Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Budapešť

Úřední jazyk EU: maďarština

Členská země EU: od 1. května 2004

Měna: maďarský forint (HUF). Maďarsko se v současné době připravuje na přijetí eura.

Schengenský prostor: Maďarsko je součástí schengenského prostoru od 21. prosince 2007.

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Maďarsko je parlamentní republika. V čele vlády, která má výkonnou moc, stojí ministerský předseda. Hlavou státu je prezident, ten však vykonává víceméně jen reprezentativní funkci. Země je rozdělena na 19 žup, hlavní město Budapešť a 23 dalších měst na úrovni župy.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími maďarského hospodářství byly v roce 2020 průmysl (23,5 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (17,7 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (17,5 %).

Do zemí EU směřuje78 % maďarského vývozu (28 % do Německa a po 5 % do Rumunska, Rakouska, Itálie a na Slovensko). Co se týče zemí mimo EU, směřují 3 % maďarského vývozu do Spojených států a 3 % do Spojeného království.

Pokud jde o dovoz, 71 % pochází z členských států EU (24 % z Německa, 6 % z Rakouska, 5 % z Polska a 5 % z Nizozemska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 9 % dovozu z Číny a 4 % z Korejské republiky.

Maďarsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 21 poslanců z Maďarska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Maďarsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci maďarské vlády (vždy podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období maďarského předsednictví:

leden – červen 2011

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Maďarsko nominovalo Olivéra Várhelyiho, který je odpovědný za otázky sousedství a rozšíření.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Maďarsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Maďarsko 12 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Maďarsko zde má 12 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Maďarsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby maďarské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Maďarsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Maďarsku za finančního přispění EU 

Příspěvek Maďarska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Maďarsko čerpá finanční prostředky EU