Skip to main content
European Investment Bank - Logo

In het kort

 • Rol: financiering van projecten die bijdragen tot de EU-doelstellingen, zowel binnen als buiten de EU
 • Voorzitter: Werner Hoyer
 • Raad van Bestuur: één directeur per EU-land plus één vertegenwoordiger van de Europese Commissie
 • Opgericht in: 1958
 • Vestigingsplaats: Luxemburg
 • Website: Europese Investeringsbank. 

De Europese Investeringsbank (EIB) is eigendom van alle EU-landen gezamenlijk. De doelstellingen van de EIB zijn:

 • het potentieel van Europa aan banen en groei stimuleren
 • maatregelen steunen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen
 • het EU-beleid buiten de EU bevorderen

Wat doet de EIB?

Geld lenen op de kapitaalmarkten en gunstige leningen verstrekken voor investeringen die goed aansluiten bij de doelstellingen van de EU. Ongeveer 90% van de leningen blijven binnen de EU. Er wordt geen geld uit de EU-begroting gebruikt.

De EIB biedt hoofdzakelijk drie soorten producten en diensten :

 • Leningen: ongeveer 90% van alle vastleggingen van het EIB. De bank geeft krediet aan zowel grote als kleine klanten om groei en werkgelegenheid zoveel mogelijk te stimuleren. Deze steun helpt vaak weer bij het aantrekken van andere investeerders.
 • "Blending": EIB-leningen die klanten mogen combineren met andere investeringen.
 • Advies en technische bijstand: om de beschikbare middelen optimaal te benutten.

Leningen boven de 25 miljoen euro verleent de EIB rechtstreeks. Voor kleinere leningen opent de bank kredietlijnen voor financiële instellingen die op hun beurt leningen verstrekken.

Structuur

Alle EU-landen zijn aandeelhouders van de EIB. Besluiten worden genomen door verschillende instanties.

 • De Raad van gouverneurs, bestaande uit ministers uit alle EU-landen (meestal de ministers van financiën), bepaalt het algemene kredietbeleid.
 • De Raad van bestuur staat onder leiding van de president van de bank en telt 28 leden die door de EU-landen zijn aangewezen en één lid dat door de Europese Commissie is benoemd. Deze raad keurt kredietoperaties en leningen goed.
 • De Directie is het permanente college dat het dagelijks beheer van de bank leidt.

Het Comité ter controle van de boekhouding controleert of de werkzaamheden van de EIB correct verlopen.

De verschillende afdelingen van de bank voeren de beslissingen van de directie uit.

Hoe werkt de EIB?

De beslissingen om geld op te nemen of leningen te verstrekken baseert de EIB op de waarde van de projecten  en de mogelijkheden op de financiële markten. Binnen de EU  heeft de bank bepaalde kredietprioriteiten . Wereldwijd  steunt de bank het EU-beleid voor ontwikkeling en samenwerking met landen buiten de EU.

Als onafhankelijk orgaan beslist de bank zelf over leningen en kredietverstrekkingen. De bank werkt samen met de andere EU-instellingen, met name met de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers.

De EIB en u

Heeft u een bedrijf of werkt u bij de overheid en heeft u een project dat kan bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU, dan kunt u in aanmerking komen voor een EIB-lening. U kunt zo'n lening aanvragen  bij de EIB per e-mail, online  of bij een van de kantoren  van de bank. Zorg voor voldoende informatie zodat de bank kan beoordelen of het project aan de criteria voldoet en of het businessplan in orde is.

 

European Investment Fund - Logo

Europees Investeringsfonds (EIF)

De EIB is de grootste aandeelhouder van het Europees Investeringsfonds (EIF) dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) aan durfkapitaal en risicofinancieringen helpt. De overige aandeelhouders zijn de Europese Commissie en financiële instellingen uit heel Europa. Het in 1994 opgerichte fonds is actief in alle landen van de EU, kandidaat-lidstaten, Liechtenstein en Noorwegen.

Enkele EIF-producten zijn:

- risicokapitaal en microkrediet voor het mkb, vooral voor nieuwe en innovatieve bedrijven
- garanties voor financiële instellingen om leningen aan het mkb te dekken
- steun aan EU-landen en landen die lid willen worden, om hun risicokapitaalmarkten te verstevigen

Bent u zelf als ondernemer op zoek naar geld, neem dan contact op met de EIF-bemiddelaars in uw land en vraag of u in aanmerking komt voor een van de risicokapitaal- of kredietproducten van het EIF.

Zie ook

Wie is wie bij de EIB

Wie is wie bij het EIF

EU-publicaties  

EIF-nieuws en -publicaties

Vacatures bij de EIB  

Vacatures bij het EIF

Contact

Naam
Europese Investeringsbank (EIB)
Website
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefoonnummer
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04
Postadres
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxemburg
Sociale media