Skip to main content

Belangrijke verwezenlijkingen en tastbare voordelen van de Europese Unie

Belangrijkste verwezenlijkingen

Sinds 1957 heeft de Europese Unie indrukwekkende verwezenlijkingen aan elkaar geregen voor haar burgers en voor de wereld:

 • een continent dat in vrede leeft
 • burgers die de vrijheid genieten om overal in de EU te gaan wonen, studeren of werken
 • de grootste eengemaakte markt ter wereld
 • hulp en ontwikkelingsbijstand voor miljoenen mensen overal ter wereld

Vrede en stabiliteit

De EU zorgt al meer dan een halve eeuw voor vrede, stabiliteit en welvaart. Zij speelt ook een belangrijke rol in de diplomatie en werkt aan vrede, stabiliteit en welvaart op mondiaal niveau waarbij zij enorm veel waarde hecht aan de democratie, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat.

70 jaar vrede

De situatie in Europa van 1500 tot 2000, met lange perioden van oorlog tot de jaren 1950, wanneer een periode van vrede begint.

 

Interne markt

De belangrijkste economische motor van de EU is de interne markt. Hierdoor kunnen goederen, diensten, geld en personen bijna overal op het continent vrij circuleren.

Het is in ieder geval veel eenvoudiger geworden om in Europa rond te reizen — alle burgers van de EU hebben het recht om te gaan studeren, werken of van hun pensioen te genieten in eender welk land van de EU. Als EU-burger moet elk EU-land u voor wat betreft tewerkstelling, sociale zekerheid en belastingen op precies dezelfde manier behandelen als zijn eigen onderdanen.

 • Euro – meer dan 340 miljoen EU-burgers gebruiken de euro, die het risico van valutaschommelingen en wisselkoerskosten heeft weggewerkt en die de interne markt heeft versterkt, iets waar wij allemaal voordeel bij hebben.
 • Telefonie & digitale dienstverlening — dankzij de afschaffing van de roamingregels kunt u in de hele EU telefoneren en internetten zonder extra kosten.
341 miljoen
Euro
Het aantal mensen dat dagelijks de euro gebruikt in 20 landen
17 miljoen
Leven of werken
17 miljoen EU-burgers wonen of werken in een ander EU-land
Niets
Extra kosten
Telefoon- en onlinediensten zonder extra kosten in de hele EU

Consumentenrechten en -bescherming

Het Verdrag betreffende de Europese Unie geeft EU-burgers en mensen die rechtmatig in de EU verblijven een hele reeks rechten, die zijn vastgelegd in EU-wetten op heel uiteenlopende gebieden.

Handvest van de grondrechten

In het handvest worden alle rechten opgesomd die de mensen in de EU genieten: persoonlijke, burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten.

EU-Handvest van de grondrechten

Nul
Tolerantie
Nultolerantie voor discriminatie
Vrije meningsuiting
Voor iedereen
Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting.

Rechten van werknemers

Elke werknemer in de EU geniet bepaalde minimumrechten in verband met gezondheid en veiligheid op het werk; gelijke kansen; bescherming tegen alle vormen van discriminatie; en arbeidswetgeving.

Met pensioen in het buitenland

48
Uren
Het maximumaantal uren dat een werknemer in de EU binnen een periode van 7 dagen mag werken
4
Weken
De minimumperiode van betaald verlof per werknemer per jaar

Digitale rechten

De EU is krachtig opgetreden om de individuele rechten en persoonsgegevens te beschermen in haar wetten betreffende gegevens- en privacybescherming, zodat we allemaal meer controle hebben over onze persoonlijke gegevens.

