Skip to main content
Orgán EU

Evropský hospodářský a sociální výbor

European Economic and Social Committee - Logo

Přehled

 • Úloha: Poradní orgán zastupující organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců a další zájmové skupiny
 • Předsedkyně: Christa Schwengová
 • Členové: 329 zástupců ze všech zemí EU
 • Rok zřízení: 1957
 • Sídlo: Brusel
 • Internetové stránky: Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradní orgán EU složený ze zástupců organizací pracovníků a zaměstnavatelských organizací a dalších zájmových skupin. Poskytuje svá stanoviska Evropské komisi, Radě EU a Evropskému parlamentu a působí tedy jako spojovací článek mezi institucemi EU s rozhodovací pravomocí a evropskými občany.

Náplň činnosti

Umožňuje zájmovým skupinám vyjadřovat se oficiálně k legislativním návrhům EU. Plní 3 hlavní funkce:

 • zajišťuje, aby politika a právní předpisy EU respektovaly ekonomickou a sociální situaci a hledá obecně prospěšný konsensus
 • podporuje participativní aspekt EU organizacím pracovníků a zaměstnavatelským organizacím a dalším zájmovým skupinám umožňuje účast v dialogu
 • podporuje hodnoty spojené s evropskou integrací a propaguje participativní demokracii a organizace občanské společnosti.

Složení

Členové EHSV zastupují různé subjekty občanské společnosti z celé Evropy, včetně podniků, odborů a dalších organizací. Jsou nominováni vládami členských států a jmenováni Radou EU na 5leté funkční období s možností opětovného zvolení. Počet členů za jednotlivé země závisí na počtu jejich obyvatel.

Výbor volí na dvouapůlleté funkční období předsedu a 2 místopředsedy. Členové se dělí do tří skupin:

 • zaměstnavatelé
 • pracovníci
 • ostatní zájmové skupiny (zemědělci, spotřebitelé atp).

Způsob fungování

Výbor je v celé řadě témat konzultován Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí. Také vydává stanoviska z vlastní iniciativy.

Členové Výboru jsou zaměstnanci EU a jsou tedy nezávislí na vládách domovských států. K jednání se scházejí 9krát ročně. Stanoviska se přijímají prostou většinou hlasů.

Jednání připravují specializované sekce EHSV a Poradní komise pro průmyslové změny. Vývoj strategií EU sledují expertní think-tanky Výboru (známé jako observatoře).

EHSV je v zájmu diskuse o specifických otázkách a sdílení informací v kontaktu s regionálními a vnitrostátními hospodářskými a sociálními radami z celé EU.

Přínos činnosti výboru pro širokou veřejnost

EHSV pořádá umělecké, mládežnické a další akce a podporuje tak občanskou pospolitost.

Další informace

Kdo je kdo

Stanoviska a dokumenty

Publikace

Informační středisko EHSV

Návštěvy pro veřejnost

Pracovní místa

Kontakt

Jméno/Název
Evropský hospodářský a sociální výbor
Internetové stránky
https://www.eesc.europa.eu/cs
Telefonní číslo
+32 2 546 90 11
Číslo faxu
+32 2 546 90 11
Poštovní adresa
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média