Skip to main content

Pregled

Glavni grad: Nikozija

Službeni jezik EU-a: grčki

Država članica EU-a: od 1. svibnja 2004.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2008.

Schengensko područje: Cipar je trenutačno u postupku pridruživanja schengenskom području.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Cipar je predsjednička republika. Predsjednik je na čelu države i vlade. Iako je pristupio EU-u kao de facto podijeljeni otok, cijelo područje Cipra područje je EU-a. Ciparski Turci koji imaju putne isprave EU-a ili ispunjavaju uvjete za njihovo dobivanje građani su EU-a. Pravo EU-a ne primjenjuje se u područjima u kojima ciparska vlada (Vlada Republike) nema stvarnu kontrolu. Cipar ima dva službena jezika: grčki i turski. Samo je grčki službeni jezik EU-a.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori ciparskoga gospodarstva 2020. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (21,4 %), javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (20,8 %) te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (11,3 %).

U zemlje EU-a odlazi 34 % ciparskog izvoza (od čega 9 % u Grčku i 5 % u Nizozemsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 8 % izvozi se u Liberiju, a 9 % u Ujedinjenu Kraljevinu.

Kad je riječ o uvozu, 59 % činio je uvoz iz država članica EU-a (22 % iz Grčke i 8 % iz Italije). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 8 % uvozi se iz Ujedinjene Kraljevine, a 6 % iz Kine.

Cipar u EU-u

Europski parlament

Cipar ima šest zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Cipru

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici ciparske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi ciparskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2012.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Stella Kyriakides povjerenica je Europske komisije koju je nominirao Cipar, a nadležna je za zdravlje i sigurnost hrane.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Cipru

Europski gospodarski i socijalni odbor

Cipar ima pet predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Cipar ima pet predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Cipar komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća ciparskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Cipar plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Cipru financira EU 

Novcem koji Cipar uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Cipar.