Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Orgán EÚ

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

European Data Protection Supervisor - Logo

Prehľad

 • Úloha: zabezpečuje, aby inštitúcie a orgány EÚ dodržiavali práva ľudí na súkromie pri spracovávaní ich osobných údajov
 • Dozorný úradník: Wojciech Wiewiórowski
 • Rok vzniku: 2004
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)
 • Webové sídloEurópsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Inštitúcie a orgány EÚ niekedy v rámci svojich pracovných povinností spracúvajú osobné informácie o občanoch v elektronickej, písomnej alebo vizuálnej forme. Spracovanie zahŕňa zber, zaznamenávanie, ukladanie, získavanie, odosielanie, zablokovanie alebo vymazanie údajov. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) musí dohliadať na dodržiavanie prísnych pravidiel na ochranu súkromia, ktorými sa riadia tieto činnosti.

Čo robí EDPS?

 • Dohliada na to, aby administratíva EÚ pri spracovávaní osobných údajov dodržiavala pravidlá ochrany súkromia.
 • Inštitúciám a orgánom EÚ radí vo všetkých aspektoch spracúvania osobných údajov a súvisiacich politík a právnych predpisov.
 • Vybavuje sťažnosti a vedie vyšetrovanie.
 • Spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi krajín EÚ v záujme zabezpečenia konzistentnosti ochrany údajov.
 • Sleduje nové technológie, ktoré môžu mať vplyv na ochranu údajov.

Ako funguje EDPS?

Dozorný úradník je vymenovaný na obnoviteľné päťročné funkčné obdobie. Na účely každodennej činnosti sa EDPS delí na 2 hlavné útvary:

EDPS a vy

Inštitúcie a orgány EÚ nesmú spracovávať vaše osobné údaje týkajúce sa

 • rasového alebo etnického pôvodu,
 • politických názorov,
 • náboženského alebo filozofického presvedčenia,
 • členstva v odborových zväzoch.

Nesmú spracovávať ani údaje o vašom zdravotnom stave alebo sexuálnej orientácii, okrem prípadu, keď by tieto údaje boli potrebné na účely zdravotnej starostlivosti. Avšak aj v takom prípade to musí urobiť zdravotnícky odborník alebo iná osoba viazaná zachovávaním služobného tajomstva.

Ak si myslíte, že vaše právo na ochranu súkromia bolo porušené inštitúciou alebo orgánom EÚ, mali by ste to najprv oznámiťzamestnancom EÚzodpovedným za spracovanie vašich údajov tam, kde podľa vášho názoru došlo k porušeniu. Ak nie ste spokojná(-ý) s výsledkom, obráťte sa na zodpovednú osobu tej inštitúcie alebo toho orgánu EÚ, kde podľa vás došlo k porušeniu.

Ak toto riešenie zlyhá, môžete podať sťažnosť EDPS prostredníctvom formulára sťažnosti. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sťažnosť prešetrí a bude vás informovať o tom, či prijíma vašu sťažnosť a ako bude vzniknutú situáciu riešiť.

Ak nesúhlasíte s rozhodnutím EDPS, môžete túto záležitosť predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Ďalšie informácie

Kto je kto

Stanoviská

Publikácie

Referenčná knižnica

Pracovné miesta

Kontakt

Meno/Názov
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)
Webové sídlo
https://edps.europa.eu/_en
Telefónne číslo
+32 2 283 19 00
Faxové číslo
+32 2 283 19 50
Poštová adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgicko
Sociálne médiá