Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επίσημο νόμισμα της ΕΕ

Το ευρώ ως επίσημο νόμισμα

Το ευρώ είναι το επίσημο νόμισμα 20 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναποτελούν τη ζώνη του ευρώ, γνωστή και ως ευρωζώνη.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια που απαιτούνται για να προσχωρήσουν στη ζώνη του ευρώ, ενώ η Δανία έχει επιλέξει να μην συμμετάσχει.

Εντός της ζώνης του ευρώ, το ευρώ είναι το μόνο νόμιμο χρήμα. Εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία σχετικά με τα μέσα πληρωμής, οι πιστωτές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται πληρωμές σε ευρώ.

Τα μέρη μπορούν επίσης να συμφωνούν συναλλαγές κατά τις οποίες χρησιμοποιούν άλλα επίσημα ξένα νομίσματα (π.χ. δολάριο ΗΠΑ). Μπορούν επίσης να συμφωνούν να χρησιμοποιούν ιδιωτικά εκδοθέντα «χρήματα», όπως συστήματα τοπικών συναλλαγών (π.χ. συστήματα πληρωμών βάσει δελτίου) ή εικονικά νομίσματα (π.χ. Bitcoin).

Αυτές οι ιδιωτικές και επιχειρηματικές συναλλαγές εξακολουθούν να υπόκεινται στο φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο των επιχειρήσεων, το δίκαιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλους γενικούς κανόνες για το εμπόριο αγαθών. Ωστόσο, τα μη επίσημα νομίσματα δεν διέπονται από το νομισματικό δίκαιο εντός της ζώνης του ευρώ.

Το άρθρο 128 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ καθορίζει ως νόμιμο μέσο πληρωμής τα τραπεζογραμμάτια ευρώ και το άρθρο 11 του κανονισμού EC/974/98, αντίστοιχα, τα κέρματα ευρώ.