Направо към основното съдържание

Основни постижения на Европейския съюз и осезаеми ползи

Основни постижения

От 1957 г. насам Европейският съюз е постигнал забележителни неща за своите граждани и за света:

 • мирен континент
 • свобода за гражданите да живеят, учат или работят навсякъде в ЕС
 • най-големия единен пазар в света
 • подкрепа и помощ за развитие за милиони хора по света

Мир и стабилност

Благодарение на ЕС в Европа повече от половин век царят мир, стабилност и благоденствие. ЕС също така играе важна роля в дипломацията и работи за популяризирането на тези ползи — както и на демокрацията, основните свободи и върховенството на закона — в целия свят.

70 години траен мир

Положението в Европа от 1500 до 2000 г. с дълги периоди на войни до 50-те години на 20 век, когато започва период на мир.

 

Единен пазар

Основният икономически двигател на ЕС е единният пазар. Той дава възможност за свободно движение на повечето стоки, услуги, пари и хора в по-голямата част от континента.

Със сигурност сега е много по-лесно да се движим в Европа — всички граждани на ЕС имат право да учат, работят или да се пенсионират навсякъде в Съюза. Като гражданин на ЕС, за целите на заетостта, социалната сигурност и данъчното облагане, всяка страна от ЕС трябва да ви третира по същия начин като собствените си граждани.

341 million
Euro
The number of people who use the euro every day in 20 countries
17 million
Live or work
17 million EU citizens live or work in another EU country
Zero
Extra cost
Phone and online services at no extra cost across the EU

Права и защита на гражданите

Договорът за Европейския съюз предоставя на гражданите на ЕС и на законно пребиваващите в Съюза широк набор от въведени в правото на ЕС права в различни области.

Харта на основните права

В Хартата са събрани всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, от които се ползват хората в рамките на ЕС.

Харта на основните права на ЕС

Zero
Tolerance
Zero tolerance for discrimination
Free speech
For all
Everyone has the right to freedom of expression

Трудови права

Всеки работник в ЕС се ползва с определени минимални права по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, равните възможности, закрилата срещу всички форми на дискриминация, както и трудовото законодателство.

Пенсиониране в чужбина

48
Hours
The maximum number of hours a worker in the EU can work in any 7-day period
4
Weeks
The minimum period of paid leave guaranteed for each worker per year

Цифрови права

ЕС заема твърда позиция за защита на индивидуалните права и личната информация в своите закони за защита на данните и неприкосновеност на личния живот, за да се гарантира, че всички ние имаме по-голям контрол върху личните си данни.

Правото да бъдеш забравен

74%
Online shopping
74% of internet users aged 16 to 74 in the EU shop online
100%
Protection of personal data
Everyone has the right to the protection of personal data

Права на потребителите

Потребителите в ЕС могат да се чувстват в безопасност, тъй като знаят, че ще получат парите си обратно, ако върнат нежелани продукти, и че средствата им ще бъдат възстановени, ако при пътуване се стигне до закъснения или анулирания, които могат да бъдат избегнати.

Стандартите, на които трябва да отговарят продаваните в ЕС стоки, са сред най-строгите в света, както по отношение на качеството, така и на безопасността.

Права на купувачите

0%
Added fees
For credit or debit card purchases in the EU
€100 000
Protected
Bank deposits of up to €100 000 are always protected

Бизнес, растеж и търговия

Европейският съюз е най-големият търговски блок в света. Той е най-големият в света износител на промишлени стоки и услуги и най-големият експортен пазар за повече от 100 държави.

Свободната търговия между неговите членове е един от основните принципи на ЕС. Това е възможно благодарение на единния пазар. ЕС също така подкрепя либерализирането на световната търговия.

Бизнес

Като гражданин на ЕС вие сте защитен от отрицателните последици от глобализацията благодарение на подкрепата на Съюза за малките предприятия и правилата, гарантиращи, че големите предприятия плащат дължимите данъци. ЕС може също така да ви помогне, ако сте третиран несправедливо като собственик на предприятие.

Успешни програми на ЕС като „Еразъм+“ могат да ви помогнат да се обучавате, за да постигнете оптимална реализация в професията си.

Wider market
Free movement
Businesses from one EU country are free to offer goods and services in another EU country without being based there
640 000
Erasmus+
Almost 640 000 people studied, trained or volunteered abroad in 2020

Търговия

ЕС има силна позиция в световната търговия, тъй като действа единно от името на всички свои държави членки.

Съюзът има водеща позиция в световната търговия. Благодарение на откритостта на нашия търговски режим ЕС е най-големият участник в световната търговия и остава надежден бизнес партньор.

