EU.

Delo Računskega sodišča

 • opravlja revizijo prihodkov in odhodkov EU ter preverja, ali so bila sredstva EU pravilno zbrana in knjižena ter ali so bila pravilno in učinkovito porabljena
 • preverja, kako osebe in organizacije upravljajo s sredstvi EU – vključno s pregledi na kraju samem v institucijah EU (zlasti Komisiji), državah EU in državah, ki prejemajo pomoč EU
 • objavi svoje ugotovitve in priporočila v revizijskih poročilih za Evropsko komisijo in nacionalne vlade
 • Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) poroča o sumu goljufije, korupcije in drugih nezakonitih dejavnosti
 • za Evropski parlament in Svet EU pripravlja letno poročilo, ki ga Parlament pregleda, preden Komisiji odobri izvrševanje proračuna
 • za snovalce politik EU pripravi strokovno mnenje o tem, kako bi lahko bolje in odgovorneje upravljali s sredstvi EU

Objavi tudi mnenja o zakonodajnih predlogih, ki bodo vplivali na finančno poslovodenje EU, ter dokumente o stališčih, preglede in priložnostne publikacije o javnofinančnih vprašanjih EU.

Sodišče je lahko učinkovito, samo če je neodvisno od institucij in organov, ki jih revidira. Zato lahko svobodno odloča o naslednjem:

 • kaj bo revidiralo
 • kako bo to storilo
 • kako in kdaj bo predstavilo svoje ugotovitve

Revizijsko delo Sodišča se osredotoča predvsem na Evropsko komisijo, ki je odgovorna za izvrševanje proračuna EU. Vendar tudi tesno sodeluje z nacionalnimi organi, saj Komisija večino sredstev EU (okoli 80 %) upravlja skupaj z njimi.

Sestava

Člane Sodišča po posvetovanju s Parlamentom imenuje Svet za šestletno obdobje z možnostjo podaljšanja. Člani Sodišča med seboj izberejo predsednika za triletno obdobje (z možnostjo podaljšanja).

Način dela Računskega sodišča

Sodišče izvaja tri vrste revizije:

 • Revizija računovodskih izkazov – preverja, ali računovodski izkazi točno prikazujejo finančno stanje, rezultate in denarne tokove za dano leto.
 • Revizija skladnosti – preverja, ali se pri finančnih transakcijah upoštevajo ustrezna pravila.
 • Revizija smotrnosti poslovanja – preverja, ali se cilji dosegajo z najmanjšimi možnimi sredstvi EU in čim bolj gospodarno.

Člani Sodišča so razporejeni v revizijske skupine, imenovane senati. Senati pripravljajo poročila in mnenja, ki jih uradno sprejmejo člani Sodišča.

Evropsko računsko sodišče in državljani

Sodišče ponuja možnost opravljanja delovne prakse.

Sodišče vsako drugo leto podeli nagrado za znanstveno raziskovalno delo na področju revizij v javnem sektorju. Lahko se prijavite.

Dostop do dokumentov

Dostop do informacij

Koledar sej Evropskega računskega sodišča

Dodatne informacije

Evropsko računsko sodišče – upravljanje

Kdo je kdo

Finančno načrtovanje in proračun EU

Revizijska metodologija

Revizijska poročila in mnenja

Knjižnica Evropskega računskega sodišča

Obiski na Evropskem računskem sodišču

Možnosti za zaposlitev

Kontakt

Ime
Evropsko računsko sodišče
Spletna stran
https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/ecadefault.aspx
Telefonska številka
+352 4398 1
Številko telefaksa
+352 4393 42
Poštni naslov
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luksemburg
Družbeni mediji