Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Sztokholm

Język urzędowy: szwedzki

W UE: od 1 stycznia 1995 r.

Waluta: korona szwedzka (SEK). Szwecja zobowiązała się do przyjęcia euro, jak tylko spełni konieczne warunki.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 25 marca 2001 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Szwecja jest konstytucyjną monarchią parlamentarną. Na czele rządu stoi premier, a na czele państwa – król. Rząd sprawuje władzę wykonawczą. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament. Szwecja jest państwem unitarnym, podzielonym na 20 regionów administracyjnych i 290 gmin.

Szwecja na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów szwedzkiej gospodarki w 2020 r. należały: administracja publiczna, obrona, edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna (21,6%), przemysł (17,1%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (16,6%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 52% szwedzkiego eksportu (11% do Niemiec, 8% do Danii i 7% do Finlandii). Eksport do Norwegii wynosi 11%, a do Stanów Zjednoczonych – 8%.

Jeśli chodzi o import, 68% pochodzi z państw członkowskich UE (18% z Niemiec, 10% z Holandii i 7% z Danii). Import z Norwegii wynosi 9%, a z Chin – 6%.

Szwecja w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 21 posłów ze Szwecji. Więcej informacji o szwedzkich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Szwecji

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele szwedzkiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty szwedzkiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2001 r., lipiec–grudzień 2009 r., styczeń–czerwiec 2023 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Szwedzką komisarz w Komisji Europejskiej jest Ylva Johansson, która odpowiada za sprawy wewnętrzne.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Szwecji

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Szwecja ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Szwecja ma 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Szwecja utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Szwecji przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Szwecja, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.

Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Szwecji

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Szwecję wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Szwecja się zmienia dzięki unijnym funduszom.