Skip to main content

Pregled

Glavni grad: Lisabon

Službeni jezik/jezici EU-a: portugalski.

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1986.

Valuta: EUR. Član europodručja od 1. siječnja 1999.

Schengen: pripada schengenskom prostoru od 26. ožujka 1995.

Brojke: površinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) per capita mjeren paritetima kupovne moći (KPM)

Politički sustav

Portugal je polupredsjednička republika na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, i šefom države, odnosno predsjednikom, koji ima ovlasti imenovati premijera i druge članove vlade. Zemlja je administrativno podijeljena na 308 općina, koje su dalje podijeljene na 3092 lokalne zajednice. Jedine zakonski definirane jedinice lokalne uprave su općine i lokalne zajednice te nacionalna vlada.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori portugalskoga gospodarstva 2018. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (24,9 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (19,1 %) te industrija (18,5 %).

U zemlje EU-a odlazi 76 % izvoza Portugala (od čega 25 % u Španjolsku, 13 % u Francusku i 11 % u Njemačku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 5 % izvozi se u SAD, a 3 % u Angolu.

Kad je riječ o uvozu, 76 % činio je uvoz iz država članica EU-a (31 % iz Španjolske, 14 % iz Njemačke i 8 % iz Francuske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 3 % uvozi se iz Kine i po 2 % iz SAD-a i Rusije.

Portugal u Europskoj uniji

Europski parlament

Portugal ima 21 zastupnika u Europskom parlamentu . Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Portugalu

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici portugalske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi portugalskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1992. | siječanj – lipanj 2000. | srpanj – prosinac 2007. | siječanj – lipanj 2021.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Elisa Ferreira povjerenica je Europske komisije koju je nominirao Portugal, a nadležna je za koheziju i reforme.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Portugalu

Europski gospodarski i socijalni odbor

Portugal ima 12 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru . S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Portugal ima 12 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Portugal komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća portugalskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njegovih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Portugal plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Podaci za Portugal za 2018:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Portugalu: 5,011 milijardi EUR
    (2,55 % gospodarstva Portugala)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 1,699 milijardi EUR
    (0,86 % gospodarstva Portugala)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Portugalu financira EU

Novcem koji Portugal uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Portugal.