Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Wilno

Język urzędowy: litewski

W UE: od 1 maja 2004 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 2015 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Litwa jest republiką parlamentarną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − prezydent, który mianuje premiera. Parlament jest jednoizbowym organem ustawodawczym. Kraj jest podzielony na 60 rejonów, których burmistrzowie są wybierani w wyborach bezpośrednich.

Litwa na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów litewskiej gospodarki w 2020 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (29,9%), przemysł (20,5%), administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (16,1%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 56% litewskiego eksportu (9% na Łotwę, 8% do Niemiec i 6% do Polski). Eksport do Rosji wynosi 13%, a do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – po 4%.

Jeśli chodzi o import, 71% pochodzi z państw członkowskich UE (po 13% z Niemiec i Polski i 8% z Łotwy). Import z Rosji wynosi 9%, a z Chin – 4%.

Litwa w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 11 posłów z Litwy. Więcej informacji o litewskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego na Litwie

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele litewskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty litewskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2013 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Litewskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Virginijus Sinkevičius, który odpowiada za środowisko, oceany i rybołówstwo.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Litwie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Litwa ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Litwa ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Litwa utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Litwy przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Litwa, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE na Litwie

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Litwę wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Litwa się zmienia dzięki unijnym funduszom.