Skip to main content
Organ UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

European Economic and Social Committee - Logo

Informacje ogólne

 • Zadania: Organ doradczy reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu
 • Przewodnicząca: Christa Schweng
 • Skład: 329 członków ze wszystkich państw członkowskich UE
 • Rok powstania: 1957
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym UE, reprezentującym organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. EKES wydaje opinie na temat spraw UE skierowane do Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Jest swego rodzaju łącznikiem między podejmującymi decyzje instytucjami europejskimi a obywatelami UE.

Czym zajmuje się EKES?

Na jego forum grupy interesu mogą formalnie wypowiadać się na temat wniosków ustawodawczych UE. EKES ma trzy główne zadania:

 • Stara się dopilnować, by polityki UE i przepisy unijne były lepiej dostosowane do warunków gospodarczych i społecznych i tym samym zapewnić konsensus służący interesowi ogólnemu.
 • Wspiera społeczeństwo europejskie cechujące się wyższym poziomem uczestnictwa poprzez prowadzenie dialogu z organizacjami pracowników i pracodawców oraz innymi grupami interesu.
 • Działa na rzecz wartości, na których opiera się integracja europejska, i propaguje demokrację uczestniczącą oraz rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Skład

Członkowie EKES-u reprezentują różne organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy m.in. przedsiębiorców, związki zawodowe i inne grupy interesów. Nominują ich rządy narodowe, po czym są oni mianowani przez Radę Unii Europejskiej na pięcioletnią, odnawialną kadencję. Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ich ludności.

Komitet wybiera spośród swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących na okres dwóch i pół roku. Członkowie Komitetu należą do jednej z trzech grup:

 • pracodawców
 • pracowników
 • innych podmiotów (np. rolnicy, konsumenci).

W jaki sposób działa EKES?

Parlament Europejski, Rada UE oraz Komisja Europejska zwracają się do Komitetu o wydanie opinii w różnych dziedzinach. Komitet przedstawia opinie również z własnej inicjatywy.

Członkowie pracują na rzecz UE, niezależnie od swoich rządów. Spotykają się dziewięć razy w roku. Opinie przyjmowane są zwykłą większością głosów.

Spotkania przygotowywane są przez specjalne sekcje tematyczne oraz Komisję Konsultacyjną ds. Przemian w Przemyśle. Nad postępem w realizacji strategii politycznych UE czuwają tzw. obserwatoria.

EKES utrzymuje regularne kontakty z regionalnymi i krajowymi radami społecznymi i gospodarczymi w całej Unii Europejskiej. Kontakty te obejmują wymianę informacji oraz dyskusje dotyczące określonych zagadnień.

To warto wiedzieć

EKES organizuje imprezy artystyczne i młodzieżowe oraz inne wydarzenia, które mają przybliżyć Unię obywatelom.

Więcej informacji

Organizacyjna baza danych UE (Kto jest kim w UE)

Opinie i dokumenty

Publikacje

Centrum informacyjne EKES-u

Wizyty w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Oferty zatrudnienia

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)
Strona internetowa
https://www.eesc.europa.eu/pl
Tel.
+32 2 546 90 11
Faks
+32 2 546 90 11
Adres pocztowy
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgia
Media społecznościowe