С това споразумение, подписано през 2018 г., се улеснява засилването на износа на предприятия от ЕС в Сингапур, помага се за защитата на правата на хората на работното място и на околната среда и се отварят пазарите на Сингапур за дружества от ЕС за услуги и държавни поръчки.

15%
World trade
The EU accounts for around 15% of the world’s trade in goods
Global trade
EU, China, US
The EU, China and the United States are the three largest global players in international trade

Качество на храните и стандарти за опазване на околната среда

Тъй като страните от ЕС си сътрудничат тясно, нашите храни и околна среда отговарят на едни от най-високите стандарти за качество в света.

Храни

Защитата на здравето е целта на всички закони и стандарти на ЕС в селскостопанския и хранителния сектор. Значително по обем законодателство на равнище ЕС обхваща цялата верига на производство и преработка на храни в рамките на Съюза, както и внасяните и изнасяните стоки.

Zero
Antibiotic growth promoters
Antibiotic growth promoters have not been used in the EU since 2006
3500
EU quality scheme
3500 products registered under an EU quality scheme

Околна среда

ЕС е разработил едни от най-строгите стандарти за опазване на околната среда в света. Целта на политиката на ЕС е да бъдат сведени до минимум рисковете за климата, здравето и биологичното разнообразие.

2050
Climate neutral target
2050 - EU aims to become climate neutral
20%
Greenhouse gas
2014 - The year the EU reached its 2020 target of cutting greenhouse gas emissions by 20%

Международна дипломация и развитие

Когато страните от ЕС действат заедно, те имат много по-голяма тежест на световната сцена, отколкото 27 държави с различна големина, действащи поотделно. Взети заедно, институциите на ЕС и правителствата на страните членки са водещият световен донор на помощи за развитие, като те работят съвместно в областта на насърчаването на доброто управление, борбата с глада и опазването на природните ресурси.

Дипломация и сигурност

Със своята политическа, практическа и икономическа подкрепа ЕС играе решаваща роля за укрепването на мира в Западните Балкани след войните в бивша Югославия. Пример за това е диалогът между Сърбия и Косово с посредничеството на ЕС, довел до сключването на историческо споразумение през април 2013 г., което понастоящем се изпълнява с подкрепата на ЕС.

Права на човека

ЕС също така е разработил насоки за политиката относно правата на човека, които обхващат области като смъртното наказание, изтезанията и свободата на изразяване онлайн и офлайн. С Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) се подобрява зачитането на правата на човека и основните свободи в страните и регионите, в които те са изложени на най-голям риск.

Хуманитарна помощ

В случай на големи бедствия или при извънредни хуманитарни ситуации ЕС предоставя помощ на страни и народи както в Европа, така и извън нейните предели. ЕС и неговите страни членки заедно са най-големият донор на хуманитарна помощ в света. Всяка година ЕС предоставя храна, подслон, защита, здравни грижи и чиста вода на над 120 милиона жертви на бедствия и конфликти в повече от 80 държави.

120 million
Beneficiaries of humanitarian funding
Number of people who receive humanitarian funding each year from the EU
€2.4 billion
Humanitarian budget in 2021
In 2021, the humanitarian budget of the European Commission exceeded €2.4. billion

Помощ, развитие и дипломация в действие

ЕС си сътрудничи с правителства в 150 развиващи се държави, както и с организации на гражданското общество и международни организации.

Например в Хаити ЕС предоставя редица различни форми на помощ и помощ за развитие, за да помогне на страната да изгради устойчивост, да преодолее структурните слабости и да предостави краткосрочно подпомагане на най-уязвимите. От 1994 г. досега ЕС е предоставил над 419 млн. евро хуманитарна помощ на Хаити с цел:

 • предоставяне на достъп до животоспасяващи здравни услуги
 • осигуряване на спешен подслон в лагери и приемни семейства
 • предоставяне на достъп до чиста вода и санитарни съоръжения
 • разпределяне на храна
 • предотвратяване на увеличаването на недохранването и епидемиите и на избухването на граждански размирици
 • намаляване на уязвимостта в лагерите
 • създаване на системи за ранно предупреждение и укрепване на убежищата и инфраструктурата срещу чести урагани, наводнения и други природни бедствия.

Помощ за развитие от ЕС за Хаити

21 countries
Humanitarian air bridge
In 2020 and 2021, European Union Humanitarian Air Bridge assisted 21 countries
54,51%
World top donor
In 2020, the EU disbursed 54,51% in development assistance

Video gallery