Glavni sadržaj

Pregled

Glavni grad: Lisabon

Službeni jezik EU-a: portugalski

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1986.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 26. ožujka 1995.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Portugal je polupredsjednička republika na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, i šefom države, odnosno predsjednikom, koji ima ovlasti imenovati premijera i druge članove vlade. Zemlja je administrativno podijeljena na 308 općina, koje su dalje podijeljene na 3092 lokalne zajednice. Jedine zakonski definirane jedinice lokalne uprave su općine i lokalne zajednice te nacionalna vlada.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori portugalskoga gospodarstva 2020. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,8 %), javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (20,7 %) te industrija (17,4 %).

U zemlje EU-a odlazi 71 % portugalskog izvoza (od čega 25 % u Španjolsku, 14 % u Francusku te 12 % u Njemačku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 6 % izvozi se u Ujedinjenu Kraljevinu i 5 % u SAD.

Kad je riječ o uvozu, 75 % činio je uvoz iz država članica EU-a (33 % iz Španjolske, 13 % iz Njemačke i 7 % iz Francuske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 5 % uvozi se iz Kine i 3 % iz Ujedinjene Kraljevine.

Portugal u EU-u

Europski parlament

Portugal ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Portugalu

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici portugalske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi portugalskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1992. | siječanj – lipanj 2000. | srpanj – prosinac 2007.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Elisa Ferreira povjerenica je Europske komisije koju je nominirao Portugal, a nadležna je za koheziju i reforme.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Portugalu

Europski gospodarski i socijalni odbor

Portugal ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Portugal ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Portugal komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća portugalskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Portugal plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Portugalu financira EU

Novcem koji Portugal uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Portugal.