Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Vilnius

Úřední jazyk EU: litevština

Členská země EU: od 1. května 2004

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 2015

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 21. prosince 2007

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Litva je parlamentní republika. V čele státu stojí prezident, který jmenuje předsedu vlády. Parlament je jednokomorový. Země je rozdělena na 60 samosprávných obcí s přímo volenými starosty.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími litevského hospodářství byly v roce 2020 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (29,9 %), průmysl (20,5 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (16,1 %).

Do zemí EU směřuje 56 % litevského vývozu (9 % do Lotyšska, 8 % do Německa a 6 % do Polska). Co se týče zemí mimo EU, směřuje 13 % litevského vývozu do Ruska a po 4 % do Spojených států a do Spojeného království.

Pokud jde o dovoz, 71 % pochází z členských států EU (13 % z Německa, 13 % z Polska a 8 % z Lotyšska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 9 % z Ruska a 4 % z Číny.

Litva v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 11 poslanců z Litvy. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Litvě

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci litevské vlády (vždy podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období litevského předsednictví:

červenec – prosinec 2013

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Litva nominovala Virginijuse Sinkevičiuse, který je odpovědný za životní prostředí, oceány a rybolov.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Litvě

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Litva 9 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Litva zde má 9 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Litva také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby litevské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Litva poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Litvě za finančního přispění EU

Příspěvek Litvy do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků či ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Litva čerpá finanční prostředky EU