Skip to main content

Преглед

Столица: Мадрид

Официални езици на ЕС: испански

Членство в ЕС: от 1 януари 1986 г.

Валута: евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Шенген: член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Данниплощнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)https://data.ec.europa.eu/ewp/3ff0476e-6735-41ef-9e24-70ff77a06c3bhttps…

Политическа система

Испания е парламентарна демокрация и конституционна монархия с ръководител на правителството — министър-председател — и държавен глава — монарх. Изпълнителната власт е в ръцете на министерския съвет начело с министър-председателя. Испания е унитарна държава, съставена от 17 автономни области и 2 автономни града с различни степени на автономност.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на испанската икономика през 2020 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (20,5 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (19,7 %) и промишлеността (16,1 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 61 % от износа на Испания (Франция — 16 %, Германия — 11 % и Италия — 8 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за Обединеното кралство (8 %) и САЩ (5 %).

57 % от вноса е от страни от ЕС (Германия — 14 %, Франция — 11 % и Италия — 7 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 9 % от вноса се падат на Китай и 4 % — на САЩ.

Испания в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 59 членове от Испания. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Испания

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на испанското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на испанското председателство:

януари — юни 1989 г. | юли — декември 1995 г. | януари — юни 2002 г. | януари — юни 2010 г. | юли — декември 2023 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Текущо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Испания комисар в Европейската комисия е Жозеп Борел Фонтелес, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Испания

Европейски икономически и социален комитет

Испания има 21 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейския комитет на регионите

Испания има 21 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Испания поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Испания в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Испания?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните възможности. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.

Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Испания

Средствата, които Испания внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Испания се възползва от финансирането от ЕС.