Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Pregled

Glavni grad: Valletta

Službeni jezici EU-a: malteški, engleski

Država članica EU-a: od 1. svibnja 2004.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2008.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 21. prosinca 2007.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Malta je jednodomna parlamentarna republika, kojoj je na čelu vlade premijer, a na čelu države predsjednik, čija je uloga uglavnom ceremonijalna. Država je podijeljena u 5 regija. Svaka od njih ima svoj regionalni odbor, koji služi kao posrednik između lokalne i nacionalne vlasti.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori malteškoga gospodarstva 2020. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (18,3 %), stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (17,3 %) te veleprodaja i maloprodaja, prijevoz, usluge smještaja i prehrane (14,0 %).

U zemlje EU-a odlazi 50 % malteškog izvoza (od čega 17 % u Njemačku, 9 % u Francusku te 7 % u Italiju). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, po 6 % izvozi se u Singapur i Hong Kong.

Kad je riječ o uvozu, 57 % činio je uvoz iz država članica EU-a (od čega 20 % iz Italije te po 7 % iz Njemačke i Francuske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, po 8 % uvozi se iz Kine i Ujedinjene Kraljevine.

Malta u EU-u

Europski parlament

Malta ima šest zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Malti

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici malteške vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi malteškog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2017.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Helena Dalli povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Malta, a nadležna je za ravnopravnost.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Malti

Europski gospodarski i socijalni odbor

Malta ima pet predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Malta ima pet predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Malta komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća malteškog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Malta plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Malti financira EU

Novcem koji Malta uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Maltu.