Het recht om te worden vergeten

74%
Onlinewinkelen
74% van de internetgebruikers in de EU tussen 16 en 74 jaar winkelen online
100%
Bescherming van persoonsgegevens
Eenieder heeft recht op bescherming van persoonsgegevens

Consumentenrecht

EU-consumenten mogen gerust zijn dat zij hun geld terugkrijgen als zij ongewenste producten terugsturen en dat zij een terugbetaling zullen ontvangen als zij tijdens het reizen met vermijdbare vertragingen of annuleringen worden geconfronteerd.

En de normen waaraan goederen in winkels in de EU moeten voldoen, behoren tot de strengste ter wereld op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Rechten bij het winkelen

0%
Toeslagen
Voor aankopen met krediet- of debetkaarten in de EU
100.000 euro
Beschermd
De eerste 100.000 euro op uw bankrekening is sowieso verzekerd.

Bedrijfsleven, groei en handel

De EU is het grootste handelsblok ter wereld. Zij is 's werelds grootste exporteur van producten en diensten, en voor meer dan 100 landen ook de grootste importeur.

Vrij handelsverkeer tussen de lidstaten was een van de uitgangspunten van de EU. De interne markt heeft dat mogelijk gemaakt. De EU wil ook de handel met de rest van wereld liberaliseren.

Bedrijfsleven

De EU heeft ervoor gezorgd dat u beschermd wordt tegen de negatieve aspecten van de globalisering door steun te verlenen aan kleine bedrijven en regels op te stellen die grote bedrijven verplichten hun belastingen te betalen. De EU kan u ook helpen als u vindt dat u als ondernemer oneerlijk behandeld bent.

Succesvolle EU-programma’s zoals Erasmus + kunnen u helpen een opleiding te volgen zodat u uw carrière op het goede spoor krijgt.

Ruimere markt
Vrij verkeer
Bedrijven uit het ene EU-land mogen goederen en diensten aanbieden in een ander EU-land zonder daar te zijn gevestigd
640.000
Erasmus+
In 2020 hebben bijna 640.000 mensen in het buitenland gestudeerd, een opleiding gekregen of vrijwilligerswerk gedaan.

Regeling van het handelsverkeer

Met afzonderlijke handelsstrategieën had de EU nooit de sterke positie kunnen verwerven die zij nu inneemt door met één stem te spreken op het wereldtoneel.

De EU staat in een perfecte positie op het gebied van de wereldhandel. De openheid van ons handelsstelsel heeft ertoe geleid dat de EU de grootste speler is in de mondiale handel en dat zij een betrouwbare partner blijft om zaken mee te doen.

Deze overeenkomst werd ondertekend in 2018 en maakt het voor bedrijven uit de EU gemakkelijker om meer uit te voeren naar Singapore, draagt bij tot de arbeids- en milieubescherming en biedt bedrijven uit de EU de mogelijkheid mee te doen aan openbare aanbestedingen en dienstencontracten in Singapore.

15%
Wereldhandel
De EU vertegenwoordigt ongeveer 15% van de wereldhandel in goederen.
Wereldhandel
EU, China, VS
De EU, China en de Verenigde Staten zijn de drie grootste spelers in de internationale handel.

Voedselkwaliteit en milieunormen

Omdat de EU-landen zo nauw samenwerken, gelden er in de hele EU strenge normen voor de kwaliteit van ons voedsel en de bescherming van ons milieu.

Voeding

Alle EU-wetten en -normen in de landbouw en voedingssector zijn gericht op de bescherming van de gezondheid. Er bestaat uitgebreide EU-wetgeving voor de hele voedselproductie- en -verwerkingsketen in de EU, en voor goederen die worden ingevoerd en uitgevoerd.

Nul
Antibioticagroeibevorderaars
Sinds 2006 worden in de EU geen antibioticagroeibevorderaars gebruikt
3500
EU-kwaliteitsregelingen
3500 producten geregistreerd in het kader van een EU-kwaliteitsregeling

Milieu

De EU heeft enkele van de strengste milieunormen ter wereld ontwikkeld. Met haar beleid streeft de EU ernaar de risico’s voor het klimaat, de gezondheid en de biodiversiteit zo laag mogelijk te houden.

