Skip to main content

EU's vigtigste resultater og konkrete fordele

Vigtige resultater

Siden 1957 har Den Europæiske Union opnået store resultater for sine borgere og resten af verden:

 • et fredeligt kontinent
 • frihed for borgerne til at bo, studere eller arbejde overalt i EU
 • verdens største indre marked
 • hjælp og udviklingsbistand til millioner af mennesker verden over

Fred og stabilitet

EU har opnået mere end et halvt århundrede med fred, stabilitet og velstand. EU spiller desuden en vigtig rolle i diplomatiet og arbejder for at fremme de samme fordele – samt demokrati, grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet – i hele verden.

70 år med vedvarende fred

70 år med vedvarende fred

 

Det indre marked

EU's primære økonomiske drivkraft er det indre marked. Det sikrer, at de fleste varer, tjenesteydelser, penge og personer kan bevæge sig frit på det meste af kontinentet.

Det er blevet meget lettere at flytte rundt i Europa – alle EU-borgere har ret til at studere, arbejde eller gå på pension i et hvilket som helst EU-land. Som EU-borger skal alle EU-lande behandle dig på nøjagtig samme måde som landets egne borgere, hvad angår beskæftigelse, social sikring og beskatning.

Borgernes rettigheder og beskyttelse

Traktaten om Den Europæiske Union giver EU-borgere og personer med lovligt ophold en lang række rettigheder, som er vedtaget i EU-lovgivningen på mange områder.

Charteret om grundlæggende rettigheder

Chartret samler alle de personlige, borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder, som borgerne i EU nyder godt af.

EU's charter om grundlæggende rettigheder

Arbejdstageres rettigheder

Alle EU-arbejdstagere har visse minimumsrettigheder med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen: lige muligheder beskyttelse mod alle former for forskelsbehandling arbejdsret

Digitale rettigheder

EU har indtaget en stærk holdning til beskyttelse af individuelle rettigheder og personoplysninger i sin lovgivning om databeskyttelse og privatlivets fred for at sikre, at vi alle har større kontrol over vores personoplysninger.

Forbrugerrettigheder

EU's forbrugere kan føle sig trygge ved, at de vil få deres penge tilbage, hvis de returnerer uønskede produkter, og få tilbagebetaling, hvis de oplever undgåelige forsinkelser eller aflysninger under rejsen.

Og de standarder, som varer i EU's butikker skal opfylde, er blandt verdens strengeste, både med hensyn til kvalitet og sikkerhed.

Kundernes rettigheder

Erhvervsliv, vækst og handel

EU er verdens største handelsblok. Det er verdens største eksportør af forarbejdede varer og tjenesteydelser og det største importmarked for over 100 lande.

Fri handel blandt medlemmerne var et af EU's grundlæggende principper. Det er blevet muligt takket være det indre marked. Uden for sine egne grænser arbejder EU også på at liberalisere verdenshandelen.

Virksomheder

EU har sikret dig beskyttelse mod globaliseringens negative sider gennem EU-støtte til små virksomheder og regler for at sikre, at store virksomheder betaler deres rimelige andel af skatten. EU kan også hjælpe, hvis du er blevet uretfærdigt behandlet som virksomhedsejer.

Vellykkede EU-programmer som Erasmus+ kan hjælpe dig med at få en uddannelse, så du kan få mest muligt ud af din karriere.

Handel

EU har opnået en stærk position ved at handle sammen med én stemme på den globale scene i stedet for med særskilte handelsstrategier.

EU er i en førerposition, hvad den globale handel angår. Vores handelsordnings åbenhed har betydet, at EU er den største aktør på den globale handelsscene og fortsat er en pålidelig partner at gøre forretninger med.

Denne aftale, der blev undertegnet i 2018, gør det lettere for EU-virksomheder at eksportere mere til Singapore, bidrager til at beskytte folks rettigheder på arbejdspladsen og miljøet og åbner Singapores markeder for EU-virksomheder for tjenesteydelser og offentlige kontrakter.

Fødevarekvalitet og miljøstandarder

Fordi EU-landene samarbejder så tæt, lever vores fødevarer og vores miljø op til nogle af verdens højeste kvalitetsstandarder.

Fødevarer

Beskyttelse af sundheden er formålet med alle EU's love og standarder inden for landbrugs- og fødevaresektoren. Den omfattende EU-lovgivning dækker hele fødevareproduktions- og fødevareforarbejdningskæden i EU samt importerede og eksporterede varer.

Miljø

EU har udviklet nogle af de strengeste miljøstandarder i verden. EU's politik har til formål at minimere risici for klimaet, sundheden og biodiversiteten.

Vedvarende energi/energiomstilling (energidirektivet fra 2018)

Internationalt diplomati og udvikling

EU-lande, der handler i fællesskab, har langt større gennemslagskraft på verdensscenen end 27 nationer af forskellig størrelse, der handler hver for sig. Samlet set er EU-institutionerne og de nationale regeringer verdens førende donor af udviklingsbistand, der arbejder sammen om at fremme god regeringsførelse, bekæmpe sult og bevare naturressourcerne.

Diplomati og sikkerhed

I kraft af sin politiske, praktiske og økonomiske støtte har EU spillet en afgørende rolle for skabelsen af fred på Vestbalkan efter krigene i Jugoslavien. Et eksempel herpå er den EU-støttede dialog mellem Serbien og Kosovo, som i april 2013 førte til en skelsættende aftale, der i øjeblikket er ved at blive gennemført med EU-støtte.

Menneskerettigheder

EU har udarbejdet retningslinjer for menneskerettighedspolitikken, der dækker områder som dødsstraf, tortur og ytringsfrihed, både online og offline. EU's instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) yder støtte til at forbedre respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i lande og regioner, hvor de er mest truet.

Humanitær bistand

EU yder bistand til lande og befolkninger, både i og uden for Europa, når større katastrofer eller humanitære nødsituationer rammer. Til sammen er EU og de enkelte medlemslande verdens førende donor af humanitær bistand. Hvert år leverer EU fødevarer, husly, beskyttelse, sundhedspleje og rent vand til over 120 millioner ofre for katastrofer og konflikter i mere end 80 lande.

Bistand, udvikling og diplomati i aktion

EU samarbejder med regeringer i 150 partnerudviklingslande samt med civilsamfundsorganisationer og internationale organisationer.

I Haiti yder EU f.eks. en række forskellige former for bistand og udviklingsbistand for at hjælpe landet med at udvikle modstandsdygtighed, afhjælpe strukturelle svagheder og yde bistand på kort sigt til de mest sårbare. Siden 1994 har EU ydet 419 mio. euro i bistand til Haiti for at:

 • give adgang til livreddende sundhedsydelser
 • tilbyde nødly i lejre og blandt værtsfamilier
 • give adgang til vand og sanitære faciliteter
 • uddele fødevarer
 • forebygge en stigning i underernæring, epidemier og potentielle civile uroligheder
 • mindske sårbarheden i lejre
 • etablere systemer for tidlig varsling og styrke krisecentre og infrastruktur mod tilbagevendende orkaner, oversvømmelser og andre naturkatastrofer.

EU's udviklingsbistand til Haiti