Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Κοπεγχάγη

Επίσημη γλώσσα της ΕΕ: δανικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 1973

Νόμισμα: δανική κορόνα (DKK). Η Δανία έχει διαπραγματευθεί ρήτρα εξαίρεσης από το ευρώ και συνεπώς δεν υποχρεούται να το καθιερώσει.

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 25 Μαρτίου 2001

Αριθμητικά στοιχείαέκταση — πληθυσμός — κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Δανία είναι συνταγματική μοναρχία. Έχει κοινοβουλευτικό αντιπροσωπευτικό σύστημα, με αρχηγό κυβέρνησης —τον πρωθυπουργό— και αρχηγό κράτους —τον μονάρχη— ο οποίος επίσημα ασκεί την εκτελεστική εξουσία, παρότι τα καθήκοντά του περιορίζονται αυστηρά στην εκπροσώπηση και την εθιμοτυπία. Το βασίλειο της Δανίας περιλαμβάνει επίσης 2 αυτόνομες χώρες στον Ατλαντικό ωκεανό, οι οποίες δεν είναι μέλη της ΕΕ: τις Φερόες Νήσους και τη Γροιλανδία.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της δανικής οικονομίας το 2020 ήταν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (21,5 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και οι υπηρεσίες εστίασης (19,3 %) και η βιομηχανία (18,2 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 52 % των εξαγωγών της Δανίας (το 14 % κατευθύνεται προς τη Γερμανία και το 9 % προς τη Σουηδία), ενώ εκτός ΕΕ το 11 % των εξαγωγών κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ και το 6 % προς τη Νορβηγία.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 69 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (22 % από τη Γερμανία, 13 % από τη Σουηδία και 9 % από τις Κάτω Χώρες), ενώ εκτός ΕΕ το 8 % των εισαγωγών προέρχεται από την Κίνα και το 4 % από τη Νορβηγία.

H Δανία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Δανία έχει 14 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δανία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Δανίας, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Δανία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1973 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1978 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1982 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1987 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1993 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2002 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2012

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίτροπος που όρισε η Δανία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Δανία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Δανία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των πιθανών αλλαγών στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Δανία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Δανία επικοινωνεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Δανίας στην ΕΕ», η μόνιμη αντιπροσωπεία της Δανίας έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Δανία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Δανία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Δανία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Δανία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.