Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

ACER

ACER pomáha zabezpečovať, aby jednotný európsky trh s plynom a elektrickou energiou fungoval plynule. Pomáha vnútroštátnym regulačným orgánom vykonávať ich regulačné úlohy na európskej úrovni a ak je to potrebné, koordinuje ich prácu.

Agentúra ACER:

  • dopĺňa a koordinuje prácu jednotlivých národných regulačných orgánov,
  • pomáha formulovať európske pravidlá v oblastí energetických sietí,
  • za určitých podmienok prijíma záväzné individuálne rozhodnutia o podmienkach prístupu k cezhraničnej infraštruktúre a o jej prevádzkovej bezpečnosti,
  • poskytuje poradenstvo európskym inštitúciám v otázkach elektrickej energie a zemného plynu,
  • monitoruje vnútorný trh s elektrinou a zemným plynom a publikuje správy a svojich zisteniach,
  • monitoruje veľkoobchodné trhy s energiami a v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi regulačnými orgánmi sa usiluje predchádzať zneužitiu na trhoch (túto úlohu agentúra prevzala v roku 2012 v súlade s nariadením EÚ č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou, REMIT).

Klikni tiež na...

Oficiálny adresár EÚ

Kontakt

Meno/Názov
Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
Webové sídlo
https://www.acer.europa.eu
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+386 8 205 34 00
Faxové číslo
+386 8 205 34 13
Poštová adresa
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovinsko