Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

logo of European Agency for Safety and Health at Work

Prehľad

 • Úloha: Zber, analýza a poskytovanie informácií subjektom, ktoré sú aktívne v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Riaditeľka: Dr. Christa Sedlatschek
 • Rok zriadenia: 1994
 • Počet zamestnancov: 67
 • Sídlo: Bilbao (Španielsko)
 • Webové sídlo: EU-OSHA

Agentúra EU-OSHA sa usiluje o to, aby boli európske pracoviská bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie, z čoho budú mať prospech podniky, pracovníci a vlády. Agentúra podporuje kultúru prevencie rizík v záujme zlepšenia pracovných podmienok v Európe.

Úlohy

 • Predvídať zmenu: vo výhľadových projektoch sa predstavujú a analyzujú nové a vznikajúce riziká v oblasti ochrany zdravia pri práci (OZP).
 • Poskytovať fakty a čísla: zhromažďovanie a šírenie informácií prostredníctvom prieskumu podnikov ESENER a prehľadov OZP, ktoré sa týkajú konkrétnych tém, s cieľom identifikovať priority.
 • Poskytovať nástroje pre dobré riadenie OZP: napr. online interaktívny nástroj na posúdenie rizika (OiRA) pre malé a stredné podniky.
 • Zvyšovať informovanosť: prostredníctvom kampaní pre zdravšie pracoviská, ktoré 2 roky prebiehali v celej Európe, a filmov s postavičkou Napo na tému zdravie a bezpečnosť na pracovisku.
 • Šíriť poznatky: OSHwiki je online encyklopédia presných a hodnoverných informácií z oblasti OZP.
 • Vytvárať strategické siete: partnerstvá s vládami, organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov.

Kto má z činnosti osoh

Koho sa snažíme podporovať:

 • tvorcov politík na európskej a vnútroštátnej úrovni,
 • firmy, najmä mikropodniky a malé podniky,
 • zamestnancov a ich zástupcov,
 • zamestnávateľov,
 • odborníkov a výskumných pracovníkov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
 • verejnosť v EÚ.

S kým spolupracujeme:

 • kontaktné miesta a ich siete,
 • sociálni partneri,
 • národné vlády,
 • európske inštitúcie, orgány a výbory,
 • Európsky parlament – Výbor pre zamestnanosť,
 • Európska komisia – GR EMPL, GR GROW,
 • EASME – Enterprise Europe Network,
 • Rada EÚ,
 • veľké podniky a odvetvové federácie
 • Služby týkajúce sa prevencie
 • výskumní pracovníci v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
 • inšpektori práce,
 • medzinárodné a regionálne organizácie.

Klikni tiež na...

Podniková brožúra

Viacročný strategický program na roky 2021 – 2027

Nástroje a publikácie

Tlačové stredisko

Mesačný elektronický spravodajca

Pracovné miesta

Kontakt

Meno/Názov
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Webové sídlo
https://osha.europa.eu/sk/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+34 944-358-400
Faxové číslo
+34 944-358-401
Poštová adresa
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Španielsko
Sociálne médiá