Skip to main content
European Committee of the Regions - Logo

Pregled

  • Vloga: Posvetovalno telo EU, ki zastopa evropske regionalne in lokalne organe
  • Predsednik: Apostolos Tzitzikostas
  • Ustanovitev: 1994
  • Sedež: Bruselj (Belgija)
  • Spletišče: Evropski odbor regij

Evropski odbor regij je svetovalno telo EU, ki ga sestavljajo lokalno in regionalno izvoljeni predstavniki iz vseh 27 držav članic. Predstavniki lahko v odboru izmenjujejo mnenja o predpisih EU, ki neposredno vplivajo na regije in mesta.

Delo Evropskega odbora regij

Evropski odbor regij omogoča regijam in mestom, da formalno sodelujejo pri oblikovanju zakonodaje EU in tako zagotovijo, da se upoštevajo mnenja in potrebe regionalnih in lokalnih organov.

  • Evropska komisija, Svet Evropske unije in Evropski parlament se morajo z Evropskim odborom regij posvetovati pri oblikovanju zakonodaje o vprašanjih, ki zadevajo lokalne in regionalne organe, denimo zdravstvo, izobraževanje, zaposlovanje, socialna politika, ekonomska in socialna kohezija, promet, energija in podnebne spremembe.
  • Če se ne posvetujejo, se lahko Evropski odbor regij pritoži na Sodišču EU.
  • Ko odbor prejme zakonodajni predlog, pripravi in sprejme mnenje, ki ga pošlje ustreznim institucijam EU.
  • Odbor regij izda tudi mnenja na lastno pobudo.

Sestava

Člani Evropskega odbora regij so izbrani zastopniki iz lokalnih in regionalnih organov. Vsaka država predlaga svoje člane odbora za petletno obdobje z možnostjo podaljšanja, imenuje pa jih Svet Evropske unije. Število članov je odvisno od števila prebivalcev države.

Člani odbora iz ene države sestavljajo nacionalno delegacijo, ki odraža uravnoteženo politično, geografsko, regionalno in lokalno zastopanost svoje države.

Vsak član se lahko pridruži politični skupini v odboru. Trenutno je v odboru šest političnih skupin, ki zastopajo različno politično pripadnost: Evropska ljudska stranka (EPP), Stranka evropskih socialistov (PES), skupina Renew Europe, Skupina Evropske zveze (EA), Skupina Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) in skupina Zelenih. Člani se lahko odločijo, da ne pripadajo nobeni politični skupini in so torej neodvisni.

Člani odbora iz svojih vrst imenujejo predsednika za obdobje dveh let in pol.

Način dela Evropskega odbora regij

Odbor imenuje poročevalca (enega od članov), ki se posvetuje z deležniki in pripravi mnenje. O besedilu mnenja razpravlja in ga sprejme komisija odbora za ustrezno področje politike. Člani odbora nato na plenarnem zasedanju glasujejo o spremembi ali sprejetju mnenja. Mnenje na koncu pošljejo vsem ustreznim institucijam EU.

Na leto je največ 6 plenarnih zasedanj, na katerih sprejmejo mnenja o 50 do 80 zakonodajnih predlogih EU.

Evropski odbor regij in državljani

Odbor spodbuja udeležbo na vseh ravneh, od regionalnih in lokalnih organov do posameznih državljanov. Regionalni in lokalni organi, združenja, nevladne organizacije, strokovnjaki in akademiki lahko sodelujejo v spletnih raziskavah, posvetovanjih in dogodkih. Za nagrado za evropsko podjetniško regijo se lahko potegujejo vse regije s politično pristojnostjo, na natečajih za doktorske disertacije pa akademiki.

Odbor je vzpostavil številna omrežja, ki naj bi regijam in mestom EU omogočila, da lahko izmenjujejo najboljše prakse, medsebojno sodelujejo in se udeležujejo razprav o temah, kot so gospodarska rast in zaposlovanje, boj proti podnebnim spremembam, čezmejno sodelovanje, razvoj in subsidiarnost.

Evropski odbor regij zastopa milijon lokalnih in regionalnih politikov Evropske unije ter sodeluje zlasti z mladimi izvoljenimi politiki (YEPs), tako da jih povabi na plenarna zasedanja Odbora ali na primer na evropski vrh regij in mest.

Glej tudi

Kdo je kdo

Mnenja in publikacije

Zaposlitev

Evropa v moji regiji

Kontakt

Evropski odbor regij

Spletna stran
Telefonska številka
+32 2 282 22 11
Številko telefaksa
+32 2 282 23 25
Poštni naslov
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgija
Družbeni mediji