Skip to main content
Orgán EU

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

European Economic and Social Committee - Logo

Novinky

Přehled

 • Úloha: Poradní orgán zastupující organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců a další zájmové skupiny
 • Předsedkyně: Christa Schweng
 • Členové: 329 ze všech členských zemí EU
 • Založen: 1957
 • Umístění: Brusel (Belgie)
 • Internetová stránka: Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je poradní instituce EU složená ze zástupců organizací pracovníků a zaměstnavatelských organizací a dalších zájmových skupin. Poskytuje svá stanoviska Evropské komisi, Radě EU a Evropskému parlamentu a působí tedy jako spojovací článek mezi institucemi EU s rozhodovací pravomocí a evropskými občany.

Činnost

Umožňuje zájmovým skupinám vyjadřovat se oficiálně k legislativním návrhům EU. Plní 3 hlavní funkce:

 • zajišťuje, aby politika a právní předpisy EU respektovaly ekonomickou a sociální situaci a hledá obecně prospěšný konsensus
 • podporuje participativní aspekt EU tím, že organizacím pracovníků a zaměstnavatelským organizacím a dalším zájmovým skupinám umožňuje účast v dialogu
 • podporuje hodnoty spojené s evropskou integrací a propaguje participativní demokracii a organizace občanské společnosti.

Složení

Členové EHSV  zastupují celou řadu organizací občanské společnosti z různých částí Evropy, včetně podniků, odborů a dalších subjektů. Jsou nominování vládami členských států a jmenováni Radou EU na 5leté funkční období s možností opětovného zvolení. Počet členů za jednotlivé země závisí na počtu jejich obyvatel.

Výbor volí na dvouapůlleté funkční období předsedu a 2 místopředsedy. Členové Výboru se dělí na 3 skupiny:

 • zaměstnavatelé
 • zaměstnanci
 • různé zájmy (zemědělci, spotřebitelé atp.).

Fungování

Výbor je v celé řadě témat konzultován Evropským parlamentem, Radou EU a Evropskou komisí. Také vydává stanoviska z vlastní iniciativy.

Členové Výboru pracují pro EU a jsou nezávislí na vládách domovských států. K jednání se scházejí 9krát ročně. Stanoviska se přijímají prostou většinou hlasů.

Jednání připravují specializované sekce EHSV a Poradní komise pro průmyslové změny. Vývoj strategií EU sledují expertní think-tanky Výboru (známé jako střediska pro sledování) a Řídící výbor pro strategii Evropa 2020.

EHSV je v zájmu sdílení informací a diskuse v kontaktu s regionálními a vnitrostátními hospodářskými a sociálními radami z celé EU.

EHSV a vy

EHSV dále pořádá umělecké, mládežnické a další akce a podporuje tak občanskou pospolitost.

Viz také

Kdo je kdo

Stanoviska a dokumenty

Publikace

Návštěvy pro veřejnost

Pracovní místa  

Kontakt

Jméno/Název
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)
Internetové stránky
Telefonní číslo
+32 2 546 90 11
Číslo faxu
+32 2 546 90 11
Poštovní adresa
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média