Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Stockholm

Úřední jazyk EU: švédština

Členská země EU: od 1. ledna 1995

Měna: švédská koruna (SEK). Švédsko se zavázalo přijmout euro, jakmile splní nezbytné podmínky.

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 25. března 2001

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Švédsko je konstituční monarchií a zároveň parlamentní demokracií. V čele švédské vlády stojí premiér, hlavou státu je král. Vláda je orgánem výkonné moci. Zákonodárná moc je svěřena jednokomorovému parlamentu. Švédsko je unitárním státem, který se dělí na 21 krajů a 290 samosprávných obcí.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími švédského hospodářství byly v roce 2020 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (21,6 %), průmysl (17,1 %) a velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (16,6 %).

Do zemí EU směřuje 52 % švédského vývozu (11 % do Německa, 8 % do Dánska a 7 % do Finska). Co se týče zemí mimo EU, jde 11 % švédského vývozu do Norska a 8 % do Spojených států.

Pokud jde o dovoz, 68 % pochází ze zemí EU (18 % z Německa, 10 % z Nizozemska a 7 % z Dánska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 9 % dovozu z Norska a 6 % z Číny.

Švédsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 poslanců ze Švédska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Švédsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci švédského království (vždy podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období švédského předsednictví:

leden–červen 2001 | červenec–prosinec 2009 | leden–červen 2023

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Švédsko nominovalo Ylvu Johanssonovou, která je odpovědná za vnitřní věci.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise ve Švédsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Švédsko 12 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Švédsko zde má 12 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Švédsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby švédské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Švédsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.

Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku.

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované ve Švédsku za finančního přispění EU

Příspěvek Švédska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Švédsko čerpá finanční prostředky EU