Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“

Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)

Преглед

 • Роля: финансиране на проекти, които насърчават конкурентоспособни кръгови биотехнологични производства в Европа.
 • Изпълнителен директор: Филип Менгал
 • Членове или партньори: ЕС (представляван от Европейската комисия) и Консорциумът за биотехнологични производства
 • Основанo: 2021 г.
 • Брой служители: 29
 • Местоположение: Брюксел (Белгия)
 • Уебсайт: Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“

Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ (Съвместно предприятие „КБЕ“) е публично-частно партньорство на стойност 2 млрд. евро между ЕС и консорциума за биотехнологични производства (КБП).

С какво се занимава

Основните цели на съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ са:

 • ускоряване на иновационния процес чрез разработване на нови биотехнологични решения
 • ускоряване на пазарното внедряване на съществуващи утвърдени и нови биотехнологични решения
 • осигуряване на високо равнище на екологични резултати на промишлените биотехнологични системи.

По-конкретно, партньорството финансира проекти в цяла Европа, които имат за цел:

 • подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на устойчивите биотехнологични решения
 • намаляване на рисковете от инвестиране в кръгови заводи за биотехнологично производство
 • справяне с технологичните, регулаторни и пазарни предизвикателства, пред които е изправена биоикономиката
 • засилване на сътрудничеството между всички групи в сектора на биоикономиката
 • ангажиране с повече заинтересовани страни по веригите за създаване на стойност

Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ се основава на успехите на своя предшественик — съвместното предприятие „Биотехнологични производства“:

Кой има полза от това?

Преходът от невъзобновяеми изкопаеми суровини и минерали е от съществено значение, за да може ЕС да постигне своите цели в областта на климата, определени в Европейския зелен пакт. Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ има за цел да постигне това чрез научни изследвания в областта на кръговите производствени процеси, основани на суровини, като например растения и други възобновяеми селскостопански, морски и горски материали.

Силните, ресурсно ефективни и конкурентоспособни биотехнологични производства са важни участници в това отношение. Произвеждайки възобновяеми продукти и материали от отпадъци и биомаса по иновативен, устойчив и кръгов начин, те могат да допринесат значително за целта за неутралност по отношение на климата (нулеви нетни емисии) до 2050 г., като същевременно създават работни места и икономически растеж в регионите в цяла Европа.

Ролята на „Кръгова биотехнологична Европа“ е да се обединят различни групи, участващи в биотехнологичните производства — от земеделски стопани до учени, за да се решат технологичните, регулаторните и пазарните предизвикателства, пред които е изправен секторът. Неговата схема за публично-частно финансиране стимулира иновациите и внедряването на пазара и проправя пътя за бъдещи инвестиции.

Контакт

Име
Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“
Уебсайт
https://www.cbe.europa.eu
Пощенски адрес
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Бeлгия
Социални медии