Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Spoločný podnik EÚ

Spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Prehľad

 • Úloha: Spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie (spoločný podnik KDT) je verejno-súkromné partnerstvo, ktoré riadi program v oblasti výskumu a inovácií zameraný na posilnenie strategickej autonómie EÚ v odvetví elektronických komponentov a systémov.
 • Riaditeľ: Bert De Colvenaer
 • Členovia alebo partneri:
  • EÚ zastúpená Komisiou;
  • tieto účastnícke štáty: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko;
  • tieto priemyselné združenia: EPoSS, AENEAS a INSIDE, ktoré zastupujú odvetvia mikro- a nanoelektroniky, inteligentných integrovaných systémov a vstavaných/kybernetických systémov.
 • Rok vzniku: 2021
 • Počet zamestnancov: 31
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)
 • Webové sídlo: Spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie

Náplň činnosti

Spoločný podnik KDT financuje projekty, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby EÚ mala potrebné odborné znalosti v oblasti kľúčových podporných technológií mohla tak byť konkurencieschopným lídrom vo svetovom digitálnom hospodárstve. To zahŕňa vývoj pokročilých polovodičov a aplikácií, ktoré sú dôležité pre európsku spoločnosť a prispievajú k digitálnej stratégii EÚ a Európskej zelenej dohode. Spoločný podnik KDT financuje projekty, ktoré poskytujú inteligentné riešenia pre:

 • mobilitu
 • zdravotnú starostlivosť
 • životné prostredie
 • energetiku
 • digitálnu spoločnosť
 • priemyselnú výrobu.

Ciele spoločného podniku KDT sú:

 • posilniť strategickú autonómiu EÚ v odvetví elektronických komponentov a systémov
 • zaistiť vedeckú excelentnosť EÚ a jej vedúcu pozíciu v oblasti inovácií, pokiaľ ide o vznikajúce technológie komponentov a systémov
 • zabezpečovať, aby sa technológie komponentov a systémov zaoberali európskymi spoločenskými a environmentálnymi výzvami
 • podporovať výskum a vývoj s cieľom vytvoriť v Európe kapacity na navrhovanie a výrobu pre strategické oblasti aplikácií
 • otvoriť vyvážené portfólio veľkých a malých projektov podporujúcich rýchly transfer technológií z výskumu do priemyselného prostredia
 • podporovať dynamický ekosystém elektronických komponentov a systémov v celej EÚ založený na digitálnych hodnotových reťazcoch so zjednodušeným prístupom pre nových účastníkov
 • podporovať výskum a vývoj s cieľom zdokonaliť technológie komponentov, ktoré zaručujú bezpečnosť, dôveru a energetickú efektívnosť pre kritické infraštruktúry a odvetvia v Európe
 • mobilizovať vnútroštátne zdroje a zabezpečiť koordináciu únijných a vnútroštátnych programov pre výskum a inovácie v oblasti elektronických komponentov a systémov
 • zabezpečiť súlad medzi strategickým programom spoločného podniku KDT v oblasti výskumu a inovácií a politikami EÚ. 

Spoločný podnik KDT financuje projekty prostredníctvom každoročných otvorených a súťažných výziev na predkladanie návrhov.
 

Kto má z činnosti spoločného podniku KDT osoh?

Na projektoch sa môže zúčastniť každý podnik alebo výskumná organizácia v EÚ alebo v iných krajinách pridružených k programu Horizont Európa.

Za určitých podmienok však môžu byť oprávnené na účasť aj podniky a organizácie so sídlom v iných krajinách. 
 

Ďalšie informácie

Spoločný podnik KDT je nástupníckym programom úspešného programu spoločného podniku ECSEL. Informácie o tomto programe sú uvedené v nasledujúcich dokumentoch.

Portfólio projektov (príklady minulých projektov):

Powering the Digital Transformation in Europe (Podpora digitálnej transformácie v Európe – kniha) 

Innovation in Action (Inovácia v akcii – v spolupráci s inými spoločnými podnikmi)

Nariadenie Rady, ktorým sa zriaďuje spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa vrátane spoločného podniku KDT

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje program Horizont Európa

Výročná správa o činnosti spoločného podniku ECSEL za rok 2020
 

Kontakt

Meno/Názov
Spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie
Webové sídlo
https://www.kdt-ju.europa.eu/
E-mailová adresa
Telefónne číslo
0032 22218102
Faxové číslo
00 32 2 221 81 12
Poštová adresa
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgicko
Sociálne médiá