2050
Doelstelling klimaatneutraliteit
2050 - EU wil klimaatneutraal worden
20%
Broeikasgas
2014 – Het jaar waarin de EU haar doelstelling voor 2020 heeft gehaald om de uitstoot van broeikasgassen met 20% terug te dringen

Internationale diplomatie en ontwikkeling

Wanneer de EU-landen eensgezind optreden, kunnen zij op het wereldtoneel meer gewicht in de schaal leggen dan wanneer 27 grote en kleine landen allemaal afzonderlijk hun stem laten horen. De EU-instellingen en de nationale regeringen zijn bij elkaar de grootste donor van ontwikkelingshulp ter wereld en werken samen aan de bevordering van goed bestuur, hongerbestrijding en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Diplomatie en veiligheid

Middels politieke, praktische en economische steun heeft de EU sinds de Joegoslavische oorlogen een sleutelrol gespeeld in het vredesproces op de Westelijke Balkan. Een voorbeeld daarvan is de door de EU gefaciliteerde dialoog tussen Servië en Kosovo, die in april 2013 heeft geleid tot een historische overeenkomst die momenteel wordt uitgevoerd, met steun van de EU.

Mensenrechten

De EU heeft richtsnoeren voor mensenrechtenbeleid opgesteld, waarin wordt ingegaan op onderwerpen als de doodstraf, foltering en vrijheid van meningsuiting (online en offline). Met het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) wordt steun verleend die de eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden moet verbeteren in landen en regio’s waar deze in gevaar komen.

Humanitaire hulp

De EU verleent zowel binnen als buiten Europa hulp aan landen en bevolkingsgroepen die getroffen worden door grote rampen of humanitaire noodsituaties. De EU en haar lidstaten zijn samen de grootste donor van humanitaire hulp ter wereld. Elk jaar geeft de EU voedsel, huisvesting, bescherming, gezondheidszorg en schoon water aan meer dan 120 miljoen slachtoffers van rampen en conflicten in meer dan 80 landen.

120 miljoen
Begunstigden van humanitaire financiering
Aantal mensen dat in een jaar tijd humanitaire steun van de EU ontvangt
2,4 miljard euro
Begroting voor humanitaire hulp in 2021
In 2021 bedroeg de humanitaire begroting van de Europese Commissie meer dan 2,4 miljard euro.

Hulp, ontwikkeling en diplomatie in actie

De EU werkt samen met regeringen in 150 partnerlanden en met maatschappelijke en internationale organisaties in de ontwikkelingslanden.

In Haïti verstrekt de EU bijvoorbeeld allerlei vormen van hulp en onwikkelingsbijstand om het land te helpen weerbaarder te worden, structurele zwakke punten weg te werken en op korte termijn hulp te bieden aan de meest kwetsbare mensen. Sinds 1994 heeft de EU 416 miljoen euro verstrekt als hulp om:

 • toegang te geven tot levensreddende gezondheidsdiensten
 • noodhuisvesting te verdelen in kampen en aan gezinnen
 • toegang te geven tot water en sanitaire voorzieningen
 • voedsel te verdelen
 • een toename van ondervoeding, uitbraken van epidemieën en mogelijke binnenlandse onlusten te voorkomen
 • de kwetsbaarheid van mensen in kampen te verlichten
 • systemen voor vroegtijdige waarschuwing op te zetten en woningen en infrastructuur te versterken tegen orkanen, overstromingen en andere natuurrampen die zich in dat deel van de wereld vaak voordoen.

EU-ontwikkelingshulp in Haïti

21 landen
Humanitaire luchtbrug
In 2020 en 2021 heeft de humanitaire luchtbrug van de Europese Unie 21 landen geholpen.
54,51%
Grootste donor ter wereld
In 2020 heeft de EU 54,51% van de ontwikkelingshulp betaald.